slogan
Tìm kiếm
Công khai thông tin >> Cải cách thủ tục hành chính
Ngày 15 tháng 7 năm 2021, Chính phủ đã  có Nghị quyết số 76/NQ-CP về việc nghị quyết Ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030. Nội dung Nghị quyết (có file kèm theo)
THỐNG KÊ HỒ SƠ TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT VÀ TRẢ KẾT QUẢ HỒ SƠ 1 CỬA TRONG QUÝ II NĂM 2021(Từ ngày 15/3/2020 đến 15/6/2021)
Ngày 17/6/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có báo cáo số 1938/BC-SKHĐT về công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử trong Quý II năm 2021. Thực hiện Công văn số 4674/UBND-HCC...
THỐNG KÊ HỒ SƠ TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT VÀ TRẢ KẾT QUẢ HỒ SƠ 1 CỬA (Từ ngày 15/12/2020 đến 14/3/2021) (Có file kèm theo)
Thực hiện hướng dẫn báo cáo công tác cải cách hành chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tình hình cải cách hành chính quý I năm 2021 như sau:
Ngày 25/5/2021, UBND tỉnh đã có Quyết định số 1271/QĐ-UBND về Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông trong lĩnh vực đầu tư theo phương thức đối tác công tư, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Nội dung...
(MPI) – Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành Quyết định số 357/QĐ-BKHĐT ngày 02/4/2021 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bãi bỏ trong lĩnh vực đầu tư theo phương thức đối tác công tư, đấu thầu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký...

Căn cứ Kế hoạch số 162/KH-UBND ngày 06/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

Căn cứ Quyết định số 3366/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2020 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 của tỉnh Thừa Thiên Huế;

Căn cứ Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 03 tháng 12 năm 2020 của Tỉnh ủy về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; Căn cứ Quyết định số 3248/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021; Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng Kế hoạch cải cách hành...
Ngày 14/01/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Quyết định số 06/QĐ-SKHĐT về việc Phê duyệt Mục tiêu chất lượng năm 2021 áp dụng tại Sở KH&ĐT (nội dung Quyết định có file kèm theo)
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 12.874.900
Truy cập hiện tại 224 khách