slogan
Tìm kiếm
Xây dựng kế hoạch >> KH phát triển KTXH năm 2020 của địa phương
Căn cứ Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 25/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ, Công văn số 4538/BKHĐT-TH...
Thực hiện Quyết định số 1714/QĐ-UBND  ngày 25 tháng 8 năm 2014 của UBND tỉnh về việc...
Ngày 27/6/2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Công văn số 1681/SKHĐT-THQH...
Thực hiện văn bản số 5318/BKHĐT-TH ngày 15/8/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc lập kế hoạch đầu...
Ngày 29 tháng 8 năm 2014, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Công văn số 1703/SKHĐT-XDCB về việc đề xuất danh...
Ngày 15/8/2014, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có Công văn số 5318/BKHĐT-TH về việc lập kế hoạch đầu tư công...
Ngày 20 tháng 8 năm 2014, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Công văn số 1632/SKHĐT-TH về việc lập kế hoạch...
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 12.500.221
Truy cập hiện tại 277 khách