Tìm kiếm

 
 

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2021-2025 và năm 2021
Ngày cập nhật 27/07/2020
Hình ảnh minh họa

 Thực hiện Công văn số 6376/UBND-TH ngày 21/7/2020 của UBND tỉnh về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch năm 2021; Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các sở, ngành liên quan, Liên minh Hợp tác xã tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế:

 

1. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch năm 2021, đồng thời đưa vào nội dung phát triển kinh tế-xã hội của ngành, địa phương mình (có Đề cương đính kèm).

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tổ chức đi làm việc cụ thể với các địa phương và một số hợp tác xã trên địa bàn về phát triển kinh tế hợp tác xã (trong đó chú trọng nội dung đánh giá việc hoạt động của các HTX trên địa bàn thực sự đã theo quy định của Luật HTX 2012 chưa; các mô hình HTX điển hình tiên tiến gắn với chuỗi giá trị bền vững, kinh doanh có hiệu quả; tình hình thực hiện các chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển HTX của nhà nước; các khó khăn, vướng mắc chủ yếu hiện nay về phát triển kinh tế HTX; đề xuất, kiến nghị các chính sách, biện pháp phát triển kinh tế HTX trong thời gian đến,...).

Riêng 3 huyện Phong Điền, Quảng Điền, Nam Đông, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ làm việc trực tiếp với 3 HTX điển hình trên địa bàn trước khi làm việc với UBND huyện. Đề nghị UBND các huyện chọn giúp 3 HTX điển hình trên địa bàn (HTX hoạt động tốt, HTX hoạt động trung bình, HTX hoạt động yếu) và gửi mẫu báo cáo tình hình hoạt động của HTX theo phụ lục 7 đính kèm. 

Lịch làm việc cụ thể với UBND các huyện và các HTX Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ thông báo sau (dự kiến đầu tháng 9/2020).

3. Báo cáo Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch năm 2021 bằng văn bản đề nghị gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 30/7/2020 để kịp tổng hợp báo cáo UBND tỉnh; đồng thời gửi kèm bản mềm về Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và tư nhân, Sở Kế hoạch và Đầu tư theo địa chỉ dntt.skhdt@thuathienhue.gov.vn để tổng hợp.

Đối với đề cương, phụ lục liên quan: Đăng trên Website của Sở theo địa chỉ: http://skhdt.thuathienhue.gov.vn/ (vào mục Thông tin điều hành/Xây dựng kế hoạch).

Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý cơ quan, đơn vị./.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 13.292.725
Truy cập hiện tại 266 khách