slogan
Tìm kiếm
Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021
Ngày cập nhật 11/01/2021
Hình ảnh minh họa

Căn cứ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; Kế hoạch số 135/KH-UBND ngày 19/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021; Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân; Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật. Đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, giải quyết vướng mắc, bất cập trong công tác này, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật.

b) Tăng cường xây dựng ý thức chủ động nghiên cứu, tìm hiểu, học tập pháp luật của mỗi người, bảo đảm quyền được thông tin về pháp luật của công dân; tiếp tục nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức và người dân.

2. Yêu cầu

a) Xác định công tác phổ biến, giáo dục pháp luật là một bộ phận của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, là nhiệm vụ của toàn bộ hệ thống chính trị đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng.

b) Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật phải gắn liền với việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước nhằm hoàn thành Chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh năm 2021.

c) Nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật sát với thực tiễn, phù hợp với từng địa bàn, đối tượng có trọng tâm, trọng điểm, tránh chồng chéo, trùng lặp với các kế hoạch, đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật khác tại địa phương. Gắn kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật với công tác xây dựng, tổ chức thi hành pháp luật.

d) Khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực được giao, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hướng mạnh về cơ sở.

II. ĐỊNH HƯỚNG NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC

1. Nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật

Các Sở, Ban, ngành, địa phương lựa chọn nội dung pháp luật tuyên truyền, phổ biến phù hợp với chức năng, nhiệm vụ cũng như yêu cầu nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tế của các Sở, Ban, ngành, địa phương. Trong đó, tập trung vào các nội dung:

- Quy định của Hiến pháp và văn bản quy phạm pháp luật, trọng tâm là các quy định của pháp luật về dân sự, hình sự, hành chính, hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới, đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường, lao động, giáo dục, y tế, quốc phòng, an ninh, giao thông, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành.

- Các điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, các thỏa thuận quốc tế.

- Ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật; ý thức bảo vệ pháp luật; lợi ích của việc chấp hành pháp luật; gương người tốt, việc tốt trong thực hiện pháp luật.

- Các văn bản pháp luật do Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp ban hành.

- Quy định phục vụ cho công tác cải cách hành chính; chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp.

- Tiếp tục quán triệt, triển khai sâu rộng, toàn diện nội dung Kết luận số 80-KL/TW và Công văn số 2104-CV/TU, ngày 09/10/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc triển khai thực hiện Kết luận số 80-KL/TW, ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân.

- Các chính sách, pháp luật được dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội để tạo sự đồng thuận, nhất quán trong thực thi chính sách, pháp luật.

- Văn bản, quy định phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

2. Hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật

- Lựa chọn hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật được quy định tại Điều 11 của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật để triển khai phù hợp với đối tượng, địa bàn, mục đích tuyên truyền, phổ biến pháp luật.

- Chú trọng các hình thức tuyên truyền, phổ biến gắn với thực hiện Luật Tiếp cận thông tin năm 2016, như: Các thông tin cơ quan Nhà nước phải công khai theo quy định tại Điều 17 Luật Tiếp cận thông tin qua các hình thức cụ thể được quy định tại Điều 18 Luật Tiếp cận thông tin (Đăng tải trên cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước; Công khai trên phương tiện thông tin đại chúng; Đăng Công báo; Niêm yết tại trụ sở cơ quan nhà nước và các địa điểm khác ; Thông qua việc tiếp công dân, họp báo, thông cáo báo chí, hoạt động của người phát ngôn của cơ quan nhà nước theo quy định của pháp luật...).

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, tập trung phổ biến, giáo dục pháp luật trên Cổng/Trang thông tin điện tử của cơ quan, địa phương, Chuyên trang Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Thừa Thiên Huế hoặc Trang thông tin điện tử của Cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh và các ứng dụng trên thiết bị di động; thi tìm hiểu pháp luật, tập huấn pháp luật trực tuyến.

