slogan
Tìm kiếm
Công khai thông tin >> Cải cách thủ tục hành chính

Căn cứ Kế hoạch số 162/KH-UBND ngày 06/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

Căn cứ Quyết định số 3366/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2020 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 của tỉnh Thừa Thiên Huế;

Căn cứ Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 03 tháng 12 năm 2020 của Tỉnh ủy về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; Căn cứ Quyết định số 3248/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021; Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng Kế hoạch cải cách hành...
Ngày 14/01/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Quyết định số 06/QĐ-SKHĐT về việc Phê duyệt Mục tiêu chất lượng năm 2021 áp dụng tại Sở KH&ĐT (nội dung Quyết định có file kèm theo)
Thực hiện Thông báo số 16/TB-UBND ngày 13/01/2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ tại cuộc họp nghe báo cáo kế hoạch thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo kết luận số 410/TB-VPCP ngày 29/12/2020 và vướng mắc các dự án trên địa bàn...

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

           Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 985/QĐ-TTg ngày 08/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 30 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ về hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng, Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng  4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2020/TT-VPCP ngày 21/10/2020 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ quy định chế độ báo cáo định kỳ và quản lý, sử dụng, khai thác Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ;

Thực hiện Kế hoạch số 162 ngày 06/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

Ngày 23/11/2020, UBND tỉnh đã có Quyết định số 2962/QĐ-UBND về việc Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp.
Ngày 23/11/2020, UBND tỉnh đã có Quyết định số 2960/QĐ-UBND về việc  quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Đấu thầu thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư
Ngày 23 tháng 11 năm 2020, UBND tỉnh đã có Quyết định số 2961/QĐ-UBND về việc Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ thuộc Lĩnh vực vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan,...
Ngày 02 tháng 11 năm 2020, UBND tỉnh đã có Quyết định số 2791/QĐ-UBND về việc Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Nội dung (có file kèm theo)
Sở Kế hoạch và Đầu tư công khai kết quả giải quyết TTHC trong Quý III/2020 (có file kèm theo)
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 12.799.865
Truy cập hiện tại 4 khách