slogan
Tìm kiếm
Quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thừa Thiên Huế.
Ngày cập nhật 12/04/2021
Hình ảnh minh họa

Ngày 8 tháng 4 năm 2021, UBND tỉnh đã có Quyêt định số 767/QĐ-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 03/2021/NQ-HĐND ngày 26 tháng  02 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thừa Thiên Huế.

Nội dung Quyết định:

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2016;

Căn cứ Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ngày 12 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Nghị quyết 03/2021/NQ-HĐND ngày 26 tháng 02 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thừa Thiên Huế;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 669/TTr-SKHĐT ngày 10 tháng 3 năm 2021.

Điều 1. Quy định trách nhiệm, quyền hạn của cơ quan có thẩm quyền, cơ quan phối hợp trong việc tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, phê duyệt, tổ chức thực hiện, giám sát kết quả thực hiện các nội dung hỗ trợ theo quy định được giao tại Khoản 4 Điều 4, Khoản 4 Điều 5 và Khoản 4 Điều 6 Nghị quyết 03/2021/NQ-HĐND ngày 26 tháng  02 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thừa Thiên Huế như sau: 

1. Đối với nội dung hỗ trợ mặt bằng sản xuất, kinh doanh tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp đã có đơn vị kinh doanh hạ tầng.

a) Hồ sơ đề nghị hỗ trợ:

- Đơn đề nghị (theo Mẫu I Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định này).

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của doanh nghiệp đề nghị hỗ trợ (bản sao).

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của đơn vị kinh doanh hạ tầng (bản sao).

- Hợp đồng thuê mặt bằng (bản sao).

- Các hồ sơ có liên quan (bản sao, nếu có).

b) Cơ quan có thẩm quyền trong việc tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, phê duyệt, tổ chức thực hiện, giám sát kết quả thực hiện hỗ trợ mặt bằng sản xuất, kinh doanh tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp đã có đơn vị kinh doanh hạ tầng, gồm:

- Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh chủ trì thực hiện nội dung hỗ trợ mặt bằng sản xuất, kinh doanh đối với các khu đất thuộc địa bàn các khu công nghiệp, khu kinh tế.

- UBND cấp huyện chủ trì thực hiện nội dung hỗ trợ mặt bằng sản xuất, kinh doanh đối với các khu đất thuộc địa bàn mình quản lý.

c) Sau khi tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ của doanh nghiệp nhỏ và vừa, cơ quan có thẩm quyền phối hợp với cơ quan chuyên ngành tổ chức kiểm tra thực tế cơ sở sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và tiến hành lập biên bản thẩm định trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

d) Trong vòng 03 ngày kể từ ngày có kết quả thẩm định thực tế, cơ quan có thẩm quyền ban hành Quyết định hỗ trợ. Tổ chức giải ngân kinh phí hỗ trợ theo Quyết định đã được ban hành. Trường hợp hồ sơ không đảm bảo điều kiện hỗ trợ thì ban hành Văn bản từ chối và nêu rõ lý do.

2. Đối với nội dung hỗ trợ nguồn nhân lực.

a) Hồ sơ đề nghị hỗ trợ:

- Đơn đề nghị (theo Mẫu II.1 Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định này).

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (bản sao).

- Danh sách học viên đăng ký tham dự khóa đào tạo (theo Mẫu II.2 Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định này) và Hợp đồng lao động của từng học viên (bản sao).

b) Cơ quan có thẩm quyền trong việc tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, phê duyệt, tổ chức thực hiện, giám sát kết quả thực hiện hỗ trợ nguồn nhân lực là Sở Kế hoạch và Đầu tư.

c) Sau khi tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ của doanh nghiệp nhỏ và vừa, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức thẩm định, kiểm tra thực tế trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

d) Trong vòng 03 ngày kể từ ngày có kết quả thẩm định, Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành Quyết định hỗ trợ. Tổ chức giải ngân kinh phí hỗ trợ theo Quyết định đã được ban hành. Trường hợp hồ sơ không đảm bảo điều kiện hỗ trợ thì ban hành Văn bản từ chối và nêu rõ lý do.

3. Đối với nội dung hỗ trợ tham gia các sàn thương mại điện tử.

a) Hồ sơ đề nghị hỗ trợ:

- Đơn đề nghị (theo Mẫu III Phụ lục III ban hành kèm theo Quyết định này).

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (bản sao).

- Xác nhận của Cơ quan thuế về việc DNNVV không nợ thuế (bản sao).

- Giấy tờ liên quan đến chất lượng và quyền sở hữu sản phẩm hàng hoá (nếu có, bản sao).

b) Cơ quan có thẩm quyền trong việc tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, phê duyệt, tổ chức thực hiện, giám sát kết quả thực hiện hỗ trợ tham gia các sàn thương mại điện tử là Sở Công Thương.

c) Sau khi tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ của doanh nghiệp nhỏ và vừa, Sở Công Thương tổ chức thẩm định, kiểm tra thực tế trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

d) Trong vòng 03 ngày kể từ ngày có kết quả thẩm định, Sở Công Thương ban hành Quyết định hỗ trợ. Tổ chức giải ngân kinh phí hỗ trợ theo Quyết định đã được ban hành. Trường hợp hồ sơ không đảm bảo điều kiện hỗ trợ thì ban hành Văn bản từ chối và nêu rõ lý do.

Điều 2. Quy định trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết 03/2021/NQ-HĐND ngày 26 tháng  02 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thừa Thiên Huế như sau: 

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

a) Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất quản lý nhà nước về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, phối hợp Văn phòng UBND tỉnh xây dựng các quy trình đưa vào tiếp nhận, trả kết quả giải quyết các chính sách hỗ trợ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, các Trung tâm Hành chính công cấp huyện. Tổng hợp kết quả hỗ trợ, định kỳ hàng quý báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện Nghị quyết.

b) Tổng hợp các vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị quyết; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, điều chỉnh cho phù hợp.

2. Sở Tài chính:

Chủ trì thẩm định dự toán kinh phí hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa do các cơ quan đề nghị hàng năm, trình Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí trong dự toán chi ngân sách của các cơ quan, đơn vị.

3. Các cơ quan, đơn vị được phân công thực hiện tại Nghị quyết:

Hàng năm tổ chức khảo sát nhu cầu của các doanh nghiệp nhỏ và vừa về các nội dung hỗ trợ để xây dựng dự toán kinh phí theo các nội dung quy định tại Nghị quyết; gửi Sở Tài chính thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí trong dự toán chi ngân sách của từng cơ quan, đơn vị để tổ chức hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định. Định kỳ 06 tháng báo cáo kết quả thực hiện cho Ủy ban nhân dân tỉnh thông qua Sở Kế hoạch và Đầu tư.

4. Các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế có trách nhiệm hướng dẫn, tiếp nhận, xử lý các đề xuất của các doanh nghiệp nhỏ và vừa liên quan đến nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị mình, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp nhỏ và vừa được hưởng các chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 39/2018/QĐ-UBND ngày 28/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế; Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

(Có toàn bộ nội dung kèm theo bao gồm: Quyết định, Nghị quyết và các biểu mẫu).

 

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 12.874.900
Truy cập hiện tại 223 khách