slogan
Tìm kiếm
Tiếp nhận hồ sơ giải quyết TTHC mức độ 3 trên Dịch vụ công trực tuyến.
Ngày cập nhật 09/03/2018
Hình ảnh minh họa

Ngày 7/3/2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Công văn số 520/SKHĐT-VP về tiếp nhận hồ sơ giải quyết TTHC mức độ 3 trên Dịch vụ công trực tuyến.

Nội dung công văn:

Thực hiện Công văn số 9616/UBND-HCC ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh về việc áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với các cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước và Công văn số 18/TT.HCC-HTGS của Trung tâm Hành chính công tỉnh - Văn phòng UBND tỉnh về việc đề nghị nâng mức độ dịch vụ công trực tuyến của một số TTHC.

Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các cơ quan, đơn vị khi gửi các loại hồ sơ TTHC cho Sở thẩm định, trình phê duyệt phải nộp hồ sơ điện tử trên Dịch vụ công trực tuyến đối với những TTHC sau:

A. TTHC đối với các lĩnh vực được triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3:

I. Lĩnh vực đấu thầu (theo Quyết định số 2447/QĐ-UBND ngày 20/10/2017 của UBND tỉnh) (Đấu thầu, lựa chọn nhà thầu thuộc dự án UBND tỉnh là chủ đầu tư) ( 03 TTHC):

- Thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu

- Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu thuộc dự án do UBND tỉnh là chủ đầu tư.

- Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu.

2. Lĩnh vực đầu tư xây dựng (Theo Quyết định số 2447/QĐ-UBND ngày 20/10/2017 của UBND tỉnh) ( 10 TTHC):

- Thẩm định chủ trương đầu tư dự án (Nhóm A, Nhóm B và Nhóm C).

- Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình

- Trình phê duyệt điều chỉnh dự án, báo cáo kinh tế kỹ thuật (Nhóm A, Nhóm B và Nhóm C).

- Trình phê duyệt dự án, báo cáo kinh tế kỹ thuật (Nhóm A, Nhóm B và Nhóm C).

B. Hồ sơ điện tử nộp trên Dịch vụ công trực tuyến phải đảm bảo đúng các định dạng sau:

- Tờ trình, các loại báo cáo, văn bản pháp lý, thông báo vốn, văn bản hành chính có liên quan phải là định dạng đuôi PDF có chữ ký số hoặc được quét scan từ bản giấy có chữ ký và đóng dấu.

- Dự toán là phải là file định dạng excell.

- Các loại tài liệu khác đề nghị liên hệ để được hướng dẫn.

C. Tài khoản đăng ký nộp hồ sơ điện tử trên Dịch vụ công trực tuyến phải đảm bảo các yêu cầu sau:

- Tên tài khoản: Phải đúng tên của cơ quan, đơn vị trên Tờ trình và các văn bản hành chính khác có liên quan.

- Số điện thoại: Phải đúng số điện thoại giao dịch của cơ quan, đơn vị.

- Địa chỉ hộp thư điện tử: Phải đúng địa chỉ hộp thư điện tử giao dịch của cơ quan, đơn vị. Những cơ quan, đơn vị hành chính, đơn vị sự nghiệp thì phải là địa chỉ thư điện tử công vụ của tỉnh.

- Người quản lý tài khoản: Phải là cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị được lãnh đạo phân công có thẩm quyền quản lý tài khoản.

 

Hồ sơ được tiếp nhận giải quyết khi nộp đầy đủ hồ sơ bản giấy, đồng thời với hồ sơ điện tử. Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ không tiếp nhận giải quyết các loại hồ sơ TTHC trên không đảm bảo các quy định trên.

Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo và đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan biết./.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 12.351.556
Truy cập hiện tại 16 khách