slogan
Tìm kiếm
Ngày 02/9/2021, Thủ tướng Chính phủ đã có Chỉ thị số 23/CT-TTg về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà...
Ngày 16/3/2021, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ký ban hành Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT về hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp. Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT...
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có Quyết định số 102/QĐ-BKHĐT ngày 21/01/2021 về công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực và...
Ngày 17 tháng 11 năm 2020, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 133/2020/QH14 về việc Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân...
Triển khai thực hiện những giải pháp chủ yếu chủ động điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ; Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 29/7/2020...
12345
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 12.892.103
Truy cập hiện tại 55 khách