slogan
Tìm kiếm
Công khai thông tin >> Dự án kêu gọi đầu tư
Ngày 26/7/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1805 /QĐ-UBND Bổ sung danh mục dự án kêu gọi đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019 và định hướng đến năm 2022 
Ngày 28/5/2019, UBND tỉnh đã có Quyết định số 1288/QĐ-UBND về việc bổ sung danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019 và định hướng đến năm 2020. Theo đó, Dự án Khu dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng Đảo Cồn Sơn sẽ được xây dựng trên khu đất thuộc địa giới hành chính xã Phú...
Ngày 24/5/2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1251/QĐ-UBND về việc công bố thông tin dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019 và định hướng đến năm 2020 " Vườn Bách thảo trên sông tại xã Hương Vinh, Thị xã Hương Trà"
Ngày 26/04/2019, UBND tỉnh đã có Quyết định số 945/QĐ-UBND về việc bổ sung danh mục các dự án kêu gọi đầu tư và thông tin, tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019, định hướng đến năm 2020
Ngày 4/4/2019, UBND tỉnh đã có Quyết định số 863/QĐ-UBND về việc sửa đổi Phụ lục kèm theo Quyết định số 187/QĐ-UBND ngày 23 tháng 01 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh danh mục dự án kêu gọi đầu tư và thông tin, tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án...
Ngày 03/02/2019, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã có Thông báo số 72/TB-BTDT về việc thông báo tổ chức đấu giá sử dụng tài sản cơ sở nhà, đất số 57 Đặng Dung, phường Thuận Thành, Thành phố Huế. 
Ngày 26/01/2018, UBND tỉnh đã có Quyết định số 235/QĐ-UBND về việc bổ sung danh mục và công bố thông tin dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019, định hướng đến năm 2020 Nội dung chi tiết Quyết định (có file kèm theo).
Ngày 28/01/2019, UBND tỉnh đã có Quyết định số 240/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung Danh mục dự án kêu gọi đầu tư và thông tin, tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019 định hướng đến năm 2020 Nội dung như sau: (có file chi tiết kèm...
Ngày 28 tháng 01 năm 2019, UBND tỉnh đã có Kế hoạch số 19/KH-UBND về Xúc tiến đầu tư của tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019, nội dung cụ thể: Căn cứ Thông báo Kết luận số 175-TB/TW ngày 01/8/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Kết luận số 48-KL/TW của Bộ Chính trị khóa X về xây dựng và...
Ngày 23 tháng 01 năm 2019, UBND tỉnh đã có Quyết định số 187/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh danh mục dự án kêu gọi đầu tư và thông tin, tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2018, định hướng giai đoạn 2019-2020.  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 12.430.533
Truy cập hiện tại 20 khách