- Tổ chức đối thoại chính sách pháp luật, giải đáp pháp luật và các vướng mắc phổ biến trong áp dụng pháp luật về các lĩnh vực, phạm vi do mình quản lý cho Nhân dân, doanh nghiệp bằng các hình thức phù hợp.

- Tiếp tục phát huy, nhân rộng các mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả đã triển khai.

 3. Quan tâm, chú trọng phổ biến, giáo dục pháp luật cho đối tượng đặc thù (Người dân ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, ven biển, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và ngư dân; người lao động trong các doanh nghiệp; nạn nhân bạo lực gia đình; người khuyết tật; người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang có nhở; người đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, người bị phạt tù được hưởng án treo)

- Các cơ quan, địa phương căn cứ quy định từ Điều 17 đến Điều 22 Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật để triển khai phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng đặc thù, bảo đảm nội dung, hình thức và yêu cầu.

- Tăng cường các biện pháp thông tin, tuyên truyền pháp luật gắn với tạo điều kiện thuận lợi để người khuyết tật, người sinh sống ở khu vực biên giới, hải đảo, miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thực hiện quyền tiếp cận thông tin theo quy định tại Điều 2 và Điều 3 Nghị định số 13/2018/NĐ-CP ngày của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật tiếp cận thông tin.

III. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Rà soát, hoàn thiện về thể chế trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Rà soát văn bản pháp luật hiện hành về phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân; nghiên cứu các quy định pháp luật liên quan trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; thống kê, đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ để hoàn thiện về thể chế trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho hoạt động này.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế.

- Cơ quan phối hợp: Các Sở, Ban, ngành có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2021

- Kết quả, sản phẩm: Văn bản, báo cáo

2. Ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc triển khai thực hiện

Ban hành kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ năm 2021 và văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện thường xuyên, kịp thời.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021 và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện trên địa bàn tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế xây dựng kế hoạch và triển khai tại địa phương phù hợp với tình hình thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ.

Các cơ quan chủ trì các Đề án phổ biến, giáo dục pháp luật phối hợp với các cơ quan, địa phương tham mưu xây dựng Kế hoạch thực hiện năm 2021 để triển khai thực hiện.

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và các Sở, Ban, ngành, địa phương có liên quan.

 - Thời gian thực hiện: Các kế hoạch ban hành trong Quý I/2021; văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc: Năm 2021.

- Kết quả, sản phẩm: Kế hoạch, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc.

3. Củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

a) Củng cố, kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện 

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế.

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và các Sở, Ban, ngành có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2021

- Kết quả, sản phẩm: Văn bản rà soát, quyết định củng cố, kiện toàn.

b) Củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu quả quản lý và chất lượng hoạt động của đội ngũ Báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật

Tiếp tục rà soát đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật theo hướng chuyên sâu, chuyên nghiệp; chỉ công nhận, duy trì hoạt động đối với báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật thực sự có năng lực và hoạt động thực chất; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng PBGDPL cho đội ngũ này.

- Cơ quan thực hiện: Các Sở, Ban, ngành, địa phương.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp; Phòng Tư pháp, công chức tư pháp - hộ tịch.

- Thời gian thực hiện: Năm 2021

- Kết quả, sản phẩm: Văn bản, báo cáo, lớp tập huấn, các quyết định công nhận, miễn nhiệm...

c) Bố trí cán bộ, công chức, viên chức làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; đổi mới tổ chức, hoạt động của đơn vị theo hướng độc lập, chuyên trách, hoạt động linh hoạt, hiệu quả.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ; các Sở, Ban, ngành có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý II/2021.

- Kết quả, sản phẩm: Báo cáo, biểu mẫu thống kê có nêu rõ về công tác này.

d) Đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ cán bộ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, Báo cáo viên pháp luật, Tuyên truyền viên pháp luật

Tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, Báo cáo viên pháp luật, Tuyên truyền viên pháp luật theo Chương trình khung bồi dưỡng nghiệp vụ đối với báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật được ban hành kèm theo Quyết định số 3147/QĐ-BTP ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, bảo đảm đôi ngũ này hoạt động chất lượng, hiệu quả, chủ động tham mưu triển khai PBGDPL đáp ứng và phù hợp với yêu cầu thực tế.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân địa phương.

