slogan
Tìm kiếm
Công khai thông tin >> Cải cách thủ tục hành chính
Ngày 18/6/2020, UBND tỉnh đã có Quyết định số 1441/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bổ sung mới trong lĩnh vực Đầu tư đối với dự án sân gôn và thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế. Nội dung Quyết định: (Có file kèm theo)
Thực hiện Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước; Công văn số 775/VPCP-KSTT ngày 04/02/2020 của Văn phòng Chính phủ về danh mục văn bản điện tử không gửi kèm bản giấy; Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên...
Sở Kế hoạch và Đầu tư công khai kết quả giải quyết TTHC trong Quý II/2020 (có file kèm theo)
Ngày 11 tháng 5 năm 2020, UBND tỉnh đã có Quyết định số 1150/QĐ-UBND về việc ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 thực hiện tại tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020 (có file kèm theo)
Ngày 11 tháng 4 năm 2020, UBND tỉnh đã có Quyết định số 948/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế. (Có file kèm theo)
Ngày 20/02/2020, UBND tỉnh đã có Quyết định số 496/QĐ-UBND về ban hành Danh mục Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 cấp tỉnh thực hiện tại tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020 (có file kèm theo)
Sở Kế hoạch và Đầu tư công khai kết quả giải quyết TTHC trong Quý I/2020 (có file kèm theo)
Ngày 08/01/2020, UBND tỉnh đã có Quyết định số 76/QĐ-UBND về việc ban hành quy trình nội bộ, quy trình điện tử đối với các Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện toàn bộ quy trình tiếp nhận hồ sơ giải quyết và trả kết quả thuộc thẩm quyền giải quyết tại Trung tâm...
Căn cứ Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ về ban hành Chương trình tổng thể cải cách thủ tục hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020; Căn cứ Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04 tháng 02 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính...
Thực hiện Kế hoạch số 255/KH-UBND ngày 16 ngày 10 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện toàn bộ quy trình tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa; Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo việc triển khai thực hiện toàn bộ quy trình tiếp nhận hồ sơ, giải quyết...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 12.651.790
Truy cập hiện tại 660 khách