slogan
Tìm kiếm
Bổ sung danh mục dự án kêu gọi đầu tư và công bố thông tin kêu gọi đầu tư.
Ngày cập nhật 27/10/2020

Ngày 26/10/2020, UBND tỉnh đã có Quyết định số 2697/QĐ-UBND về việc bổ sung danh mục dự án kêu gọi đầu tư và công bố thông tin kêu gọi đầu tư, kế hoạch hỗ trợ dự án Tổ hợp nhà ở kinh doanh kết hợp trung tâm thương mại, du lịch dịch vụ và vui chơi giải trí tỉnh Thừa Thiên Huế.

(Nội dung có File kèm theo)

Điều 1. Phê duyệt bổ sung danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020, định hướng đến năm 2025; công bố thông tin kêu gọi đầu tư và ban hành kế hoạch hỗ trợ thủ tục lựa chọn nhà đầu tư đối với dự án Tổ hợp nhà ở kinh doanh kết hợp trung tâm thương mại, du lịch dịch vụ và vui chơi giải trí tỉnh Thừa Thiên Huế. (Phụ lục bổ sung danh mục, thông tin dự án công bố, kêu gọi đầu tư và kế hoạch hỗ trợ thủ tục đính kèm).

Điều 2. Văn phòng UBND tỉnh, các Sở, ban, ngành và các địa phương liên quan có trách nhiệm đăng tải thông tin dự án được phê duyệt trên cổng thông tin điện tử thuộc đơn vị quản lý.

Điều 3. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân thành phố Huế, Ủy ban nhân dân thị xã Hương Thủy và các cơ quan liên quan căn cứ thông tin dự án được phê duyệt, tổ chức kêu gọi các nhà đầu tư tham gia nghiên cứu và thực hiện dự án theo quy định hiện hành.

Điều 4. Các Sở, ngành, nhà đầu tư theo phân công tại Kế hoạch hỗ trợ thủ tục lựa chọn nhà đầu tư ban hành kèm theo Quyết định này, nghiêm túc tổ chức triển khai đảm bảo đúng tiến độ đã phân công. Trường hợp có vướng mắc kịp thời báo cáo UBND tỉnh để giải quyết.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư làm đầu mối theo dõi tiến độ triển khai các công việc đã được phân công tại Kế hoạch hỗ trợ thủ tục lựa chọn nhà đầu tư ban hành kèm theo Quyết định này, báo cáo UBND tỉnh kết quả triển khai và phương án xử lý các vướng mắc (nếu có) đảm bảo tiến độ của Kế hoạch.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký; các nội dung khác tại Quyết định số 942/QĐ-UBND ngày 08/5/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành
Danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2017 - 2018,
định hướng đến năm 2020 và các Quyết định bổ sung, điều chỉnh danh mục có liên quan không trái với nội dung Quyết định này vẫn giữ nguyên.

Điều 6. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ban, ngành, cấp tỉnh; Chủ tịch UBND thành phố Huế; Chủ tịch UBND thị xã Hương Thủy; Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 12.799.865
Truy cập hiện tại 7 khách