slogan
Tìm kiếm
Trao đổi thông tin

Ngày 04/01/2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Công văn số 25/SKHĐT-DNTT về việc tham gia góp ý dự thảo sửa đổi quyết định số 26/QĐ-UBND ngày 25/4/2016 quy định về trình tự thủ tục thực hiện, giám sát, quản lý dự án đầu tư và xây dựng không sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế với nội dung như sau:

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Công văn số 4107/UBND-XD ngày 12/6/2018 về việc thực hiện các nội dung đẩy nhanh tiến độ kêu gọi đầu tư thực hiện các dự án; trong đó, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh Quyết định số 26/QĐ-UBND ngày 25/4/2016 về việc ban hành Quy định trình tự thủ tục thực hiện giám sát, quản lý dự án đầu tư xây dựng không sử dụng nguồn vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đến nay, sau khi nhận được các ý kiến góp ý của các cơ quan liên quan đến dự thảo Quy định nói trên Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tiếp thu, điều chỉnh và hoàn thành dự thảo điều chỉnh Quyết định số 26/QĐ-UBND ngày 25/4/2016 về việc ban hành Quy định trình tự thủ tục thực hiện giám sát, quản lý dự án đầu tư xây dựng không sử dụng nguồn vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh. Để có cơ sở tham mưu UBND tỉnh ban hành, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các quý Doanh nghiệp tham gia ý kiến góp ý dự thảo và gửi ý kiến bằng văn bản về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 15/01/2019.

Quý Doanh nghiệp khi vào tham gia góp ý về dự thảo, có thể tải file dự thảo tại đây, hoặc tải tại file đính kèm.

(Có file kèm theo)

Thực hiện Kế hoạch số 263/KH-KTNS ngày 26/12/2017 của UBND tỉnh về hoạt động “Phát triển doanh nghiệp, kinh tế tư nhân, thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2018”; trong đó giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện Kế hoạch nói trên. 

Để có cơ sở tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị Quý cơ quan, đơn vị báo cáo kết quả thực hiện năm 2018 các nhiệm vụ của ngành mình được giao tại Kế hoạch số 263/KH-UBND ngày 26/12/2017 và các hoạt động tại Phụ lục ban hành kèm theo Kế hoạch (vui lòng tải Kế hoạch 263/KH-UBND và Phụ lục các hoạt động tại Trang Thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư http://skhdt.thuathienhue.gov.vn, chuyên mục: Thông tin điều hành - Trao đổi thông tin). Những hoạt động nào chưa thực hiện được xin vui lòng nêu lý do và đề xuất hướng giải quyết.

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phát hành Công văn số 2748/SKHĐT-THQH ngày 03/10/2018 về việc phối hợp hoàn chỉnh Báo cáo Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh năm 2019, đến nay đã nhận được 08 sở đã gửi góp ý (đính kèm danh sách).
Ngày 03/10/2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Công văn số 2748/SKHĐT-THQH về việc phối hợp hoàn chỉnh Báo cáo Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh năm 2019.

Phần mềm thông tin kinh tế - xã hội được vận hành trên Trang Thông tin kinh tế xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế http://ktxh.thuathienhue.gov.vn/ vào năm 2013 và chính thức hoạt động năm 2014. Qua gần 4 năm triển khai, đã tạo nên một số chuyển biến trong hoạt động theo dõi, đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế xã hội. Để tiếp tục nâng cao hiệu quả sự dụng phần mềm, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng dự thảo điều chỉnh Quy chế vận hành, khai thác, sử dụng Hệ thống thông tin kinh tế - xã hội (dự thảo Quy chế điều chỉnh đính kèm). Nhằm sớm hoàn thiện và tiếp tục phát huy vai trò của phần mềm, kính đề nghị Quý cơ quan, đơn vị tham gia góp ý dự thảo điều chỉnh và gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 20 tháng 9 năm 2018.

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Thực hiện Nghị quyết số 08/2018/NQ-HĐND ngày 12 tháng 07 năm 2018 của Hội đồng Nhân dân...
Ngày 31/7/2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Công văn số 2008/SKHĐT-THQH về việc  góp ý dự thảo báo cáo nghiên cứu phân vùng phục vụ triển khai thực hiện Luật Quy hoạch.  

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Thực hiện Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 9 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về chương trình xây dựng nghị quyết chuyên đề của Hội đồng Nhân dân tỉnh năm 2018;

Thực hiện Quyết định số 3039/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018;

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng dự thảo Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế quy định về một số chính sách khuyến khích xã hội hóa thuộc lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường và giám định tư pháp thay thế Nghị quyết số 09/2013/NQ-HĐND ngày 19/7/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh (có dự thảo Nghị quyết và báo cáo giải trình kèm theo).

          Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Sở, ban, ngành, địa phương và các cơ quan có liên quan nghiên cứu và có văn bản góp ý về các nội dung liên quan của dự thảo Nghị quyết nhằm tạo điều kiện để Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục bổ sung, hiệu chỉnh và hoàn thiện dự thảo  Nghị quyết, tham mưu UBND tỉnh trình  HĐND tỉnh thông qua theo quy định.

Nhận được văn bản này, đề nghị Lãnh đạo các Sở, ngành, địa phương và các cơ quan, tổ chức có liên quan quan tâm thực hiện góp ý bằng văn bản gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế trước ngày 31/5/2018. Nếu trường hợp thống nhất không có ý kiến đóng góp dự thảo, đề nghị có văn bản thống nhất để Sở Kế hoạch và Đầu tư có cơ sở tổng hợp kịp thời. Thông tin gửi nhanh theo địa chỉ: E.mail tvtan.skhdt@thuathienhue.gov.vn.

Đề nghị truy cập theo địa chỉ:

https://www.thuathienhue.gov.vn/vi-vn/Lay-y-kien-ve-du-thao-van-ban-phap-luat

hoặc http://www.skhdt.thuathienhue.gov.vn

Rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp thực hiện của các Sở, ngành, địa phương và các cơ quan, tổ chức có liên quan./.

Ngày 23/11/2017, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Công văn số 3450/SKHĐT-ĐKKD về việc đề nghị báo cáo kết quả thực hiện "Năm doanh nghiệp Thừa Thiên Huế 2017"
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 12.307.165
Truy cập hiện tại 27 khách