Tìm kiếm
 

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Phòng Kinh tế ngành
Ngày cập nhật 25/04/2017

Phòng Kinh tế ngành thực hiện chức năng tham mưu giúp Lãnh đạo Sở  trong công tác quản lý nhà nước về kế hoạch và đầu tư phát triển các ngành, lĩnh vực: Công nghiệp, xây dựng (lĩnh vực sản xuất); giao thông vận tải (lĩnh vực vận tải); thương mại, du lịch, tài nguyên môi trường (lĩnh vực khoáng sản, môi trường); đất đai; Khu kinh tế, công nghiệp; Nông nghiệp - lâm nghiệp - thủy lợi - thuỷ sản, phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai, phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn.

 

 

 

Ông Trương Văn Tân
Trưởng phòng

 

Ông Châu Hữu Phước
Phó Trưởng phòng

 

Ông Lê Thành Bắc
Phó Trưởng phòng

Ông Nguyễn Ngọc Thịnh
Chuyên viên

Bà Nguyễn Thị Thùy Trang
Chuyên viên

Ông Hoàng Xuân Anh Tuấn
Chuyên viên

* Thực hiện các nhiệm vụ:

5.1. Chủ trì tổng hợp, theo dõi, đánh giá chiến lược, quy hoạch, kế hoạch 5 năm và hàng năm của ngành, lĩnh vực thuộc phòng phụ trách.

5.2. Phối hợp với phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư đề xuất chủ trương đầu tư các chương trình, dự án đầu tư công thuộc lĩnh vực phòng phụ trách.

5.3. Chủ trì phối hợp với phòng Tổng hợp, Quy hoạch và các phòng chuyên môn liên quan góp ý thẩm định đề cương, nhiệm vụ quy hoạch ngành, lĩnh vực, sản phẩm thuộc phòng phụ trách. Chủ trì tổng hợp, theo dõi công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.

5.4. Chủ trì tổng hợp, theo dõi, đánh giá tình hình hoạt động của các khu kinh tế, công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề, lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp và một số lĩnh vực khác do phòng phụ trách.

5.5.  Chủ trì, phối hợp thẩm định, trình phê duyệt chủ trương đầu tư, kế hoạch lựa chọn nhà thầu các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, ngoài ngân sách dưới 7 tỷ đồng thuộc lĩnh vực phòng phụ trách trừ các dự án điện chiếu sáng đô thị, các dự án hồ, đập, kè sông, kè biển, trạm bơm.

5.6. Chủ trì phối hợp với các phòng có liên quan kiểm tra, giám sát các dự án thuộc chương trình MTQG.

5.7. Phối hợp phòng Doanh nghiệp, kinh tế tập thể và tư nhân thẩm định hồ sơ cấp quyết định chủ trương đầu tư, hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với những nội dung chuyên ngành thuộc lĩnh vực phòng phụ trách của những dự án đầu tư trong nước; theo dõi tình hình hoạt động, các khó khăn, vướng mắc của dự án sau khi đi vào hoạt động của từng dự án để đề xuất hướng giải quyết.

5.8. Phối hợp phòng Doanh nghiệp, kinh tế tập thể và tư nhân đề xuất cơ chế, chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế tập thể thuộc lĩnh vực Phòng phụ trách. Phối hợp tổng hợp báo cáo tình hình hoạt động, sản xuất kinh doanh của các loại hình kinh tế thuộc lĩnh vực phòng phụ trách.

5.9. Chủ trì đề xuất chủ trương đầu tư các dự án thuộc nguồn vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình mục tiêu thuộc lĩnh vực Phòng phụ trách. Điều chỉnh vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình mục tiêu thuộc lĩnh vực Phòng phụ trách.

5.10.  Chủ trì phối hợp Phòng Khoa giáo, Văn xã tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia theo quy định.

5.11. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở giao.

Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở về hoạt động của Phòng và căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao để bố trí công việc cụ thể cho từng công chức của phòng.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 13.134.803
Truy cập hiện tại 192 khách