F:\F_Portal\skhdt.hue.gov.vn\UploadFiles Trang Thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa thiên Huế
Tìm kiếm
 

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Công tác cải cách hành chính Quý III năm 2022 (Từ ngày 11/6/2022 đến 10/9/2022)
Ngày cập nhật 29/09/2022

Thực hiện Công văn số 188/SNV-CCHC ngày 24/02/2022 của Sở Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện chế độ báo cáo cải cách hành chính định kỳ; Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tình hình cải cách hành chính Quý III năm 2022, cụ thể như sau:

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

1. Về tổ chức chỉ đạo, điều hành CCHC

- Trong Quý III năm 2022, tiến độ thực hiện Kế hoạch về công tác CCHC năm 2022 cụ thể: Đã thực hiện toàn bộ 25/33 nhiệm vụ trong Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2022 của Sở.

- Thường xuyên quán triệt đến từng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thực hiện việc đẩy mạnh công tác CCHC trong hoạt động của cơ quan như: Nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, ý thức trách nhiệm, chấp hành pháp luật, kỷ luật, kỷ cương, nội quy, quy chế, quy định của cơ quan; thực hiện niêm yết công khai minh bạch các danh mục TTHC, cập nhật đầy đủ các danh mục TTHC trên Trang thông tin thủ tục hành chính của tỉnh; trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh và trên Trang thông tin điện tử của Sở; Ứng dụng CNTT trong thực hiện nhiệm vụ nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác tham mưu.

- Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quản lý, điều hành các hoạt động chuyên môn của Sở, trong công tác CCHC và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả …

- Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ xây dựng hoàn thiện dự thảo Nghị quyết về Quy định một số chính sách hỗ trợ DNNVV (trên cơ sở điều chỉnh thay thế Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc Quy định một số chính sách hỗ trợ DNNVV).

- Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, các Doanh nghiệp nhà nước thuộc UBND tỉnh về Tham dự tập huấn công bố thông tin doanh nghiệp Nhà nước (Công ty TNHH Nhà nước MTV Lâm nghiệp Phong Điền; Công ty TNHH Nhà nước MTV Quản lý khai thác công trình thuỷ lợi Thừa Thiên Huế; Công ty TNHH Nhà nước MTV Lâm nghiệp Nam Hoà; Công ty TNHH Nhà nước MTV Lâm nghiệp Tiền Phong; Công ty TNHH Nhà nước MTV Xổ số kiến thiết Thừa Thiên Huế; Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế; Công ty Cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế; Công ty Cổ phần Khoáng sản Thừa Thiên Huế.)

- Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Hội thảo “Thực trạng và giải pháp chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa”, nhằm đánh giá thực trạng để từ đó đề xuất các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số trong thời gian tới. Một trong những giải pháp quan trọng đã được Chính phủ và các Bộ, ngành đưa vào hỗ trợ thông qua các chính sách được ban hành trong thời gian qua.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng Hiệp hội Doanh nghiệp phối hợp Cục Phát triển Doanh nghiệp – Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội thảo “Thực trạng và giải pháp chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa” nhằm đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã (gọi chung là doanh nghiệp) chuyển đổi số trong thời gian tới.

- Tổ chức tuyên truyền và tham gia cuộc thi tìm hiểu CCHC của Tỉnh; tham gia 02 sáng kiến kinh nghiệm trong công tác CCHC.

2. Về kiểm tra cải cách hành chính:

- Trong Quý III năm 2022 đã tiến hành kiểm tra công tác kiểm soát TTHC đối với  01 phòng Đấu thầu Thẩm định và Giám sát đầu tư.

+ Hình thức đã kiểm tra: Đã làm việc trực tiếp với Lãnh đạo Phòng và các chuyên viên có liên quan. Phòng đã chuẩn bị báo cáo, các văn bản kèm theo và kiến nghị, đề xuất, khó khăn vướng mắc.

