slogan
Tìm kiếm
Báo cáo tình hình KT-XH 06 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 06 tháng cuối năm 2020
Ngày cập nhật 20/05/2020
Hình ảnh minh họa

Thực hiện Quyết định số 01/QĐ-UBND, ngày 01/01/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và Chương trình công tác năm 2020 của UBND tỉnh. Để chuẩn bị nội dung báo cáo UBND tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 06 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 06 tháng cuối năm 2020;  Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Quý cơ quan, đơn vị trên báo cáo tình hình và kết quả thực hiện các nhiệm vụ thuộc ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách, trong đó cần đánh giá đầy đủ tác động, ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và tình hình triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách của Chính phủ, hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương về các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức và người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 (lưu ý phối hợp chặt chẽ với Cục Thống kê tỉnh đảm bảo tính chính xác, thống nhất số liệu giữa Trung ương và địa phương theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 406/UBND-KHDN ngày 16/01/2020), cụ thể:

1. Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế tổ chức đánh giá tình hình, kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020, xây dựng nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm (cập nhập số liệu theo các Phụ lục đính kèm được phân công).

2. Đối với các Sở, ngành, địa phương được phân công chủ trì tổ chức thực hiện các chương trình trọng điểm, đề nghị có báo cáo riêng về kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020. Cụ thể chủ trì báo cáo như sau:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, các sở, ban, ngành và địa phương liên quan tổ chức thực hiện Chương trình trọng điểm phát triển đô thị, hạ tầng kỹ thuật theo hướng xây dựng Thừa Thiên Huế thành thành phố trực thuộc Trung ương.

- Sở Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Công thương, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế và các ban, ngành liên quan tổ chức thực hiện Chương trình trọng điểm phát triển du lịch - dịch vụ.

- Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin Truyền thông, các Sở, ban, ngành, địa phương liên quan tổ chức thực hiện Chương trình trọng điểm cải cách hành chính gắn với phát triển chính quyền điện tử, dịch vụ đô thị thông minh.

- UBND thành phố Huế chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Trung tâm BTDT Cố đô Huế, các Sở, ban ngành, đoàn thể  liên quan tổ chức triển khai thực hiện Chương trình trọng điểm di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực I Kinh thành Huế.

3. Cục Thống kê tỉnh báo cáo chung tình hình thực hiện các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; dự ước các chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; phối hợp với các Sở, ban, ngành thu thập số liệu, đảm bảo cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời có sự thống nhất về số liệu giữa Trung ương và địa phương.

4. Cục Thuế tỉnh, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - TT Huế, Cục Hải quan tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh báo cáo tình hình thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu 6 tháng đầu năm; trong đó, báo cáo tình hình triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách của Chính phủ, hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương về các giải pháp hỗ trợ cho doanh nghiệp, người lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, dự ước thực hiện 6 tháng cuối năm 2020 (riêng Cục Thuế đề nghị cung cấp cơ cấu nguồn thu phân theo ngành, lĩnh vực; danh sách 50 doanh nghiệp nộp thuế đứng đầu trên địa bàn tỉnh theo Phụ lục 4 đính kèm; báo cáo tình hình thực hiện giãn, hoãn, miễn, giảm các loại thuế, phí, lệ phí,... theo Nghị định 41 của Chính phủ).

5. Đại học Huế, Đại học Y Dược Huế, Bệnh viện Trung ương Huế, Cảng Hàng không quốc tế Phú Bài, Công ty cổ phần Cảng Chân Mây báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ của cơ quan 6 tháng đầu năm, dự ước thực hiện 6 tháng cuối năm 2020. Trong đó có tình hình đầu tư các dự án trung ương trên địa bàn tỉnh; các giải pháp và đề xuất đối với UBND tỉnh và đối với cơ quan chủ quản Bộ/ngành.

6. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh báo cáo tình hình thu hút và đầu tư các dự án ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh (theo Phụ lục 5 đính kèm).

7. Các doanh nghiệp lớn có tác động kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh báo cáo tình hình thực hiện 6 tháng đầu năm, ước thực hiện 6 tháng cuối năm 2020 và các khó khăn vướng, kiến nghị (nếu có) (theo Phụ lục 6 đính kèm).

Nội dung các văn bản liên quan được đăng tải trên Trang Thông tin điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư theo địa chỉ: http://skhdt.thuathienhue.gov.vn (tại chuyên mục Thông tin Điều hành).

Đề nghị các địa phương, cơ quan, đơn vị gửi báo cáo về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 26/5/2020 (ngoài báo cáo chính thức bằng văn bản, đề nghị gửi báo cáo bằng file điện tử theo địa chỉ: tonghop.skhdt@thuathienhue.gov.vn); Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo UBND tỉnh trước ngày 01/6/2020.

Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai nội dung công văn này đến các địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp liên quan; để đảm bảo thực hiện nội dung chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh./.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 12.684.191
Truy cập hiện tại 5 khách