slogan
Tìm kiếm
Công khai thông tin >> Cải cách thủ tục hành chính
Ngày 8/7/2022, UBND tỉnh đã có Quyết định số 1604/QĐ-UBND về việc ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 (dịch vụ công trực tuyến toàn trình) năm 2022 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế . Nội dung Quyết định có File kèm theo.
Thực hiện Công văn số 4432/UBND-QHXT ngày 05/5/2022 của UBND tỉnh về việc hướng dẫn các nội dung về triển khai, thực hiện dự án đầu tư kinh doanh theo quy định của pháp luật; Sau khi nghiên cứu, Sở Kế hoạch và Đầu tư kính báo cáo UBND tỉnh như sau:
Thực hiện Công văn số 1896/UBND-KSTT ngày 01/03/2022 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử...
Ngày 3/3/2022, UBND tỉnh đã có Quyết định số 587/QĐ-UBND về Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực đầu tư bằng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức thuộc thẩm quyền giải quyết của...
Ngày 23/2/2022, UBND tỉnh đã có Quyết định số 514/QĐ-UBND về việc Công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực kế hoạch đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Ngày 23 tháng 02 năm 2022, UBND tỉnh đã có Quyết định số 512/QĐ-UBND về việc Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đầu tư theo phương thức đối tác công tư, đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế.
Ngày 23/12/2021, UBND tỉnh đã có Quyết định số 3369/QĐ-UBND về việc Phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của sở, ban, ngành cấp tỉnh đưa vào tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế. Nội dung của Quyết định: QUYẾT...
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;...
Theo kết quả đánh giá mức độ chuyển đổi số chiều 19/10 do Bộ TT&TT và Hội Truyền thông số Việt Nam (VDCA) phối hợp tổ chức, Thừa Thiên Huế xếp thứ 2/63 tỉnh thành.
THỐNG KÊ HỒ SƠ TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT VÀ TRẢ KẾT QUẢ HỒ SƠ 1 CỬA TRONG QUÝ III NĂM 2021 
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 13.060.015
Truy cập hiện tại 739 khách