slogan
Tìm kiếm
Xây dựng kế hoạch

Nhằm đánh giá thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của tỉnh sát thực, khả thi, Sở Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh báo cáo ước thực hiện tình hình sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021 (theo biểu mẫu đính kèm – mẫu được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở theo địa chỉ: http://skhdt.thuathienhue.gov.vn/ (Mục Thông tin điều hành/Xây dựng kế hoạch).

Văn bản Báo cáo đề nghị gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 12/11/2020 để kịp tổng hợp, hoàn thiện kế hoạch báo cáo UBND Tỉnh. 

Nhằm hoàn thiện Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2020 và Kế hoạch năm 2021 báo cáo UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị các sở, ban, ngành cấp tỉnh, cơ quan Trung ương trên địa bàn và địa phương rà soát và xây dựng các báo cáo...
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 211/LĐCP ngày 17/7/2020 và công văn số 6547/UBND-TH ngày 24/7/2020 của UBND tỉnh về việc xây dựng dự thảo kế hoạch phát triển KTXH năm 2021; Sở Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị các đơn vị Trung ương trên địa bàn, các sở, ban, ngành, đơn...
 Thực hiện Công văn số 6376/UBND-TH ngày 21/7/2020 của UBND tỉnh về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch năm 2021; Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các sở, ngành liên quan, Liên minh Hợp tác xã tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế:  
Thực hiện Công văn số 5513/UBND-TH, ngày 29/6/2020 và Công văn số 5220/UBND-TH, ngày 19/6/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg, ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; Công văn số 3889/BKHĐT-TH ngày 16/6/2020 của Bộ Kế hoạch...
Thực hiện Công văn số 2179/UBND-KH ngày 19/3/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai Kế hoạch xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2030; Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các sở, ngành liên quan, Liên minh Hợp tác xã tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành...
Căn cứ Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 25/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ, Công văn số 4538/BKHĐT-TH ngày 03/7/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về V/v hướng dẫn xây dựng Kế hoạch năm 2020 và thực hiện ý kiến chỉ đạo UBND tỉnh về xây dựng Kế hoạch phát triển KTXH và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, Sở Kế...
Căn cứ Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 25/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ, Công văn số 4538/BKHĐT-TH ngày 03/7/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về V/v hướng dẫn xây dựng Kế hoạch năm 2020 và thực hiện ý kiến chỉ đạo UBND tỉnh về xây dựng Kế hoạch phát triển KTXH và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020,  Sở...
Thực hiện Quyết định số 1714/QĐ-UBND  ngày 25 tháng 8 năm 2014 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định vận hành, khai thác, sử dụng thông tin kinh tế - xã hội phục vụ chỉ đạo điều hành trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; để kịp xây dựng báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng...
Thực hiện Công văn số 735/UBND-TH ngày 13/02/2019 của UBND tỉnh về chuẩn bị nội dung xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2019
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 12.874.900
Truy cập hiện tại 220 khách