slogan
Tìm kiếm
Công khai thông tin >> Kế hoạch
I. TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018 Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ; Nghị quyết số 08-NQ/TU của Tỉnh ủy; Nghị quyết số 42/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển KT-XH năm 2018; UBND tỉnh đã chỉ đạo ban hành Quyết định số 3039/QĐ-UBND triển khai...
Ngày 10/4/2018, UBND tỉnh đã có Kế hoạch số 73/KH-UBND về Đề án “phát triển dịch vụ đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020 định hướng đến năm 2025”
Ngày 4/5/2018, UBND tỉnh đã có Kế hoạch số 87/KH-UBND về Kế hoạch phát triển nguồn nhân lực ngành du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020
Ngày 29/5/2018, UBND tỉnh đã có Kế hoạch số 103/KH-UBND về Kế hoạch Triển khai đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh các sở ban ngành và địa phương thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2018
Ngày 18/6/2018, UBND tỉnh đã có Kế hoạch số 126/KH-UBND về Kế hoạch nâng cao Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh năm 2018
Ngày 18/6/2018, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 127/KH-UBND về việc Kế hoạch nâng cao vị thứ xếp hạng Chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công của tỉnh năm 2018
Ngày 10 tháng 7 năm 2017, UBND tỉnh đã có Quyết định số 1540/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo  tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025.
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 12.351.612
Truy cập hiện tại 27 khách