slogan
Tìm kiếm
Công khai thông tin >> Kế hoạch và đầu tư vốn ngân sách
Ngày 18 tháng 5 năm 2018, Sỏ Kế hoạch và Đầu tư tỉnh TT Huế có Thông báo số 1168/TB-SKHĐT về việc thông báo kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2018 nguồn ngân sách tỉnh ứng trước.
Ngày 23 tháng 4 năm 2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư có Thông báo số 945/TB-SKHĐT về việc Thông báo kế hoạch vốn đầu tư phát triển các công trình khởi công mới thuộc các chương trình MTQG năm 2018 tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày 23 tháng 4 năm 2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư có Thông báo số 956/TB-SKHĐT về việc phân khai kế hoạch vốn các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2018 tỉnh Thừa Thiên Huế (đợt 1)
Ngày 26 tháng 4 năm 2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư có Thông báo số 986/TB-SKHĐT về việc Thông báo danh mục dự án chuẩn bị đầu tư năm 2018 thuộc Công ty Cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế - Nguồn vốn ngân sách tỉnh quản lý
Ngày 23 tháng 4 năm 2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư có Thông báo 951/TB-SKHĐT về việc Thông báo bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày 23 tháng 4 năm 2018 Sở Kế hoạch và Đầu tư có Thông báo số 944/TB-SKHĐT v/v thông báo bổ sung kế hoạch năm 2018 vốn đầu tư ngân sách nhà nước, nguồn vốn ứng trước kế hoạch năm 2019
Ngày 13 tháng 4 năm 2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư có Thông báo số 871/TB-SKHĐT về việc Thông báo kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017 sang năm 2018
Ngày 13 tháng 4 năm 2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế có thông báo số 870/TB-SKHĐT về việc thông báo kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư năm 2018.
Ngày 26 tháng 3 năm 2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư có Thông báo số 688/TB-SKHĐT về việc Thông báo kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 thuộc công ty Cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế đợt 1
Ngày 13 tháng 3 năm 2018 Sở Kế hoạch và Đầu tư có Thông báo số 579/TB-SKHĐT về việc Phân khai kế hoạch vốn sự nghiệp di tích năm 2018 nguồn vốn vượt thu năm 2017
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 12.118.762
Truy cập hiện tại 38 khách