- Cơ quan phối hợp: Các Sở, Ban, ngành, địa phương có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2021

- Kết quả, sản phẩm: Các văn bản, hoạt động bồi dưỡng, tập huấn.

4. Tăng cường xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành

- Cơ quan thực hiện: Các Sở, Ban, ngành, địa phương có giải pháp tăng cường huy động sự tham gia của tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật hoặc hỗ trợ kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện cho hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật.

Sở Tư pháp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh giải pháp tăng cường sự tham gia của Hội Luật gia, Đoàn Luật sư, Hội công chứng, các tổ chức xã hội - nghề nghiệp khác về pháp luật, trung tâm tư vấn pháp luật, tổ chức hành nghề luật sư, công chứng tham gia thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật miễn phí cho nhân dân thông qua hoạt động chuyên môn hoặc theo yêu cầu của cá nhân, tổ chức.

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và các Sở, Ban, ngành, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2021

- Kết quả, sản phẩm: Văn bản, hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật được xã hội hóa.

5. Hướng dẫn nội dung, hình thức tổ chức Ngày Pháp luật và tổ chức Ngày Pháp luật năm 2021

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, xã, phường, thị trấn.

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và các Sở, Ban, ngành, địa phương có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý III, Quý IV/2021.

- Kết quả, sản phẩm: Văn bản, hoạt động tổ chức Ngày Pháp luật.

6. Tổ chức Cuộc thi Báo cáo viên pháp luật, Tuyên truyền viên pháp luật giỏi toàn quốc về pháp luật phòng, chống tham nhũng

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

- Cơ quan phối hợp: Các Sở, Ban, ngành, địa phương có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý II, QuýIII/năm 2021.

- Kết quả, sản phẩm: các Cuộc thi được tổ chức.

7. Tuyên truyền phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

- Cơ quan thực hiện: Hội đồng Phối hợp Phổ biến, giáo dục pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện.

- Cơ quan phối hợp: Các Sở, Ban, ngành, địa phương có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2021

- Kết quả, sản phẩm: các tài liệu, hội nghị, hội thảo tuyên truyền pháp luật phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

8. Nghiên cứu, nhân rộng các mô hình mới, cách làm hiệu quả trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện tuyên truyền, phổ biến pháp luật

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh; các Sở, Ban, ngành, địa phương

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và các Sở, Ban, ngành, địa phương có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2021.

- Kết quả, sản phẩm: Văn bản, báo cáo, hội nghị, hội thảo về hình thức, biện pháp phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả.

9. Tổng kết Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế.

- Cơ quan phối hợp: Các Sở, Ban, ngành, địa phương có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý II, Quý III/năm 2021.

- Kết quả, sản phẩm: các hoạt động phục vụ công tác tổng kết (hội nghị, hội thảo, kiểm tra,…), báo cáo tổng kết.

10. Nghiên cứu, trao đổi, học tập kinh nghiệm về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

- Cơ quan thực hiện: Cơ quan thường trực Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Các Sở, Ban, ngành có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý II, Quý III/năm 2021.

- Kết quả, sản phẩm:  Mô hình, biện pháp phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả.

11. Kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết và khen thưởng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

a) Kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tham mưu tổ chức kiểm tra đối với các Sở, Ban, ngành, địa phương: Hội Cựu chiến binh tỉnh, Sở Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà, Ủy ban nhân dân thị xã Hương Thủy (tại thị xã Hương Trà và thị xã Hương Thủy, kiểm tra thêm 01 xã về công tác hòa giải ở cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật).

Các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có kế hoạch kiểm tra, tự kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đối với các đơn vị trực thuộc và địa bàn.

