slogan
Tìm kiếm
Bổ sung, công bố thông tin dự án thuộc Danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020.
Ngày cập nhật 07/02/2020
Hình ảnh minh họa

Ngày 06/2/2020, UBND tỉnh đã có Quyết định số 375/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung, công bố thông tin dự án thuộc Danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020: dự án Khu đô thị phía Nam sông Như Ý thuộc Khu E – Khu đô thị mới An Vân Dương.

(Có file kèm theo)

Nội dung Quyết định:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung, công bố thông tin dự án kêu gọi đầu tư thuộc danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020: dự án Khu đô thị phía Nam sông Như Ý thuộc Khu E – Khu đô thị mới An Vân Dương.

(Phụ lục bổ sung danh mục và thông tin dự án công bố, kêu gọi đầu tư đính kèm).

Điều 2. Văn phòng UBND tỉnh, các Sở, ban, ngành và địa phương liên quan có trách nhiệm đăng tải thông tin dự án được phê duyệt trên cổng thông tin điện tử thuộc đơn vị quản lý.

Điều 3. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị và các cơ quan liên quan căn cứ thông tin dự án được phê duyệt, tổ chức kêu gọi các nhà đầu tư tham gia nghiên cứu và thực hiện dự án theo quy định hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký; các nội dung khác tại Căn cứ Quyết định số 235/QĐ-UBND ngày 26 tháng 01 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Điều chỉnh danh mục kêu gọi đầu tư và bổ sung thông tin dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Thừa Thiên Huế 2019 và định hướng đến năm 2020 và các Quyết định bổ sung danh mục dự án có liên quan không trái nội dung Quyết định này vẫn giữ nguyên.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ban, ngành, cấp tỉnh; Giám đốc Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị tỉnh; Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp, Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

(Có các file kèm theo).

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 12.799.865
Truy cập hiện tại 6 khách