+ Kết quả kiểm tra: Kiểm tra việc tiếp nhận giải quyết và giải quyết hồ sơ đối với lĩnh vực đầu tư xây dựng theo đúng quy trình và quy định của UBND tỉnh. Nhìn chung, các hồ sơ giải quyết đúng hạn, có một số hồ sơ chậm so với thời gian quy định từ 1-2 ngày, do hồ sơ có tính chất phức tạp, hoặc lấy ý kiến của các ngành, vì vậy xảy ra chậm trễ; tuy nhiên việc giải quyết hồ sơ thực hiện đầy đủ, đúng quy trình và quy định của UBND tỉnh.

- Nâng cao tinh thần trách nhiệm, tạo chuyển biến về kỷ luật, kỷ cương hành chính cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện các nhiệm vụ CCHC, kiểm soát TTHC, ISO, YKCĐ.

- Về thực hiện ý kiến chỉ đạo: Trong Quý III, UBND tỉnh đã giao cho Sở KHĐT là 450 văn bản có YKCĐ, trong đó: đã xử lý 430 văn bản (65 văn bản xử lý quá hạn và 365 văn bản xử lý đúng hạn); 14 văn bản chưa đến hạn và 06 văn bản chưa xử lý quá hạn.

- Đã có 02 sáng kiến kinh nghiệm gửi Ban Tổ chức cuộc thi tìm hiểu CCHC của Tỉnh, cụ thể:

+ Tên đề tài, sáng kiến: Đề án phát triển Doanh nghiệp đến năm 2025

+ Tên đề tài, sáng kiến: Ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

3. Về công tác tuyên truyền CCHC

- Tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền về các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về CCHC và kiểm soát TTHC; công bố, công khai việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định TTHC tại cơ quan,  nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức trong quá trình thực thi công vụ, nhiệm vụ của cơ quan.

- Đã tuyên truyền về CCHC chủ yếu thông qua các cuộc họp cơ quan, đưa tin nội bộ, đưa tin Trang thông tin điện tử của cơ quan,...; Đã cập nhật các văn bản của Trung ương và của Tỉnh về công tác CCHC.

- Thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho công chức, viên chức; tuyên truyền, hỗ trợ, cung cấp thông tin cho các doanh nghiệp và nhà đầu tư.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

1. Cải cách thể chế

- Đã tham mưu UBND tỉnh, trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 14/7/2022 về danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực kế hoạch đầu tư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

- Đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 39/2022/QĐ-UBND ngày 188/2022 về phân công, phân cấp quản lý và tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về đầu tư đối với một số dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về đầu tư đối với một số dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách trên địa bàn thành phố Huế và một số khó khăn, vướng mắc của nhà đầu tư cần tháo gỡ

- Báo cáo tổng kết 10 năm triển khai, thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật

- Báo cáo tổng kết 10 năm thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật

- Báo cáo chuẩn bị nội dung làm việc với Đoàn Thanh tra của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chấp hành pháp luật về đầu tư công giai đoạn 2016-2020; việc chấp hành pháp luật về đầu tư giai đoạn 2016-2021.

- Đã rà soát hệ thống hóa văn bản QPPL theo chức năng nhiệm vụ được giao, phát hiện những nội dung trái pháp luật của văn bản để kịp thời tham mưu UBND tỉnh đình chỉ việc thi hành, hủy bỏ, bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới để bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của hệ thống pháp luật. Kịp thời phát hiện và xử lý những văn bản có nội dung không đúng quy định của pháp luật, thiếu đồng bộ, không phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

- Công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở được tiến hành một cách thường xuyên và nghiêm túc; thường xuyên chỉ đạo các phòng chuyên môn thuộc Sở, các doanh nghiệp hoạt động theo đúng hướng dẫn của các Nghị định, Thông tư và các văn bản QPPL có liên quan của Chính phủ, Bộ, ngành, UBND tỉnh ban hành.... 

2. Cải cách thủ tục hành chính

- Báo cáo kết quả rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2022, đối với 02 TTHC thuộc lĩnh vực đầu tư xây dựng và dự thảo Quyết định trình UBND tỉnh phê duyệt.

- Tổng số TTHC: 141 TTHC (gồm 12 lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở KHĐT).

- Đã tham mưu UBND tỉnh ban hành các Quyết định:

+ Công bố danh mục TTHC sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thành lập và sắp xếp lại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế, theo đó sửa đổi 05 TTHC.

+ Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, theo đó: 01 TTHC ban hành mới; sửa đổi 01 TTHC và 01 TTHC bãi bỏ.

+ Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi thời gian thực hiện trong lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế (đối với 01 TTHC chấp nhận chủ trương đầu tư của UBND tỉnh (đối với hồ sơ cấp phép khai thác khoáng sản) trong lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam))

- Kết quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC:

+ Phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh trong việc tiếp nhận giải quyết hồ sơ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở. Cơ sở vật chất, trang thiết bị đầy đủ và có chế độ hỗ trợ cho công chức.

+ Kết quả thực hiện số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC: Đã số hóa 910 hồ sơ, giấy tờ. Đã tiếp nhận 1184 hồ sơ; trong đó: đã giải quyết 1.069 hồ sơ (1.035 hồ sơ đã giải quyết trước, đúng hạn và 34 hồ sơ giải quyết quá hạn) và đang giải quyết 115 hồ sơ.

- Chỉ đạo triển khai tốt công tác tiếp nhận, xử lý những phản ánh, kiến nghị của người dân và tổ chức đối với việc giải quyết các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở theo quy định của Chính phủ.

- Thực hiện nghiêm túc việc niêm yết công khai nội dung, biểu mẫu, tờ khai, phí, lệ phí của các TTHC tại Trang Thông tin điện tử của Sở, Trang TTHC của Tỉnh, Cổng Dịch vụ công của tỉnh để cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp biết, theo dõi và thực hiện.

- Nâng cao chất lượng thực hiện giải quyết TTHC cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo hướng tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị, nâng cao năng lực cán bộ theo phương châm “Thân thiện, đơn giản, đúng hẹn”, đảm bảo các quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC.

- Thực hiện nghiêm túc việc xin lỗi tổ chức, cá nhân đối với các trường hợp trễ hẹn trong giải quyết TTHC.

3. Cải cách tổ chức bộ máy

- Đã tham mưu, trình UBND tỉnh về ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế theo quy định tại Thông tư số 05/2022/TT-BKHĐT ngày 06 tháng 5 năm 2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Kế hoạch và Đầu tư thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh và Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Sau khi Quyết định được phê duyệt, Sở KHĐT ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn các phòng chuyên môn thuộc Sở, sắp xếp kiện toàn lại tổ chức bộ máy; phân công công tác Lãnh đạo Sở.

- Kết quả thực hiện nhiệm vụ về phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước theo Nghị quyết số 04/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ: Đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 39/2022/QĐ-UBND ngày 18/8/2022 về việc ban hành quy định phân công, phân cấp quản lý và tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

* Đánh giá tình hình quản lý, sử dụng biên chế công chức, viên chức:

- Biên chế công chức được giao:           54 biên chế.

+ Biên chế công chức:                   46 biên chế (theo Quyết định số 1442/QĐ-SNV ngày 31/12/2021 của Sở Nội vụ);

+ Biên chế sự nghiệp:                    03 biên chế (theo Quyết định số 277/QĐ-SNV ngày 11/02/2022 của Sở Nội vụ);

+ Hợp đồng lao động theo NĐ 68: 05 biên chế (theo Quyết định số 179/QĐ-SNV ngày 19/01/2021 của Sở Nội vụ);

- Biên chế hành chính hiện có (31/8/2022): 53 biên chế;

+ Biên chế công chức                  : 45 biên chế;

+ Biên chế sự nghiệp                   :       03 biên chế;

+ Hợp đồng lao động 68              : 05 biên chế.

- Biên chế công chức còn thiếu           : 01 biên chế.

Tình hình sử dụng biên chế công chức:

- Đến 31/12/2022: Có 02 công chức nghỉ hưu theo chế độ

- Đến 31/8/2022:   Không có công chức thôi việc.

- Theo Quyết định của UBND tỉnh phân bổ số lượng biên chế công chức năm 2022 của Sở là: 46 người, đến 31/12/2022 có mặt 44 người. Còn 02 biên chế công chức (do nghỉ hưu theo chế độ).

