slogan
Tìm kiếm
Điều chỉnh thông tin kêu gọi đầu tư Dự án Bệnh viện Quốc tế Huế
Ngày cập nhật 18/03/2020
Hình ảnh minh họa

Ngày 14/3/2020, UBND tỉnh đã có Quyết định số 698/QĐ-UBND về điều chỉnh thông tin kêu gọi đầu tư Dự án Bệnh viện Quốc tế Huế thuộc Danh mục các dự án khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020

(Có các file kèm theo).

Điều 1. Điều chỉnh thông tin kêu gọi đầu tư Dự án Bệnh viện Quốc tế Huế thuộc Danh mục các dự án khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020, cụ thể như sau:

          - Điều chỉnh hình thức lựa chọn nhà đầu tư;

- Bổ sung nội dung “Sau khi hoàn tất thủ tục đầu tư và đưa dự án vào hoạt động, Nhà đầu tư thành lập chi nhánh hạch toán độc lập của doanh nghiệp tại tỉnh Thừa Thiên Huế để thực hiện các nghĩa vụ thuế đối với địa phương” vào tiêu chí kêu gọi đầu tư;

- Bổ sung các tiêu chí cụ thể của dự án xã hội hóa xây dựng bệnh viện đa khoa và một số tiêu chí khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

 (Phụ lục thông tin chi tiết điều chỉnh đối với dự án Bệnh viện Quốc tế Huế đính kèm).

            Điều 2. Văn phòng UBND tỉnh, các Sở, ban, ngành và UBND thị xã Hương Thủy có trách nhiệm đăng tải thông tin dự án được phê duyệt trên cổng thông tin điện tử thuộc đơn vị quản lý.

Điều 3. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị tỉnh và các cơ quan liên quan căn cứ thông tin dự án được phê duyệt, tổ chức kêu gọi các nhà đầu tư tham gia nghiên cứu và thực hiện dự án theo quy định hiện hành.

Điều 4. Giao Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị lập Hồ sơ mời thầu gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt đối với trường hợp có từ hai nhà đầu tư trở lên đăng ký và đáp ứng đầy đủ các tiêu chí quy định tại Thông tin kêu gọi đầu tư (điều chỉnh) đối với dự án Bệnh viện Quốc tế Huế ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 187/QĐ-UBND ngày 23 tháng 01 năm 2019 về việc phê duyệt điều chỉnh danh mục dự án kêu gọi đầu tư và thông tin, tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2018, định hướng giai đoạn 2019-2020.

Điều 6. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ban, ngành, cấp tỉnh; Giám đốc Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị tỉnh; Chủ tịch UBND thị xã Hương Thủy; Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 12.799.865
Truy cập hiện tại 4 khách