Tìm kiếm
 

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Phòng Khoa giáo, Văn Xã
Ngày cập nhật 25/04/2017

Phòng Khoa giáo, Văn xã thực hiện chức năng tham mưu giúp Lãnh đạo Sở  trong công tác quản lý nhà nước về kế hoạch và đầu tư phát triển các ngành, lĩnh vực: Khoa học và công nghệ, Giáo dục và đào tạo, Lao động thương binh và xã hội, Dân số gia đình và trẻ em, Y tế, Văn hóa và thể thao, Thông tin truyền thông trên địa bàn tỉnh.

* Thực hiện các nhiệm vụ:

8.1. Tổng hợp, theo dõi, đánh giá chiến lược, quy hoạch, kế hoạch 5 năm, kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm của ngành, lĩnh vực thuộc phòng phụ trách.

8.2. Phối hợp với Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư đề xuất chủ trương đầu tư các chương trình, dự án đầu tư công thuộc lĩnh vực phòng phụ trách.

8.3. Phối hợp đề xuất danh mục, kế hoạch vốn đầu tư và điều chỉnh các dự án thuộc nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình mục tiêu thuộc lĩnh vực Phòng phụ trách.

8.4. Phối hợp phòng Tổng hợp, Quy hoạch và các phòng chuyên môn báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch, Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình mục tiêu thuộc lĩnh vực phòng phụ trách theo quy định.

8.5. Chủ trì phối hợp với phòng Tổng hợp, Quy hoạch và các phòng chuyên môn góp ý thẩm định đề cương, nhiệm vụ quy hoạch ngành, lĩnh vực, sản phẩm thuộc phòng phụ trách.

8.6. Chủ trì, phối hợp thẩm định, trình phê duyệt chủ trương đầu tư, kế hoạch lựa chọn nhà thầu các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước dưới 7 tỷ đồng thuộc lĩnh vực phòng phụ trách trừ dự án di tích Cố đô Huế.

8.7. Phối hợp phòng Doanh nghiệp, kinh tế tập thể và tư nhân thẩm định hồ sơ cấp quyết định chủ trương đầu tư, hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với những nội dung chuyên ngành thuộc lĩnh vực phòng phụ trách của những dự án đầu tư trong nước; theo dõi tình hình hoạt động, các khó khăn, vướng mắc của dự án sau khi đi vào hoạt động của từng dự án để đề xuất hướng giải quyết.

8.8. Phối hợp thực hiện công tác kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện quy hoạch, kế hoạch và các dự án thuộc lĩnh vực phòng phụ trách.

8.9. Phối hợp phòng Kinh tế ngành đề xuất lồng ghép đầu tư đảm bảo các tiêu chí thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia.

8.10  Chủ trì phối hợp với  các phòng đề xuất cơ chế, chính sách huy động và quản lý nguồn vốn xã hội hóa các lĩnh vực thuộc phòng phụ trách.

8.11 Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở  giao.

Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở về hoạt động của Phòng và căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao để bố trí công việc cụ thể cho từng công chức của phòng..

 

 

 

 

 

Ông Hoàng Văn Bình
Trưởng phòng

 

Bà Trần Thị Xuân Hương
Chuyên viên

 

 

Bà Lê Phan Thanh Hương
Chuyên viên

* Thực hiện các nhiệm vụ:

8.1. Chủ trì tổng hợp, theo dõi, đánh giá chiến lược, quy hoạch, kế hoạch 5 năm và hàng năm của ngành, lĩnh vực thuộc phòng phụ trách.

8.2. Phối hợp với Phòng Xây dựng cơ bản đề xuất chủ trương, vốn đầu tư  từ nguồn vốn ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực phòng phụ trách.

8.3. Chủ trì đề xuất danh mục, vốn đầu tư, theo dõi báo cáo tình hình thực hiện các dự án Chương trình mục tiêu Quốc gia (CTMTQG), hỗ trợ có mục tiêu khác do phòng phụ trách. Điều hoà vốn CTMTQG các chương trình thuộc phòng phụ trách bao gồm các chương trình MTQG sau:

- Chương trình MTQG dạy nghề và việc làm

- Chương trình MTQG Y tế

- Chương trình MTQG Dân số Kế hoạch hóa gia đình

- Chương trình MTQG Vệ sinh an toàn thực phẩm

- Chương trình MTQG Văn hóa

- Chương trình MTQG giáo dục và đào tạo

- Chương trình MTQG phòng chống tội phạm

- Chương trình MTQG phòng chống  ma túy

- Chương trình MTQG phòng chống  HIV/AIDS

8.4. Chủ trì tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch của các ngành thuộc lĩnh vực văn hoá, xã hội và chương trình mục tiêu quốc gia theo định kỳ.

8.5. Chủ trì phối hợp với phòng Tổng hợp và các phòng chuyên môn liên quan góp ý thẩm định đề cương, nhiệm vụ quy hoạch ngành thuộc lĩnh vực phòng phụ trách.

8.6. Chủ trì phối hợp các phòng có liên quan thẩm tra cấp, điều chỉnh, thu hồi giấy chứng nhận đầu tư đối với các dự án đầu tư trong nước thuộc thẩm quyền UBND tỉnh thuộc lĩnh vực phòng phụ trách.

8.7. Thẩm định các dự án thuộc nguồn vốn CTMTQG các chương trình thuộc phòng phụ trách.

8.8. Thẩm định các dự án đầu tư chỉ lập báo cáo kinh tế kỹ thuật (tổng mức đầu tư dưới 7 tỷ đồng) thuộc lĩnh vực phòng phụ trách trừ các dự án di tích cố đô Huế.

8.9. Chủ trì, phối hợp với các phòng kiểm tra, giám sát các dự án thuộc lĩnh vực phòng phụ trách.

8.10. Phối hợp thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra tình hình thực hiện chiến lược, qui hoạch, kế hoạch thuộc lĩnh vực văn hóa, xã hội.

8.11. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở giao.

 

Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở về hoạt động của Phòng và căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao để bố trí công việc cụ thể cho từng cán bộ, công chức của Phòng.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 13.130.512
Truy cập hiện tại 587 khách