Tìm kiếm
 

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Chỉ thị của UBND tỉnh về thực hiện đầu tư công năm 2021.
Ngày cập nhật 08/01/2021
Hình ảnh minh họa

Triển khai thực hiện những giải pháp chủ yếu chủ động điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ; Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 29/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021 và các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư, xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản từ vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ, về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025, triển khai Luật Đầu tư công,... nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư công, thực hiện tốt kế hoạch đầu tư công năm 2021, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, các huyện, thị xã, thành phố Huế, các chủ đầu tư thực hiện những nội dung như sau:

          1. Quản lý việc triển khai, thực hiện dự án:

a) Ngay sau khi được bố trí vốn, các ban quản lý dự án, chủ đầu tư khẩn trương hoàn tất các thủ tục đầu tư dự án, kịp thời đăng ký thông tin dự án tại Sở Tài chính để được cấp mã số dự án, chuyển dự toán vào hệ thống TABMIS.

b) Các cơ quan, ban ngành tăng cường công tác quản lý, tập trung chỉ đạo thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2021. Các đơn vị chủ động nghiên cứu, tổ chức thực hiện tuân thủ các quy định pháp luật: Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các Nghị định hướng dẫn có liên quan.

c) Các chủ đầu tư và chính quyền địa phương theo thẩm quyền tổ chức lập và phê duyệt phương án, kế hoạch, tiến hành giải phóng mặt bằng và tái định cư trong quý I năm 2021 đảm bảo điều kiện thi công cho các gói thầu, dự án; tăng cường công tác phối hợp, có giải pháp gỡ khó khăn, củng cố bộ máy, tăng cường năng lực cho các đơn vị chức năng để đẩy nhanh, rút ngắn tiến độ giải phóng mặt bằng và tái định cư, đảm bảo thực hiện đúng tiến độ các dự án.

d) Cơ quan tham mưu chỉ được trình phê duyệt kế hoạch đấu thầu đối với các gói thầu khởi công mới sau khi đã thực hiện xong công tác giải phóng mặt bằng trong phạm vi gói thầu. Đối với các dự án chỉ bố trí vốn thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng trong kế hoạch đầu tư công năm 2021, sau khi hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng phải báo cáo UBND tỉnh để xem xét bố trí vốn thực hiện thi công.

đ) Các dự án muốn sử dụng chi phí dự phòng phải xin ý kiến của cơ quan quyết định đầu tư.

e) Việc điều chỉnh dự án chỉ được thực hiện đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 43 của Luật Đầu tư công và phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách cấp mình để thực hiện.

g) Các Sở, ngành chuyên môn đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư và chuẩn bị thực hiện dự án, tăng cường giải quyết hồ sơ trên môi trường mạng, thực hiện cơ chế xử lý hồ sơ một cửa đảm bảo đúng thời gian theo quy định của các Trung tâm hành chính công cấp tỉnh, huyện, tạo điều kiện tối đa giải quyết thủ tục cho các chủ đầu tư. Rút ngắn ít nhất 30% thời gian thực hiện các thủ tục thẩm định, phê duyệt liên quan dự án đầu tư công so với hiện nay (tập trung vào các khâu, các thủ tục có tần suất xuất hiện lớn, thời gian dài, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án).

h) Chủ đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch UBND tỉnh về tiến độ thi công, giải ngân, thanh toán khối lượng hoàn thành, chất lượng công trình, việc lựa chọn đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công không đảm bảo năng lực; tăng cường chấn chỉnh công tác quản lý thi công, làm tốt công tác vệ sinh môi trường (cả trong và ngoài công trình) đảm bảo tiêu chí “xanh - sạch - sáng”; các dự án phải thực hiện theo mức kế hoạch vốn đã giao; tập trung, quyết liệt tổ chức thực hiện để đảm bảo tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư ngay từ đầu năm, đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật và yêu cầu chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh. Kết quả giải ngân của các chủ đầu tư là một trong những căn cứ để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2021 của lãnh đạo đơn vị.

2. Công tác đấu thầu qua mạng:

a) Tăng cường công tác đấu thầu qua mạng đảm bảo yêu cầu theo Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Các chủ đầu tư, ban quản lý dự án căn cứ quy mô dự án được giao làm chủ đầu tư, lập danh mục dự án thực hiện đấu thầu qua mạng theo tiêu chí quy định thực hiện đấu thầu qua mạng (phải xác định từ đầu để khi xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu có cơ sở xây dựng) để triển khai, đồng thời gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, theo dõi trước ngày 31/01/2021.

Tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với 100% các gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh thuộc lĩnh vực mua sắm hàng hóa, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ tư vấn có giá gói thầu không quá 10 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực xây lắp có giá gói thầu không quá 20 tỷ đồng, trừ trường hợp đối với các gói thầu chưa thể tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng hoặc các gói thầu có tính đặc thù.

b) Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh phê duyệt các gói thầu phải đấu thầu qua mạng, ưu tiên các gói thầu có khối lượng trang thiết bị lớn, đảm bảo tỷ lệ đấu thầu qua mạng theo hình thức chào hàng cạnh tranh, đấu thầu rộng rãi đạt tối thiểu 70% về số lượng gói thầu và 35% về tổng giá trị các gói thầu; báo cáo UBND tỉnh danh mục tổng hợp các gói thầu đấu thầu qua mạng trên địa bàn tỉnh trước ngày 15/2/2021.

c) Chủ tịch UBND thành phố Huế, các huyện, thị xã phê duyệt kế hoạch đấu thầu đối với các dự án do mình quyết định đầu tư phải đảm bảo tỷ lệ đấu thầu qua mạng theo hình thức chào hàng cạnh tranh, đấu thầu rộng rãi đạt tối thiểu 70% về số lượng gói thầu và 35% về tổng giá trị các gói thầu.

 

d) Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế; Giám đốc các Ban quản lý dự án và các Chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về việc không thực hiện đảm bảo tỷ lệ các gói thầu thực hiện lựa chọn qua mạng theo quy định, đồng thời, nghiêm túc thực hiện công tác đăng tải thông tin mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu lên hệ thống đấu thầu quốc gia tại địa chỉ http://muasamcong.mpi.gov.vn và trang thông tin mời thầu của tỉnh tại địa chỉ http://dauthau.thuathienhue.gov.vn.

đ) Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm theo dõi đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện lựa chọn qua mạng của các cơ quan, đơn vị, địa phương và các chủ đầu tư đảm bảo tỷ lệ đấu thầu qua mạng của tỉnh đạt chỉ tiêu quy định, định kỳ hàng quý báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện.

3. Quản lý việc giải ngân vốn đầu tư theo kế hoạch vốn và quy định của Nhà nước:

Nhằm quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19, để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021, yêu cầu Chủ đầu tư thực hiện các công việc sau:

a) Căn cứ kế hoạch vốn được giao, thực hiện đăng ký giải ngân nguồn vốn đầu tư theo mốc tháng, quý gửi Sở kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

b) Tập trung giải ngân theo các mốc thời gian như sau:

- Đối với các dự án và gói thầu chuyển tiếp được bố trí kế hoạch vốn năm 2021, đến ngày 30/6/2021 phải giải ngân trên 50% kế hoạch vốn năm 2021, đến 15/12/2021 phải giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2021.

- Đối với các dự án và gói thầu khởi công mới được bố trí kế hoạch vốn năm 2021, đến ngày 30/6/2021 phải có số liệu giải ngân cho công tác xây lắp, đến ngày 30/9/2021 phải giải ngân trên 60% kế hoạch vốn năm 2021, đến 31/12/2021 phải giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2021.

- Các dự án đã được bố trí kế hoạch vốn năm 2021 (cả chuyển tiếp và khởi công mới) đến ngày 30/6/2021 chưa giải ngân cho công tác xây lắp theo quy định trên, UBND tỉnh dừng giải ngân và điều chuyển cho các dự án khác có khả năng thanh toán; chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về việc chuyển vốn cho các dự án khác.

c) Đối với các dự án hoàn ứng, các dự án đã quyết toán và các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2020 được bố trí trong kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2021, Chủ đầu tư hoàn tất thủ tục hoàn ứng và thanh toán trước 31/3/2021. Sau thời điểm trên, UBND tỉnh dừng giải ngân và điều chuyển cho các dự án khác có khả năng thanh toán; chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về việc kéo dài thủ tục hoàn ứng và thanh toán, làm ảnh hưởng tới tiến độ giải ngân chung của tỉnh.

4. Tổ chức thực hiện:

          a) Sở Kế hoạch và Đầu tư:

          - Chịu trách nhiệm vận hành Hệ thống thông tin về đầu tư sử dụng vốn đầu tư công trong quý I/2021.

          - Tham mưu ban hành Quyết định thay thế Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 10/8/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định về công tác quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế trong tháng 01/2021.

          - Triển khai phổ biến nội dung Chỉ thị này đến các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư; chủ trì, phối hợp Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị, báo cáo UBND tỉnh tình hình thực hiện định kỳ hàng quý, năm.

          b) Văn phòng UBND tỉnh:

          - Tổ chức làm việc trực tiếp tại cơ sở; tiến hành giám sát, kiểm tra độc lập và phối hợp với các cơ quan liên quan giám sát, kiểm tra hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, các chủ đầu tư và các đơn vị liên quan trong quá trình thực hiện công tác đầu tư công, kịp thời phát hiện các khó khăn, vướng mắc, báo cáo UBND tỉnh giải quyết.

          - Tổ chức đôn đốc, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trong công tác đầu tư công.

c) Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố Huế, các ban quản lý dự án, chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này. Quá trình triển khai, thực hiện gặp khó khăn, vướng mắc, kịp thời phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, các Sở xây dựng chuyên ngành, các cơ quan tham mưu, quản lý đầu tư công để được hướng dẫn, xử lý hoặc tham mưu UBND tỉnh giải quyết./.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 13.134.862
Truy cập hiện tại 195 khách