Tìm kiếm

 
 

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 và kế hoạch Chương trình hành động.
Ngày cập nhật 01/07/2020
Hình ảnh minh họa

Thực hiện Công văn số 5513/UBND-TH, ngày 29/6/2020 và Công văn số 5220/UBND-TH, ngày 19/6/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg, ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; Công văn số 3889/BKHĐT-TH ngày 16/6/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Trên cơ sở định hướng, mục tiêu, chỉ tiêu tổng hợp giai đoạn 2021-2025 tại Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị và dự thảo báo cáo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XVI của Tỉnh Thừa Thiên Huế, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Sở, ban, ngành, địa phương, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn rà soát đánh giá giai đoạn 2016-2020 (trong đó đánh giá tác động của đại dịch Covid-19) và xây dựng kịch bản phát triển kế hoạch 05 năm 2021 - 2025 phù hợp với tình hình thực tế và đề xuất giải pháp đảm bảo đạt mục tiêu đã đề ra làm cơ sở xây dựng Chương trình hành động triển khai kế hoạch 05 năm 2021 - 2025.

1. Căn cứ xây dựng kế hoạch, giai đoạn 2021-2025

- Nghị quyết số 54-NQ/TW, ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;

- Nghị quyết số 83/NQ-CP, của Chính phủ ngày 27/5/2020 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị;

- Dự thảo báo cáo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XVI của Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huể;

- Chỉ thị số 18/CT-TTg, ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025.

- Công văn số 5513/UBND-TH, ngày 29/6/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg, ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ

- Quyết định số 646/QĐ-TTg, ngày 15/5/2020 Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế, giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050;

- Chương trình hành động số 69-CTr/TU, ngày 03/02/2020 của Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;

- Kế hoạch số 60/KH-UBND, ngày 28/02/2020 của UBND tỉnh về triển khai Chương trình hành động số 69-CTr/TU của Tỉnh ủy.

2. Nội dung báo cáo

2.1. Đối với các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn và các Sở, ban, ngành cấp tỉnh

- Về xây dựng kế hoạch kinh tế - xã hội:

+ Về nội dung: xây dựng kế hoạch theo đề cương tại Phụ lục 1 đính kèm.

+ Về số liệu: rà soát lại số liệu giai đoạn 2016-2020 theo thực tế; phân bổ các chỉ tiêu theo kế hoạch hằng năm của giai đoạn 2021 - 2025 và đề xuất các giải pháp để đạt được mục tiêu đề ra cho giai 2021-2025 tại Phụ lục 2 đính kèm.

- Về xây dựng Kế hoạch triển khai Chương trình hành động của UBND tỉnh: Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 4517/UBND-TH, ngày 01/6/2020 về việc chuẩn bị Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 20; Sở Kế hoạch và Đầu tư đã dự thảo Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (theo Văn bản số 1786/SKHĐT-THQH ngày 17/6/2020). Trên cơ sở đó kính đề nghị cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn và các Sở, ban, ngành cấp tỉnh báo cáo, đánh giá giai đoạn 2016-2020 theo phân công tại Phụ lục 3 đính kèm và xây dựng kế hoạch triển khai giai đoạn 2021-2025 theo phân công tại Phụ lục 4 đính kèm.

- Trường hợp một số cơ quan, đơn vị không nằm trong các Phụ lục, đề nghị báo cáo, bổ sung các nội dung liên quan thuộc ngành, lĩnh vực của cơ quan, đơn vị.

2.2. Đối với UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế

Trên cơ sở báo cáo của các địa phương theo tinh thần Công văn số 1335/SKHĐT-THQH, ngày 07/5/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 05 năm 2021 - 2025, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổng hợp, phân bổ các chỉ tiêu của các địa phương giai đoạn 2016-2020 theo Phụ lục 5 đính kèm. Đề nghị các địa phương tiến hành rà soát, đánh giá lại các chỉ tiêu giai đoạn 2016 - 2020 làm cơ sở xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 và đề xuất giải pháp tổ chức thực hiện.

4. Tiến độ và phương thức gửi báo cáo

Văn bản báo cáo kèm biểu số liệu kính đề nghị gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 06/7/2020 để tổng hợp trình Uỷ ban nhân dân tỉnh (ngoài báo cáo chính thức bằng văn bản, đề nghị gửi báo cáo bằng file điện tử theo địa chỉ: tonghop.skhdt@thuathienhue.gov.vn).

Lưu ý: Bên cạnh Báo cáo thuộc ngành lĩnh vực phụ trách, đề nghị tóm tắt báo cáo tình hình thực hiện năm 2016-2020 và kế hoạch 2021-2025 với các nội dung nổi bật từ 3-5 trang A4. Nếu đơn vị không tham mưu phần này, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ khó có cơ sở để nêu kết quả nổi bật của ngành tại báo cáo tổng hợp gửi UBND tỉnh. Đối với hệ thống biểu mẫu kèm Công văn này, Sở kế hoạch và Đầu tư đã đăng trên Website của Sở theo địa chỉ: https://skhdt.thuathienhue.gov.vn/ (vào mục Thông tin điều hành/Xây dựng kế hoạch).

Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng cảm ơn sự hợp tác các địa phương, cơ quan đơn vị./.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 13.292.725
Truy cập hiện tại 260 khách