slogan
Tìm kiếm
Công khai thông tin >> Cải cách thủ tục hành chính
Ngày 14/6/2019, UBND tỉnh đã có Quyết định số 1440/QĐ-UBND về Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế.
Ngày 26/4/2019, UBND tỉnh đã có Quyết định số 1048/QĐ-UBND về việc ban hành Quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư
Ngày 23/4/2019, UBND tỉnh đã có Quyết định số 1017/QĐ-UBND về viêc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Đấu thầu và thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế.
Ngày 08/4/2019, UBND tỉnh đã có Quyết định số 886/QĐ-UBND về Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh  thực hiện theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông  tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh
Ngày 20/3/2019, UBND tỉnh đã có Quyết định số 706/QĐ-UBND về công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Đầu tư xây dựng và thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế
Ngày 20/3/2019, UBND tỉnh đã có Quyết định số 707/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính liên thông và thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan Đăng ký kinh doanh và cơ quan Thuế cấp huyện về đăng ký hộ kinh doanh, hợp tác xã và đăng ký mã số thuế .
Căn cứ Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 20 tháng 7 năm 2016 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016 - 2020; Căn cứ Chỉ thị số 33/CT-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2018 của UBND tỉnh về đẩy mạnh công...
Ngày 22/02/2019, UBND tỉnh đã có Quyết định số 452/QĐ-UBND về việc ban hành danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư được đưa vào tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nội dung: Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa...
Ngày 07/01/2019, UBND tỉnh đã có Quyết định số 53/QĐ-UBND về Công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế.
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 12.430.533
Truy cập hiện tại 25 khách