slogan
Tìm kiếm
Bổ sung, công bố thông tin dự án thuộc Danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020
Ngày cập nhật 07/02/2020
Hình ảnh minh họa

Ngày 06/02/2020, UBND tỉnh đã có Quyết định số 371/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung, công bố thông tin dự án thuộc Danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020: dự án Nhà ở xã hội tại khu đất XH1 thuộc Khu B và các dự án Nhà ở xã hội tại khu đất XH1, XH6 thuộc Khu E – Đô thị An Vân Dương.

(Có các file kèm theo)

Nội dung Quyết định:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung, công bố thông tin dự án kêu gọi đầu tư dự án thuộc danh mục dự án kêu gọi đầu tư và công bố thông tin dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020: dự án Nhà ở xã hội tại khu đất XH1 thuộc Khu B và các dự án Nhà ở xã hội tại khu đất XH1, XH6 thuộc Khu E – Đô thị An Vân Dương.

(Phụ lục bổ sung danh mục và thông tin dự án công bố, kêu gọi đầu tư đính kèm).

Điều 2. Văn phòng UBND tỉnh, các Sở, ban, ngành và địa phương liên quan có trách nhiệm đăng tải thông tin các dự án được phê duyệt trên cổng thông tin điện tử thuộc đơn vị quản lý.

Điều 3. Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị tỉnh, Ủy ban nhân dân thị xã Hương Thủy và các cơ quan liên quan căn cứ thông tin dự án được phê duyệt, tổ chức kêu gọi các nhà đầu tư tham gia nghiên cứu và thực hiện dự án theo quy định hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các nội dung khác tại Quyết định số 942/QĐ-UBND ngày 08 tháng 5 năm 2017 của UBND tỉnh về việc Ban hành Danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2017 – 2018 và định hướng đến năm 2020 và các Quyết định bổ sung danh mục không trái với nội dung Quyết định này vẫn giữ nguyên.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ban, ngành, cấp tỉnh; Chủ tịch UBND thị xã Hương Thủy; Giám đốc Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị tỉnh; Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

(Có file kèm theo)

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 12.799.865
Truy cập hiện tại 8 khách