slogan
Tìm kiếm
Công khai thông tin >> Dự án kêu gọi đầu tư
Căn cứ Thông báo Kết luận số 175-TB/TW ngày 01/8/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Kết luận số 48-KL/TW của Bộ Chính trị khóa X về xây dựng và phát triển tỉnhThừa Thiên Huế và đô thị Huế đến năm 2020; Quyết định số 86/2009/QĐ-TTg ngày 17/6/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy...
Ngày 15/10/2018, UBND tỉnh đã có Quyết định số 2291/QĐ-UBND về việc Bổ sung danh mục và công bố thông tin dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2018 và định hướng đến năm 2020
Ngày 15  tháng 9  năm 2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 2051/QĐ-UBND về việc Công bố thông tin các dự án ưu tiên kêu gọi đầu tư của tỉnh Thừa Thiên Huế 2018 và định hướng đến năm 2020.
Ngày 04 tháng 9 năm 2018, UBND tỉnh có Quyết định số 1949 /QĐ-UBND Về việc bổ sung Danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Thừa Thiên Huế 2018 và định hướng đến năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 942/QĐ-UBND ngày 08/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày 04 tháng 7 năm 2018, UBND tỉnh có Quyết định số 1473/QĐ-UBND về việc bổ sung dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2017-2018 và định hướng đến năm 2020.
Ngày 19/3/2018, UBND tỉnh đã có Quyết định số 627/QĐ-UBND về việc ban hành Danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2017-2018 và định hướng đến năm 2020.
Ngày 5/9/2017, UBND tỉnh đã có Công văn số 242/TB-UBND về việc các địa điểm dành cho nghiên cứu đầu tư dự án  điện mặt trời trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Nội dung thông báo sau:
Danh sách các dự án đầu tư từ nguồn vốn ngoài ngân sách , ngoài KKT, KCN đã thu hồi, đang kiến nghị thu hồi, đến hạn vi phạm kiến nghị thu hồi và cần phải giám sát đặc biệt. Nội dung: Có file kèm theo
Ngày 8/5/2017, UBND tỉnh đã có Quyết định số 942/QĐ-UBND về việc Ban hành Danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2017 – 2018 và định hướng đến năm 2020. Nội dung Quyết định và Danh mục (Có file  kèm theo)
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 12.274.110
Truy cập hiện tại 53 khách