Tìm kiếm
 

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch
Ngày cập nhật 24/04/2017

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch thực hiện chức năng tham mưu giúp Lãnh đạo Sở trong công tác tổng hợp về quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh; theo dõi kế hoạch và đầu tư  một số ngành, lĩnh vực: An ninh, quốc phòng, tài chính - tín dụng, Công nghệ thông tin, bưu chính viễn thông, các huyện, thị xã và Thành phố Huế; quy hoạch tổng thể KTXH của tỉnh và các địa phương.

 

Bà  Võ Thị Quế Hương

Trưởng phòng

Ông Trịnh Đinh Mão

Phó Trưởng phòng

 

Bà Phạm Thị Kim Phụng
Chuyên viên

Bà Phan Ngọc Quỳnh Như 

Chuyên viên

 

 

 

Bà Nguyễn Thảo Tiên

Chuyên viên

 

 

  

 

 

 

 

 * Thực hiện các nhiệm vụ:

3.1. Chủ trì tổ chức triển khai xây dựng và tổng hợp kế hoạch 5 năm, kế hoạch hàng năm về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; Dự thảo các văn bản về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội báo cáo lãnh đạo Sở trình Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc lập quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thuộc vùng.

3.2. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xác định hệ thống chỉ tiêu, biểu mẫu, phương pháp tính toán các chỉ tiêu kế hoạch; hệ thống chỉ tiêu giao kế hoạch.

3.3. Đề xuất các cân đối chủ yếu về kinh tế - xã hội của tỉnh, cơ cấu đầu tư phát triển toàn xã hội. Tổng hợp đề xuất cơ chế, chính sách, nhiệm vụ, nguồn lực cho đầu tư phát triển. Chủ trì, phối hợp cùng các phòng tham gia, xây dựng các đề án về phát triển kinh tế - xã hội vùng của tỉnh.

Chủ trì phối hợp các phòng chuyên môn tổng hợp, đề xuất danh mục dự án quy hoạch của tỉnh, phối hợp góp ý quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực chủ yếu cấp tỉnh. Chủ trì hướng dẫn và thường trực thẩm định quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội cấp huyện.

3.4. Chủ trì phối hợp các phòng tổng hợp đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, vùng kinh tế trọng điểm và các liên kết vùng khác; phát triển bền vững, tăng trưởng xanh.

Chủ trì theo dõi, đánh giá quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của các huyện, thị xã và thành phố Huế.

3.5. Chủ trì phối hợp các phòng hướng dẫn các Sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

3.6. Chủ trì phối hợp cùng các phòng hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực kế hoạch và đầu tư đối với Phòng tài chính - kế hoạch thuộc UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế.

3.7. Phối hợp với phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư đề xuất chủ trương đầu tư, kế hoạch vốn từ ngân sách nhà nước (NSNN) các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực phòng phụ trách.

 Phối hợp phòng Doanh nghiệp, kinh tế tập thể và tư nhân thẩm định hồ sơ cấp quyết định chủ trương đầu tư, hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với những nội dung chuyên ngành thuộc lĩnh vực phòng phụ trách của những dự án đầu tư trong nước; theo dõi tình hình hoạt động, các khó khăn, vướng mắc của dự án sau khi đi vào hoạt động của từng dự án để đề xuất hướng giải quyết.

3.8. Thẩm định các dự án đầu tư, kế hoạch lựa chọn nhà thầu các dự án sử dụng vốn ngân sách thuộc lĩnh vực Công nghệ thông tin, bưu chính viễn thông và lĩnh vực thuộc phòng phụ trách.

3.9. Tổng hợp, theo dõi đánh giá công tác quy hoạch, kế hoạch hàng năm ngành Tài chính, Ngân hàng, An ninh Quốc phòng, Công nghệ thông tin, bưu chính viễn thông, các huyện, thị xã và thành phố Huế.

3.10. Chủ trì xây dựng chương trình công tác cơ quan; chủ trì tổng hợp, xử lý phân bổ công văn đến cho các phòng chuyên môn; theo dõi, đôn đốc các Phòng thực hiện chương trình công tác, công văn đến của cơ quan; chủ trì xây dựng báo cáo sơ kết, tổng kết công tác cơ quan.

3.11. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở giao.

Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở về hoạt động của phòng và căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao để bố trí công việc cụ thể cho từng công chức của phòng.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 13.134.774
Truy cập hiện tại 190 khách