slogan
Tìm kiếm

Thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) và các văn bản hướng dẫn thi hành, trên cơ sở các luật đã được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 3[1], nhằm đảm bảo quyền được thông tin về pháp luật của công dân, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh (sau đây gọi là Hội đồng) đề nghị các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế thực hiện một số nội dung sau đây:

 


[1] Quốc hội khóa XV tại Kỳ họp thứ  3 đã thông qua 05 luật bao gồm: Luật Cảnh sát cơ động; Luật Thi đua, khen thưởng; Luật Điện ảnh; Luật Kinh doanh Bảo hiểm; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.

 

Ngày 19/7/2022, Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế đã có Chỉ thị số 24-CT/TU  về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với việc thực hiện quy chế dân chủ...
Ngày 14/7/2022, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã có Nghị quyết số 73/NQ-HĐND về việc Ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách...
(MPI) – Ngày 27/6/2022, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đã ký Quyết định số 1214/QĐ-BKHĐT về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Kế hoạch và Đầu tư...
(MPI) – Ngày 28/6/2022, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Công đoàn 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch công tác...
Tin liên quan
12345
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 13.059.820
Truy cập hiện tại 672 khách