slogan
Tìm kiếm
Quá trình hình thành và phát triển Sở Kế hoạch và Đầu tư
Ngày cập nhật 04/11/2015

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế được thành lập theo Quyết định số 1996/QĐ-UBND ngày 22/6/1996 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế trên cơ sở sáp nhập hai cơ quan Uỷ ban Kế hoạch và Ban Kinh tế đối ngoại.

Ngày 30/12/2009, UBND tỉnh đã có Quyết định số 2889/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Ngày 23/9/2013, UBND tỉnh đã có Quyết định số 1896/QĐ-UBND về việc sửa đổi Quyết định số 2889/QĐ-UBND ngày 30/12/2009 của UBND tỉnh.

Ngày 20/8/2016, UBND tỉnh đã có Quyết định số 57/2016/QĐ-UBND về ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế và thay thế các Quyết định số 2889/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư và Quyết định số 1896/QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi Quyết định số 2889/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2009.

Là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về quy hoạch, kế hoạch và đầu tư, gồm: tổng hợp về quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; tổ chức thực hiện và đề xuất về cơ chế, chính sách quản lý kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh; đầu tư trong nước, đầu tư nước ngoài ở địa phương; quản lý nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ, nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài; đấu thầu; đăng ký doanh nghiệp trong phạm vi địa phương; tổng hợp và thống nhất quản lý các vấn đề về doanh nghiệp, kinh tế tập thể, hợp tác xã, kinh tế tư nhân; tổ chức cung ứng các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở theo quy định của pháp luật.

Tổng số cán bộ, công chức, nhân viên và người lao động là 62 người, tổ chức bộ máy gồm 10 bộ phận như sau: Văn phòng; Thanh tra; Các Phòng: Đăng ký kinh doanh; Doanh nghiệp, Kinh tế Tập thể và Tư nhân; Tổng hợp, Quy hoạch; Kinh tế ngành; Văn xã; Kinh tế đối ngoại và Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát Đầu tư và Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp.

Trải qua chặng đường gần 23 năm, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế đã không ngừng nỗ lực, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế.

Hoạt động tham mưu, chỉ đạo điều hành kế hoạch của Sở đã có những bước trưởng thành, kịp thời đổi mới công tác kế hoạch hoá nhằm đáp ứng xu thế của thời đại; nhờ đó, chất lượng, hiệu quả hành chính công được nâng cao, nhất là trong tham mưu quản lý, phát triển các lĩnh vực: đầu tư xây dựng; cải cách thủ tục hành chính; công khai, minh bạch trong đăng ký doanh nghiệp; xúc tiến đầu tư; công tác giám sát, đánh giá các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. Những nỗ lực nâng cao hiệu quả hành chính công ngay tại nội bộ Sở đã góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Thừa Thiên Huế cũng như nối tiếp truyền thống vẻ vang của ngành kế hoạch đầu tư.

Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 13.059.809
Truy cập hiện tại 669 khách