Tìm kiếm
 

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực và hết hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư năm 2020
Ngày cập nhật 02/04/2021
Hình ảnh minh họa

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có Quyết định số 102/QĐ-BKHĐT ngày 21/01/2021 về công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực và hết hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư năm 2020, cụ thể:

Đối với văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư năm 2020 có 234 văn bản, trong đó:

+ 14 văn bản Luật, Nghị quyết, Pháp lệnh gồm: Luật Hợp tác xã; Luật Đấu thầu; Luật Thống kê; Luật Quy hoạch; Luật Sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật liên quan đến quy hoạch; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật liên quan đến Quy hoạch; Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Luật Đầu tư; Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư; Luật Đầu tư công; Luật Doanh nghiệp; Nghị quyết giải thích một số Điều của Luật Quy hoạch; Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của 04 Pháp lệnh liên quan đến quy hoạch.

+ 41 Nghị định của Chính phủ, trong đó có 04 Nghị định hết hiệu lực một phần và được sửa, đổi bổ sung gồm: Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã, được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định số 107/2017/NĐ-CP ngày 15/9/2017; Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 quy định về giám sát, đánh giá đầu tư được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định số 01/2020/NĐ-CP ngày 01/10/2020; Nghị định số 131/2015/NĐ-CP ngày 25/12/2015 hướng dẫn về dự án quan trọng quốc gia được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định số 02/2020/NĐ-CP ngày 01/10/2020; Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 quy định về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 – 2020 được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định số 120/2018/NĐ-CP ngày 13/9/2018.

+ 89 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, trong đó có 15 Quyết định hết hiệu lực một phần và được sửa đổi, bổ sung, chủ yếu là các Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Khu Kinh tế (KKT) cửa khẩu Bờ Y (Kon Tum), KKT cửa khẩu An Giang, KKT cửa khẩu Mộc Bài, KKT cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh), KKT cửa khẩu A Đớt (Thừa Thiên Huế), KKT cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn, KKT cửa khẩu Đồng Tháp, KKT mở Chu Lai (Quảng Nam)…

+ 67 Thông tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong đó có 03 Thông tư hết hiệu lực một phần và được sửa đổi, bổ sung gồm: Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp được sửa đổi, bổ sung bằng Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08/01/2019; Thông tư số 12/2016/TT-BKHĐT ngày 08/8/2016 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16/3/2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài được sửa đổi, bổ sung bằng Thông tư số 03/2017/TT-BKHĐT ngày 25/4/2017 và Thông tư số 09/2019/TT-BKHĐT ngày 29/7/2019; Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia được sửa đổi, bổ sung bời Thông tư số 05/2020/TT-BKHĐT ngày 30/6/2020.

20 Thông tư liên tịch và 03 Quyết định của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Đối với văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư năm 2020 có 20 văn bản, trong đó:

+ 02 văn bản Luật gồm: Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và Luật Doanh nghiệp số 68/2017/QH13 ngày 26/11/2014 hết hiệu lực từ ngày 01/01/2021 và được thay thế bằng Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020.

+ 09 Nghị định của Chính phủ gồm: Nghị định số 30/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài (được thay thế bằng Nghị định số 80/2020/NĐ-CP ngày 08/7/2020); Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 07/3/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư (được thay thế bằng Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020); Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư (do Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014 hết hiệu lực); Nghị định số 85/2015/NĐ-CP ngày 25/9/2015 quy định về đầu tư ra nước ngoài (do Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014 hết hiệu lực); Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 về đăng ký doanh nghiệp (được thay thế bằng Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021); Nghị định số 98/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp (do Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 hết hiệu lực); Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16/3/2016 về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài, Nghị định số 132/2018//NĐ-CP ngày 01/10/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16/3/2016 (được thay thế bằng Nghị định số 56/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020); Nghị định số 37/2020/NĐ-CP ngày 30/3/2020 bổ sung danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 (do Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 hết hiệu lực).

+ 03 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: Quyết định số 54/2010/QĐ-TTg ngày 24/8/2010 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Quyết định số 65/2013/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 1 điều 3 Quyết định số 54/2010/QĐ-TTg ngày 24/8/2010 (được thay thế bằng Quyết định số số 10/2020/QĐ-TTg ngày 18/3/2020); Quyết định số 96/2006/QĐ-TTg ngày 04/5/2006 về quản lý và thực hiện công tác rà phá bom, mìn, vật nổ (được thay thế bằng Nghị định số 18/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019).

+ 05 Thông tư và 01 Quyết định của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

Nội dung Quyết định xin mở file đính kèm.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 13.134.862
Truy cập hiện tại 198 khách