slogan
Tìm kiếm
Điều chỉnh thông tin công bố vào Danh mục các dự án khuyến khích xã hội hóa.
Ngày cập nhật 26/02/2020
Hình ảnh minh họa

Ngày 21/02/2020, UBND tỉnh đã có Quyết định số 512/QĐ-UBND về việc điều chỉnh thông tin công bố vào Danh mục các dự án khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020: Dự án thành phố giáo dục Quốc tế Huế.

Nội dung Quyết định (có file kèm theo):

Điều 1. Điều chỉnh thông tin công bố Dự án thành phố giáo dục Quốc tế Huế thuộc Danh mục các dự án khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020, như sau:

- Điều chỉnh đưa Mục 15 “Thành lập pháp nhân tại tỉnh và thực hiện cam kết đầu tư” ra khỏi thông tin kêu gọi đầu tư.

- Bổ sung nội dung “Sau khi hoàn tất thủ tục đầu tư và đưa dự án vào hoạt động, khuyến khích Nhà đầu tư thành lập chi nhánh hạch toán độc lập của doanh nghiệp tại tỉnh Thừa Thiên Huế để thực hiện các nghĩa vụ thuế đối với địa phương” vào tiêu chí kêu gọi đầu tư.

 (Phụ lục thông tin dự án công bố, kêu gọi đầu tư điều chỉnh đính kèm).

Điều 2. Văn phòng UBND tỉnh, các Sở, ban, ngành và UBND thị xã Hương Thủy có trách nhiệm đăng tải thông tin dự án được phê duyệt trên cổng thông tin điện tử thuộc đơn vị quản lý.

Điều 3. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị tỉnh và các cơ quan liên quan căn cứ thông tin dự án được phê duyệt, tổ chức kêu gọi các nhà đầu tư tham gia nghiên cứu và thực hiện dự án theo quy định hiện hành.

Giao Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị tỉnh lập Hồ sơ mời thầu gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt đối với trường hợp có từ hai nhà đầu tư trở lên cùng đăng ký lựa chọn một địa điểm để thực hiện dự án đầu tư.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ban, ngành, cấp tỉnh; Giám đốc Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị tỉnh; Chủ tịch UBND thị xã Hương Thủy; Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 12.799.865
Truy cập hiện tại 9 khách