slogan
Tìm kiếm
Phê duyệt bổ sung danh mục và công bố thông tin dự án kêu gọi đầu tư của Thừa Thiên Huế năm 2020
Ngày cập nhật 19/03/2020
Hình ảnh minh họa

Ngày 18/3/2020, UBND tỉnh đã có Quyết định số 725/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung danh mục và công bố thông tin dự án kêu gọi đầu tư của Thừa Thiên Huế năm 2020

(Có file kèm theo)

Điều 1. Phê duyệt bổ sung dự án Khu nhà ở và thương mại, dịch vụ cao cấp tại Khu A, khu đô thị An Vân Dương vào danh mục dự án kêu gọi đầu tư và công bố thông tin dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020 (Phụ lục bổ sung danh mục và thông tin dự án công bố, kêu gọi đầu tư đính kèm).

Điều 2. Văn phòng UBND tỉnh, các Sở, ban, ngành và các địa phương liên quan có trách nhiệm đăng tải thông tin dự án được phê duyệt trên cổng thông tin điện tử thuộc đơn vị quản lý; Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm đăng tải thông tin dự án trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định.

Điều 3. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Quản lý Khu vực phát triển đô thị và các cơ quan liên quan căn cứ thông tin dự án được phê duyệt, tổ chức kêu gọi các nhà đầu tư tham gia nghiên cứu và thực hiện dự án theo quy định hiện hành.

Điều 4. Giao Ban Quản lý Khu vực phát triển đô thị làm bên mời thầu, tổ chức thực hiện lựa chọn nhà đầu tư đối với dự án Khu nhà ở và thương mại, dịch vụ cao cấp tại Khu A – Đô thị An Vân Dương theo quy định.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký; các nội dung khác tại Quyết định số 235/QĐ-UBND ngày 26/01/2019 của UBND tỉnh về việc bổ sung danh mục và công bố thông tin dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019, định hướng đến năm 2020 và các Quyết định bổ sung danh mục dự án có liên quan không trái nội dung Quyết định này vẫn giữ nguyên.

Điều 6. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ban, ngành, cấp tỉnh; Chủ tịch UBND thành phố Huế, Giám đốc Ban Quản lý Khu vực phát triển đô thị; Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 12.799.865
Truy cập hiện tại 8 khách