* Tình hình sử dụng biên chế viên chức:

Thực hiện Quyết định số 378/QĐ-UBND ngày 08/02/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phân bổ số lượng người làm việc hưởng lương từ
ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập và các hội có tính chất đặc thù của tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2022; trong đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư được giao năm 2022 là 20 người. Số viên chức có mặt tại thời điểm ngày 15/9/2022 là 17 người. Đang xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức gửi cấp có thẩm quyền phê duyệt, dự kiến Quý III năm 2022.

4. Cải cách chế độ công vụ :

- Kiện toàn đội ngũ công chức, viên chức có số lượng, cơ cấu hợp lý, đủ trình độ năng lực thi hành công vụ; sử dụng biên chế theo đúng quyết định phê duyệt của UBND tỉnh về số lượng biên chế và danh mục vị trí việc làm.

- Chuyển 01 Phó Giám đốc từ Trung tâm XTĐT và HTDN thành công chức và bổ nhiệm Phó Trưởng phòng thuộc Sở.

- Thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với công chức, viên chức. Đã cử 03 công chức tham gia lớp Trung cấp lý luận chính trị và 01 đào tạo chuyên môn Thạc sĩ.

5. Cải cách tài chính công

- Thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về kinh phí quản lý hành chính theo quy định của UBND tỉnh.

- Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư, là đơn vị đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 306/QĐ-UBND ngày 03 tháng 02 năm 2021 về giao quyền tự chủ tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập. Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp là đơn vị sự nghiệp công do nhà nước bảo đảm chi thường xuyên (theo quy định tại khoản 4 Điều 9 Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ).

- Việc thực hiện cơ chế tự chủ, cán bộ công chức đã thấy được quyền lợi và trách nhiệm, từ đó có ý thức được trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao, trách nhiệm trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và sử dụng hiệu quả tài sản Nhà nước.

- Thực hiện xây dựng, điều chỉnh dự toán kinh phí hoạt động năm 2022.

6. Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số

- Đảm bảo vận hành các hệ thống mạng và trang Thông tin điện tử của Sở cung cấp đầy đủ thông tin đều được kết nối mạng WAN, mạng LAN và Internet phục vụ công tác quản lý, điều hành và hoạt động chuyên môn.

- Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 của Sở được xây dựng và duy trì áp dụng. Rà soát, điều chỉnh các quy trình ISO điện tử đối với các danh mục TTHC trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh.

- Sửa chữa, nâng cấp trang thiết bị, phương tiện làm việc hiện đại nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành của cơ quan.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG:

1. Ưu điểm

Trong Quý III năm 2022, công tác CCHC được Lãnh đạo Sở quan tâm, tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh kịp thời. Lãnh đạo Sở luôn xác định CCHC gắn liền với việc ứng dụng CNTT và ISO trong hoạt động cơ quan nhà nước.

Công bố, công khai các danh mục TTHC đã tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tiếp cận các quy trình, thông tin và mẫu đơn, mẫu tờ khai trên Trang thông tin điện tử của Sở, Trang TTHC của Tỉnh và Trang Dịch vụ công của Tỉnh... quy định rõ thời gian thực hiện TTHC; quy định rõ trách nhiệm, thẩm quyền giải quyết, góp phần xóa bỏ những rào cản về TTHC. TTHC đã được công khai, minh bạch, đơn giản hóa góp phần tích cực vào việc giảm bớt phiền hà trong giải quyết công việc của công dân, tổ chức, doanh nghiệp cũng như tránh được tình trạng nhũng nhiễu, gây khó khăn của cán bộ, công chức và người lao động.

Đã cập nhật đầy đủ các TTHC mới ban hành, sửa đổi, bổ sung trong quá trình giải quyết các TTHC tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân được thực hiện thông suốt, kịp thời, nhanh chóng, đảm bảo đúng các quy định mới của pháp luật; hoạt động rà soát, đánh giá TTHC được thực hiện thường xuyên đã phát hiện ra những điểm bất cập, không hợp lý về thành phần hồ sơ, phí, lệ phí, thời gian giải quyết, yêu cầu điều kiện thực hiện TTHC, nhờ đó đã loại bỏ được các thành phần không cần thiết, góp phần tiết kiệm thời gian, hạn chế đi lại nhiều lần và chi phí tuân thủ TTHC cho tổ chức, doanh nghiệp.

