Tìm kiếm
 

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.
Ngày cập nhật 19/07/2017
Hình ảnh minh họa

Thực hiện Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 05 tháng 7 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ, Công văn số 5610/BKHĐT-TH ngày 11 tháng 7 năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về khung hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) năm 2018 và Công văn số 4856/UBND-TH ngày 11 tháng 7 năm 2017 của UBND tỉnh về xây dựng Kế hoạch phát triển KTXH và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị các đơn vị Trung ương trên địa bàn, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố Huế và các thị xã Hương Thủy, Hương Trà (sau đây gọi tắt là các đơn vị, địa phương) xây dựng Kế hoạch 2018 đảm bảo lồng ghép, thực hiện các nội dung sau:

1. Về định hướng quốc gia:

Năm 2018, Chính phủ xác định mục tiêu tổng quát: Bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát. Đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế một cách đồng bộ, toàn diện, nhất là các ngành và lĩnh vực trọng tâm, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế gắn với chú trọng cải thiện nền tảng cho tăng trưởng chất lượng, hiệu quả và sáng tạo, nâng cao năng suất lao động và tăng cường năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và cả nền kinh tế. Tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, bảo đảm môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, bình đẳng; nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật. Bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội. Phát triển giáo dục - đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông, đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Phát triển văn hóa, thực hiện dân chủ và công bằng xã hội. Ứng phó và thích nghi hiệu quả với biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống thiên tai, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tinh giản biên chế gắn với cải cách công vụ, công chức, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia. Củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, đưa quan hệ với các đối tác lớn đi vào chiều sâu, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, góp phần huy động nguồn lực và duy trì môi trường hòa bình, an ninh để phục vụ cho phát triển và nâng cao vị thế đối ngoại của Việt Nam trên trường quốc tế.

Theo đó: Tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) phấn đấu đạt từ 6,4% - 6,8%. Về kinh tế, tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế và thực hiện 3 đột phá trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 – 2020; hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường đồng bộ, hiện đại trên cơ sở tuân thủ đầy đủ các quy luật của kinh tế thị trường và cam kết hội nhập quốc tế sâu rộng; tiếp tục thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia đã đề ra tại Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP. Về xã hội, phát triển hệ thống an sinh xã hội và tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Về môi trường, tăng cường công tác bảo vệ môi trường, chú trọng hiệu quả phát triển, hướng tới phát triển kinh tế xanh, bền vững. Về quốc phòng an ninh, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh. Chi đầu tư phát triển năm 2018 phải phục vụ mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và giai đoạn 5 năm 2016 - 2020.

2. Về nội dung và bố cục báo cáo kế hoạch 2018, nhằm đổi mới cách trình bày, kính đề nghị các đơn vị, địa phương xây dựng báo cáo theo bố cục sau:

Phần 1- Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2017 gồm 03 nội dung:

- Đánh giá tổng quan những nét nổi bật ngành, lĩnh vực phụ trách (khoảng một trang A4)

- Đánh giá tình hình phát triển của ngành, lĩnh vực phụ trách 6 tháng đầu năm; ước thực hiện cả năm đối với các chỉ tiêu do đơn vị phụ trách theo dõi.

- Đánh giá về tồn tại, hạn chế; nêu nguyên nhân của tồn tại, hạn chế

Phần 2 – Kế hoạch năm 2018 gồm 02 nội dung:

- Nêu một số nhiệm vụ chủ yếu cần tập trung chỉ đạo của đơn vị, địa phương

- Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên của đơn vị, địa phương

Phần 3 - Kiến nghị

Căn cứ đề xuất của đơn vị, địa phương, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ xây dựng Báo cáo tổng hợp theo hướng tập trung chọn nhiệm vụ chính để đánh giá cũng như lên kế hoạch triển khai; các nhiệm vụ thường xuyên sẽ được chuyển vào phần phụ lục.

3. Đối với hệ thống biểu mẫu: Đề nghị các đơn vị, địa phương chuẩn bị báo cáo kế hoạch và hệ thống biểu phụ lục thông tin KTXH theo mẫu biểu đăng trên Website của Sở theo địa chỉ: http://skhdt.thuathienhue.gov.vn/.

4. Đối với các sở, ngành được phân công chủ trì tổ chức thực hiện các Chương trình phát triển KTXH trọng điểm của Tỉnh, đề nghị có báo cáo riêng về dự ước tình hình thực hiện năm 2017, kế hoạch năm 2018.

5. Đối với các đơn vị trực thuộc Trung ương trên địa bàn như Cảng hàng không quốc tế Phú Bài, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Thừa Thiên Huế, Đại học Huế, Bệnh viện Trung ương Huế và Đại học Y Dược Huế, đề nghị có báo cáo tình hình thực hiện chương trình công tác và kế hoạch của đơn vị.

6. Về việc cập nhật thông tin lên Trang thông tin Kinh - tế xã hội tỉnh, đề nghị các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế cập nhật số liệu ước thực hiện cả năm 2017 và kế hoạch 2018 trước ngày 31/7/2017; số liệu chính thức thực hiện cả năm 2017 và kế hoạch 2018 trước ngày 20/06/2018 (sau khi Niên giám Thống kê 2017 được phát hành).

7. Văn bản Báo cáo đề nghị gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 31/7/2017 để kịp tổng hợp trình Uỷ ban nhân dân Tỉnh.

Để đảm bảo tiến độ chung, kính đề nghị các cơ quan, đơn vị gửi báo cáo đầy đủ, đúng tiến độ. Ngoài báo cáo chính thức bằng văn bản, đề nghị gửi báo cáo bằng file điện tử theo địa chỉ: tonghop.skhdt@thuathienhue.gov.vn.

Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý cơ quan, đơn vị./.

 

Nội dung và biểu mẫu có file kèm theo./.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 13.134.724
Truy cập hiện tại 182 khách