- Cơ quan phối hợp: Các Sở, Ban, ngành, địa phương có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý III, Quý IV/ năm 2021.

- Kết quả, sản phẩm: Kế hoạch, công văn, thông báo kết luận kiểm tra, báo cáo kiểm tra...

b) Đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Thực hiện đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo quy định tại Thông tư số 03/2018/TT-BTP ngày 10/3/2018 của Bộ Tư pháp.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và các Sở, Ban, ngàng có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Theo quy định tại Thông tư số 03/2018/TT-BTP ngày 10/3/2018 của Bộ Tư pháp.

- Kết quả, sản phẩm: Các văn bản, hoạt động thực hiện đánh giá theo Thông tư số 03/2018/TT-BTP.

c) Sơ kết 6 tháng, tổng kết năm và ; tổ chức khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong công tác năm của các Sở, Ban, ngành, địa phương.

- Cơ quan thực hiện: Các Sở, Ban, ngành,; Ủy ban nhân dân các cấp

- Cơ quan phối hợp: Các Sở, Ban, ngành, địa phương có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Sơ kết 6 tháng trước ngày 05/5/2021; tổng kết năm trước ngày 05/11/2021; khen thưởng: Quý IV/2021.

- Kết quả, sản phẩm: Báo cáo, hội nghị, hoạt động khen thưởng.

IV. KINH PHÍ

1. Kinh phí thực hiện Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật được bố trí trong kế hoạch ngân sách hàng năm của các Sở, Ban, ngành, địa phương theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành và huy động từ sự đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

2. Kinh phí hoạt động của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh được bố trí trong kế hoạch ngân sách của Sở Tư pháp.

V. TCHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp

a) Tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện Kế hoạch này; chủ trì thẩm định kế hoạch thực hiện các Đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021 để tránh trùng lắp, lãng phí nguồn lực.

b) Theo dõi, tổ chức sơ kết, tổng kết, kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm, có biện pháp động viên, khen thưởng kịp thời đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện.

c) Trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định điều chỉnh mục tiêu, nhiệm vụ khi cần thiết; định kỳ hàng năm tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện Kế hoạch trên phạm vi toàn tỉnh.

2. Sở, Ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế

a) Xây dựng và tổ chức triển khai Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021, Kế hoạch thực hiện các Đề án phù hợp với điều kiện thực tiễn, bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm; lồng ghép thực hiện có hiệu quả với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và các chương trình, kế hoạch khác có liên quan của sở, ngành, địa phương;

b) Chủ động cân đối, bố trí kinh phí bảo đảm thực hiện Kế hoạch trong dự toán chi thường xuyên được giao hàng năm và các nguồn kinh phí hợp pháp khác (nếu có) theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Luật gia tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh và các tổ chức thành viên của Mặt trận

Tham gia triển khai các nội dung của Kế hoạch này và các Đề án của Kế hoạch trong tổ chức mình.

4. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh

Chỉ đạo toàn ngành tích cực phối hợp lồng ghép phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án để nâng cao nhận thức pháp luật, giáo dục ý thức tôn trọng, chấp hành pháp luật trong cán bộ và Nhân dân.

 5. Chế độ thông tin, báo cáo

Kế hoạch, chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021 của các Sở, Ban, ngành, địa phương gửi về Sở Tư pháp - cơ quan thường trực Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh trước ngày 31/01/2021 để theo dõi, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Các Sở, Ban, ngành, địa phương định kỳ 06 tháng, năm, báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch, chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021 (Tổng hợp chung trong Báo cáo công tác pháp chế, Báo cáo công tác tư pháp) và gửi về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tư pháp.

Thời điểm báo cáo như sau: Báo cáo 06 tháng gửi trước ngày 15/5/2021; Báo cáo năm gửi trước ngày 15/11/2021.

Trong quá trình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch này, nếu có khó khăn, vướng mắc, các Sở, Ban, ngành, địa phương phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết theo thẩm quyền./.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 12.815.754
Truy cập hiện tại 735 khách