slogan
Tìm kiếm
Công khai thông tin >> Kế hoạch và đầu tư vốn ngân sách
Ngày 13 tháng 3 năm 2018 Sở Kế hoạch và Đầu tư có Thông báo số 579/TB-SKHĐT về việc Phân khai kế hoạch vốn sự nghiệp di tích năm 2018 nguồn vốn vượt thu năm 2017
Ngày 02 tháng 01 năm 2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh TT Huế có Thông báo số 06/TB-SKHĐT về việc phân khai kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2018
Ngày 19 tháng 01 năm 2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư có Thông báo số 180/TB-SKHĐT về việc Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư năm 2018 từ ngân sách trung ương (Vốn ODA và vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài)
Ngày 29 tháng 12 năm 2017, Sở Kế hoạch và Đầu tư có Thông báo số 3795/TB-SKHĐT về việc Thông báo kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2018
Ngày 18 tháng 12 năm 2017, Sở Kế hoạch và Đầu tư có Thông báo số 2698/TB-SKHĐT về việc thông báo điều chỉnh kế hoạch vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia nguồn trái phiếu Chính phủ, ngân sách trung ương năm 2016 được phép kéo dài sang năm 2017 (lần 2)
Ngày 13 tháng 12 năm 2017, Sở Kế hoạch và Đầu tư có thông báo số 3646/TB-SKHĐT về việc thông báo kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2017 nguồn vốn trái phiếu Chính phủ năm 2017 (đợt 3) từ nguồn TPCP giai đoạn 2017-2020
Ngày 05 tháng 12 năm 2017, Sở Kế hoạch và Đầu tư có thông báo số 3581/TB-SKHĐT về việc Thông báo điều chỉnh kế hoạch vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia nguồn trái phiếu Chính phủ, ngân sách trung ương năm 2016 được phép kéo dài sang năm 2017
Ngày 24 tháng 11 năm 2017, Sở Kế hoạch và Đầu tư có thông báo số 3471/TB-SKHĐT về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2017 nguồn vốn ngân sách tỉnh quản lý.
Ngày 14 tháng 11 năm 2017 Sở Kế hoạch và Đầu tư có Thông báo số 3352/TB-SKHĐT về việc Kế hoạch điều chỉnh bổ sung kế hoạch vốn ngân sách Trung ương (Vốn nước ngoài năm 2017)
Ngày 30 tháng 10 năm 2017, Sở Kế hoạch và Đầu tư có Thông báo số 3185/TB-SKHĐT về việc phân bổ kế hoạch vốn các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2017
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 12.060.702
Truy cập hiện tại 189 khách