slogan
Tìm kiếm
Công khai thông tin >> Dự án kêu gọi đầu tư
Ngày 03/02/2019, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã có Thông báo số 72/TB-BTDT về việc thông báo tổ chức đấu giá sử dụng tài sản cơ sở nhà, đất số 57 Đặng Dung, phường Thuận Thành, Thành phố Huế. 
Ngày 26/01/2018, UBND tỉnh đã có Quyết định số 235/QĐ-UBND về việc bổ sung danh mục và công bố thông tin dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019, định hướng đến năm 2020 Nội dung chi tiết Quyết định (có file kèm theo).
Ngày 28/01/2019, UBND tỉnh đã có Quyết định số 240/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung Danh mục dự án kêu gọi đầu tư và thông tin, tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019 định hướng đến năm 2020 Nội dung như sau: (có file chi tiết kèm...
Ngày 28 tháng 01 năm 2019, UBND tỉnh đã có Kế hoạch số 19/KH-UBND về Xúc tiến đầu tư của tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019, nội dung cụ thể: Căn cứ Thông báo Kết luận số 175-TB/TW ngày 01/8/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Kết luận số 48-KL/TW của Bộ Chính trị khóa X về xây dựng và...
Ngày 23 tháng 01 năm 2019, UBND tỉnh đã có Quyết định số 187/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh danh mục dự án kêu gọi đầu tư và thông tin, tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2018, định hướng giai đoạn 2019-2020.  
Căn cứ Thông báo Kết luận số 175-TB/TW ngày 01/8/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Kết luận số 48-KL/TW của Bộ Chính trị khóa X về xây dựng và phát triển tỉnhThừa Thiên Huế và đô thị Huế đến năm 2020; Quyết định số 86/2009/QĐ-TTg ngày 17/6/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy...
Ngày 15/10/2018, UBND tỉnh đã có Quyết định số 2291/QĐ-UBND về việc Bổ sung danh mục và công bố thông tin dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2018 và định hướng đến năm 2020
Ngày 15  tháng 9  năm 2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 2051/QĐ-UBND về việc Công bố thông tin các dự án ưu tiên kêu gọi đầu tư của tỉnh Thừa Thiên Huế 2018 và định hướng đến năm 2020.
Ngày 04 tháng 9 năm 2018, UBND tỉnh có Quyết định số 1949 /QĐ-UBND Về việc bổ sung Danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Thừa Thiên Huế 2018 và định hướng đến năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 942/QĐ-UBND ngày 08/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày 04 tháng 7 năm 2018, UBND tỉnh có Quyết định số 1473/QĐ-UBND về việc bổ sung dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2017-2018 và định hướng đến năm 2020.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 12.351.620
Truy cập hiện tại 27 khách