Tìm kiếm

 
 

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Báo cáo tình hình KTXH năm 2020 và Kế hoạch năm 2021
Ngày cập nhật 22/10/2020
Hình ảnh minh họa

Nhằm hoàn thiện Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2020 và Kế hoạch năm 2021 báo cáo UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị các sở, ban, ngành cấp tỉnh, cơ quan Trung ương trên địa bàn và địa phương rà soát và xây dựng các báo cáo gửi UBND tỉnh và đồng thời gửi kèm Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh đối với các nội dung sau:

1. Hoàn thiện Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội tỉnh năm 2020 và kế hoạch năm 2021: Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổng hợp dự thảo Báo cáo lần 1 về Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tỉnh ước thực hiện năm 2020 và xây dựng kế hoạch năm 2021 trên cơ sở Công văn số 2222/SKHĐT-THQH ngày 27/7/2020 về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021 (đính kèm dự thảo báo cáo). Để hoàn thiện báo cáo, kính đề nghị Quý cơ quan, đơn vị tham gia rà soát, bổ sung các nội dung, lĩnh vực liên quan do ngành phụ trách; rà soát, cập nhập biểu số liệu kinh tế - xã hội 05 năm giai đoạn 2021-2025 phân theo đơn vị chủ trì (đính kèm Phụ lục 1).

2. Báo cáo Chương trình trọng điểm: Đề nghị Quý cơ quan, đơn vị có báo cáo riêng đối với Chương trình trọng điểm của ngành, lĩnh vực phụ trách (Nội dung Chương trình trọng điểm bao gồm: tên Chương trình, sự cần thiết, mục tiêu, chỉ tiêu, các giải pháp triển khai thực hiện, nguồn lực thực hiện, …). Chương trình trọng điểm năm 2021 dự kiến bao gồm (i) Chương trình phát triển du lịch - dịch vụ do Sở Du lịch chủ trì ; (ii) Chương trình phát triển đô thị, hạ tầng kinh tế - kỹ thuật do Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì; (iii) Chương trình cải cách hành chính gắn liền với phát triển chính quyền điện tử, dịch vụ đô thị thông minh do Sở Nội vụ; (iv) Chương trình di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực 1 Kinh Thành Huế do UBND thành phố Huế chủ trì.

3. Báo cáo các Chương trình mục tiêu quốc gia: Đề nghị các Sở, ban ngành và UBND cấp huyện báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân vốn 9 tháng năm 2020 và ước thực hiện năm 2020; xây dựng kế hoạch năm 2021 (theo Phụ lục 2 đính kèm).

4. Báo cáo các  nhiệm vụ, dự án, công trình thuộc vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư: Đề nghị Quý cơ quan, đơn vị tổng hợp, đánh giá báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020; xây dựng kế hoạch năm 2021 và kế hoạch 05 năm giai đoạn 2021-2025 để có cơ sở tổng hợp, cân đối vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh (theo Phụ lục 3 đính kèm).

Các văn bản báo cáo, Phụ lục kèm theo vui lòng gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 28/10/2020; đồng thời gửi qua hộp thư điện tử theo địa chỉ: tonghop.skhdt@thuathienhue.gov.vn.

Đối với hệ thống biểu mẫu và dự thảo Báo cáo lần 1 kèm Công văn này, Sở kế hoạch và Đầu tư đã đăng trên Website của Sở theo địa chỉ: http://skhdt.thuathienhue.gov.vn/ (vào mục Thông tin điều hành/Xây dựng kế hoạch).

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý cơ quan, đơn vị./.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 13.292.725
Truy cập hiện tại 298 khách