slogan
Tìm kiếm
Công khai thông tin >> Cải cách thủ tục hành chính
Ngày 08/01/2020, UBND tỉnh đã có Quyết định số 76/QĐ-UBND về việc ban hành quy trình nội bộ, quy trình điện tử đối với các Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện toàn bộ quy trình tiếp nhận hồ sơ giải quyết và trả kết quả thuộc thẩm quyền giải quyết tại Trung tâm...
Căn cứ Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ về ban hành Chương trình tổng thể cải cách thủ tục hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020; Căn cứ Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04 tháng 02 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính...
Thực hiện Kế hoạch số 255/KH-UBND ngày 16 ngày 10 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện toàn bộ quy trình tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa; Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo việc triển khai thực hiện toàn bộ quy trình tiếp nhận hồ sơ, giải quyết...
Ngày 31/10/2019, UBND tỉnh đã có Quyết định số 2788/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện toàn bộ quy trình tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. (Nội dung Quyết định có file kèm...

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký phê duyệt Quyết định số 2526/QĐ-UBND ngày 15/10/2019 Công bố 60 TTHC sửa đổi trong lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế.

Ngày 14/6/2019, UBND tỉnh đã có Quyết định số 1443/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của Hợp tác xã (Liên hiệp HTX) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày 14/6/2019, UBND tỉnh đã có Quyết định số 1440/QĐ-UBND về Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế.
Ngày 26/4/2019, UBND tỉnh đã có Quyết định số 1048/QĐ-UBND về việc ban hành Quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư
Ngày 23/4/2019, UBND tỉnh đã có Quyết định số 1017/QĐ-UBND về viêc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Đấu thầu và thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế.
Ngày 08/4/2019, UBND tỉnh đã có Quyết định số 886/QĐ-UBND về Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh  thực hiện theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông  tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 12.497.670
Truy cập hiện tại 151 khách