slogan
Tìm kiếm
Trao đổi thông tin

Phần mềm thông tin kinh tế - xã hội được vận hành trên Trang Thông tin kinh tế xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế http://ktxh.thuathienhue.gov.vn/ vào năm 2013 và chính thức hoạt động năm 2014. Qua gần 4 năm triển khai, đã tạo nên một số chuyển biến trong hoạt động theo dõi, đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế xã hội. Để tiếp tục nâng cao hiệu quả sự dụng phần mềm, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng dự thảo điều chỉnh Quy chế vận hành, khai thác, sử dụng Hệ thống thông tin kinh tế - xã hội (dự thảo Quy chế điều chỉnh đính kèm). Nhằm sớm hoàn thiện và tiếp tục phát huy vai trò của phần mềm, kính đề nghị Quý cơ quan, đơn vị tham gia góp ý dự thảo điều chỉnh và gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 20 tháng 9 năm 2018.

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Thực hiện Nghị quyết số 08/2018/NQ-HĐND ngày 12 tháng 07 năm 2018 của Hội đồng Nhân dân...
Ngày 31/7/2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Công văn số 2008/SKHĐT-THQH về việc  góp ý dự thảo báo cáo nghiên cứu phân vùng phục vụ triển khai thực hiện Luật Quy hoạch.  

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Thực hiện Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 9 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về chương trình xây dựng nghị quyết chuyên đề của Hội đồng Nhân dân tỉnh năm 2018;

Thực hiện Quyết định số 3039/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018;

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng dự thảo Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế quy định về một số chính sách khuyến khích xã hội hóa thuộc lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường và giám định tư pháp thay thế Nghị quyết số 09/2013/NQ-HĐND ngày 19/7/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh (có dự thảo Nghị quyết và báo cáo giải trình kèm theo).

          Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Sở, ban, ngành, địa phương và các cơ quan có liên quan nghiên cứu và có văn bản góp ý về các nội dung liên quan của dự thảo Nghị quyết nhằm tạo điều kiện để Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục bổ sung, hiệu chỉnh và hoàn thiện dự thảo  Nghị quyết, tham mưu UBND tỉnh trình  HĐND tỉnh thông qua theo quy định.

Nhận được văn bản này, đề nghị Lãnh đạo các Sở, ngành, địa phương và các cơ quan, tổ chức có liên quan quan tâm thực hiện góp ý bằng văn bản gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế trước ngày 31/5/2018. Nếu trường hợp thống nhất không có ý kiến đóng góp dự thảo, đề nghị có văn bản thống nhất để Sở Kế hoạch và Đầu tư có cơ sở tổng hợp kịp thời. Thông tin gửi nhanh theo địa chỉ: E.mail tvtan.skhdt@thuathienhue.gov.vn.

Đề nghị truy cập theo địa chỉ:

https://www.thuathienhue.gov.vn/vi-vn/Lay-y-kien-ve-du-thao-van-ban-phap-luat

hoặc http://www.skhdt.thuathienhue.gov.vn

Rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp thực hiện của các Sở, ngành, địa phương và các cơ quan, tổ chức có liên quan./.

Ngày 23/11/2017, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Công văn số 3450/SKHĐT-ĐKKD về việc đề nghị báo cáo kết quả thực hiện "Năm doanh nghiệp Thừa Thiên Huế 2017"
Kính mời tham gia ý kiến về Quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa  tỉnh Thừa Thiên Huế Có file kèm theo.
Thực hiện nội dung tại Công văn số 3162/UBND-KH ngày 17/5/2017 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Quyết định 622/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 10/5/2017 về ban hành Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững, trong đó giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối...
Ngày 07/9/2017, Sở Kế hoạch và Đầu tư có Công văn số 2491/SKHĐT-VP về tham gia góp ý về dự thảo Quyết định công bố TTHC của cấp Huyện, cấp Xã. Nội dung công văn sau: (Có 02 dự thảo Quyết định kèm theo)
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh về việc dự thảo kế hoạch nâng hạng chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2017; Để có cơ sở tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch, Sở Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị các cơ quan, đơn vị tham gia góp ý dự thảo kế hoạch nâng hạng chỉ số PCI năm 2017 (Nội dung Dự thảo Kế hoạch được...
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 12.213.798
Truy cập hiện tại 127 khách