slogan
Tìm kiếm
Xây dựng kế hoạch
Căn cứ Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 25/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ, Công văn số 4538/BKHĐT-TH ngày 03/7/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về V/v hướng dẫn xây dựng Kế hoạch năm 2020 và thực hiện ý kiến chỉ đạo UBND tỉnh về xây dựng Kế hoạch phát triển KTXH và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, Sở Kế...
Căn cứ Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 25/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ, Công văn số 4538/BKHĐT-TH ngày 03/7/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về V/v hướng dẫn xây dựng Kế hoạch năm 2020 và thực hiện ý kiến chỉ đạo UBND tỉnh về xây dựng Kế hoạch phát triển KTXH và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020,  Sở...
Thực hiện Quyết định số 1714/QĐ-UBND  ngày 25 tháng 8 năm 2014 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định vận hành, khai thác, sử dụng thông tin kinh tế - xã hội phục vụ chỉ đạo điều hành trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; để kịp xây dựng báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng...
Thực hiện Công văn số 735/UBND-TH ngày 13/02/2019 của UBND tỉnh về chuẩn bị nội dung xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2019
Ngày 27/6/2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Công văn số 1681/SKHĐT-THQH về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị các địa phương (sau đây gọi tắt là các đơn vị) xây...
Ngày 27/6/2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Công văn số 1681/SKHĐT-THQH về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị các đơn vị Trung ương trên địa bàn, các sở, ban, ngành...
Thực hiện Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 05 tháng 7 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ, Công văn số 5610/BKHĐT-TH ngày 11 tháng 7 năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về khung hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) năm 2018 và Công văn số 4856/UBND-TH ngày 11 tháng 7 năm 2017 của UBND tỉnh...
Thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 02/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Công văn số 3289/UBND-KH ngày 13/6/2016 của UBND tỉnh về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2017, Sở Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị: 
Ngày 9/6/2016, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có Công văn số 4456/BKHĐT-TH về việc lập Kế hoạch Đầu tư công năm 2017.  
Ngày 9/9/2016, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có Công văn số 4456/BKHĐT-TH về Lập Kế hoạch Đầu tư công năm 2017
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 12.500.481
Truy cập hiện tại 337 khách