Việc tiếp nhận và trả kết quả cho các cá nhân, tổ chức đều đúng thời gian quy định, hạn chế việc đi lại của cá nhân, tổ chức. Công tác tiếp nhận và trả hồ sơ cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp đã đi vào hoạt động có hiệu quả, chất lượng phục vụ ngày càng được nâng lên, tạo điều kiện hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan.

Điều chỉnh, sửa đổi quy trình xử lý hồ sơ 1 cửa trên Cổng dịch vụ công của tỉnh, triển khai các TTHC lên mức độ 3, mức độ 4 đã tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc làm các thủ tục, hạn chế tối đa việc doanh nghiệp đi lại nhiều lần.

Đã nắm được tình hình giải quyết công việc, từng bước nâng cao chất lượng hiệu quả công việc phục vụ ngày một tốt hơn. Số lượng hồ sơ tiếp nhận 1 cửa trong quý III nhiều hơn số lượng hồ sơ tiếp nhận trong Quý I và Quý II, việc giải quyết hồ sơ chậm trễ cũng ít hơn.

2. Tồn tại, hạn chế

Một số cán bộ, công chức, viên chức vẫn chưa quan tâm đến công tác CCHC, xây dựng kế hoạch cải cách hành chính còn chưa đảm bảo chất lượng, chưa cụ thể hóa các nội dung, nhiệm vụ của các phòng chuyên môn; chưa có nhiều sáng kiến nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết công việc trong công tác cải cách hành chính.

Đường truyền kết nối với các hệ thống phần mềm Cổng Dịch vụ công của tỉnh còn chậm, hồ sơ liên thông với các ngành vẫn chưa hoàn thiện, hồ sơ được gia hạn tại các Sở thẩm định chuyên ngành nhưng thời hạn ở Sở Kế hoạch và Đầu tư vẫn không gia hạn theo. Vì vậy, đây là nguyên nhân hồ sơ 1 cửa liên thông với các Sở chuyên ngành đều bị trễ hạn tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Mặc dù đã đạt được nhiều kết quả, tuy nhiên công tác CCHC vẫn còn một số khó khăn, tồn tại như việc giải quyết một số hồ sơ TTHC còn chưa được thực hiện đúng so với thời gian quy định, một số TTHC phụ thuộc vào thời gian giải quyết của các cơ quan hoặc lấy ý kiến, tổ chức họp với một số cơ quan ban ngành trên địa bàn tỉnh, do tính chất phức tạp của hồ sơ; vì vậy thời gian trả hồ sơ chậm so với quy định đã ghi trong biên nhận hồ sơ, làm ảnh hưởng đến hiệu quả trong việc giải quyết các TTHC cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TRỌNG TÂM QUÝ IV/2022

- Theo dõi, đôn đốc các phòng chuyên môn về tình hình triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo và hồ sơ một cửa giải quyết đúng hạn.

- Triển khai, bám sát Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2022 của Sở.

- Triển khai các Kế hoạch kiểm soát TTHC; tuyên truyền CCHC; rà soát, đánh giá TTHC năm 2022 và Kế hoạch về Kiểm tra công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính; Hệ thống QLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 và thực hiện ý kiến chỉ đạo trong năm 2022 tại các Phòng chuyên môn và Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp.

- Tiếp tục rà soát văn bản QPPL thuộc chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của Sở theo Kế hoạch của UBND tỉnh.

- Thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước được thực hiện theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 và Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 của Chính phủ và Thông tư liên tịch số 71/2014/TTLT-BTC-BNV ngày 30/5/2014 của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ nhằm từng bước nâng cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm, minh bạch về tài chính ở các cơ quan.

- Triển khai Hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và ISO điện tử

- Tiếp tục rà soát tham mưu UBND tỉnh ban hành sửa đổi, bổ sung danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở khi có Quyết định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

-  Điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ của các phòng chuyên môn thuộc Sở. Sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các Phòng chuyên môn.

- Triển khai một số nhiệm vụ khác liên quan đến công tác CCHC.

Trên đây là báo cáo công tác cải cách hành chính Quý III năm 2022 và một số nhiệm vụ trọng tâm trong Quý IV năm 2022./.

 

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 13.134.596
Truy cập hiện tại 145 khách