slogan
Tìm kiếm
Bổ sung danh mục và công bố thông tin dự án Sân golf Lộc Bình, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 15/03/2020
Ảnh minh họa

Ngày 12 tháng 3 năm 2020, UBND tỉnh đã có Quyết định số 668/QĐ-UBND về việc bổ sung danh mục và công bố thông tin dự án Sân golf Lộc Bình, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế 

(Có các file kèm theo)

Điều 1. Ban hành bổ sung Danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020, định hướng đến năm 2025 và công bố thông tin dự án Sân golf Lộc Bình, huyện Phú Lộc (Phụ lục danh mục và thông tin dự án công bố, kêu gọi đầu tư đính kèm).

            Điều 2. Văn phòng UBND tỉnh, các Sở, ban, ngành và UBND huyện Phú Lộc có trách nhiệm đăng tải thông tin dự án được phê duyệt trên cổng thông tin điện tử thuộc đơn vị quản lý.

Điều 3. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, UBND huyện Phú Lộc và các cơ quan liên quan căn cứ thông tin các dự án được phê duyệt, tổ chức kêu gọi các nhà đầu tư tham gia nghiên cứu và thực hiện dự án theo quy định hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký; các nội dung khác tại Quyết định số 942/QĐ-UBND ngày 08/5/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành Danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2017 - 2018, định hướng đến năm 2020 và các Quyết định bổ sung danh mục không trái với nội dung Quyết định này vẫn giữ nguyên.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ban, ngành, cấp tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Phú Lộc; Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 12.799.865
Truy cập hiện tại 7 khách