slogan
Tìm kiếm
Trao đổi thông tin
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 9737/UBND-QHXT  ngày 19/12/2019 về việc khẩn trương hoàn thiện các quy định lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án không sử dụng nguồn vốn nhà nước; Sở Kế hoạch và Đầu tư đã hoàn thiện dự thảo Quyết định quy phạm pháp luật đối với quy định trình tự...
Căn cứ Luật quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24 tháng 11 năm 2017; Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-CP, ngày 05 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ về triển khai thi hành Luật Quy hoạch; Căn cứ Quyết định số 300/QĐ-UBND ngày 01/02/2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thành lập Ban Chỉ đạo lập Quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế thời kỳ...
Thực hiện Công văn số 7605/UBND-TH ngày 16/10/2019 của UBND tỉnh về việc chuẩn bị Báo cáo của UBND tỉnh trình tại kỳ họp lần thứ 9, HĐND tỉnh khóa VII, Sở Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND thành phố Huế các nội dung sau: (Có 2 file kèm theo)
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 6233/UBND-KH  ngày 29/8/2019 của UBND tỉnh về việc giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương xây dựng Đề án chính sách hỗ trợ đối với doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; Sau...
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Công văn số 4107/UBND-XD ngày 12/6/2018 về việc thực hiện các nội dung đẩy nhanh tiến độ kêu gọi đầu tư thực hiện các dự án; trong đó, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh Quyết định số 26/QĐ-UBND ngày 25/4/2016 về việc ban hành Quy định trình tự thủ...
Căn cứ Luật quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24 tháng 11 năm 2017;  Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-CP, ngày 05 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ về triển khai thi hành Luật Quy hoạch;  Căn cứ Quyết định số 300/QĐ-UBND ngày 01/02/2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thành lập Ban Chỉ đạo lập Quy hoạch tỉnh Thừa Thiên...

Căn cứ Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 15/3/2019 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019 và định hướng đến năm 2021. Trong đó, yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan định kỳ báo cáo kết quả triển khai về UBND tỉnh (qua Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp).

Để có cơ sở tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị các cơ quan, đơn vị gửi báo cáo kết quả thực hiện quý II năm 2019 của Kế hoạch nêu trên, đồng thời đề xuất giải pháp giải quyết những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện Kế hoạch về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 10/6/2019, và gửi qua thư điện tử: dangkykinhdoanh@thuathienhue.gov.vn.

Căn cứ Điều 113 Luật ban hành văn bản Quy phạm pháp luật, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức lấy ý kiến các doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn tỉnh, các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế, Cục Thuế tỉnh và các Chi cục Thuế trên địa bàn...
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh về việc xây dựng báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 48/KL-TW ngày 25/5/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế và đô thị Huế đến năm 2020; đề xuất xây dựng Thừa Thiên Huế đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 báo cáo...
Thực hiện Công văn số 1800/UBND-CT ngày 29 tháng 3 năm 2019 của  UBND tỉnh về việc tham mưu chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương, trong đó có nội dung tham mưu dự thảo kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 15/01/2019 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 12.500.445
Truy cập hiện tại 338 khách