Tìm kiếm
 

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 (UBND các huyện, thị xã và thành phố)
Ngày cập nhật 15/07/2019
Hình ảnh minh họa

Căn cứ Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 25/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ, Công văn số 4538/BKHĐT-TH ngày 03/7/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về V/v hướng dẫn xây dựng Kế hoạch năm 2020 và thực hiện ý kiến chỉ đạo UBND tỉnh về xây dựng Kế hoạch phát triển KTXH và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020,  Sở Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị UBND thành phố; thị xã huyện (sau đây gọi tắt là địa phương) xây dựng Kế hoạch 2020 đảm bảo các nội dung sau: 

1. Đề cương và nội dung Báo cáo Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2019, đề nghị các địa phương xây dựng báo cáo đảm bảo bố cục và các nội dung sau:

Phần 1 - Đánh giá Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019

Căn cứ các mục tiêu, chỉ tiêu, định hướng phát triển trong các Nghị quyết Đại hội Đảng của địa phương, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp huyện về phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020; trên cơ sở tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, đề nghị đánh giá tình hình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội với các nội dung như sau:

Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019

Mục I - Kết quả nổi bật:

Đề nghị đánh giá ngắn gọn, tập trung nêu 5-7 kết quả nổi bật của địa phương (khoảng từ 02-03 trang A4).

Mục II - Tình hình phát triển của ngành, lĩnh vực

Trên cơ sở kết quả 6 tháng đầu năm, ước thực hiện cả năm đối với các chỉ tiêu và đánh giá mức độ hoàn thành so với kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2019 đã được ban hành.

Mục III - Tồn tại, hạn chế; nêu nguyên nhân của tồn tại, hạn chế

Phần 2 – Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2020

Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2020 gồm các nội dung:

Mục I – Mục tiêu và chỉ tiêu:

Căn cứ các chỉ tiêu Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp huyện về phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020

Mục II - Nhiệm vụ trọng tâm:

Đề nghị đề xuất nhiệm vụ trọng tâm ngắn gọn, nêu khoảng 5-7 nhiệm vụ cần tập trung chỉ đạo (khoảng từ 02 -03 trang A4).

Mục III - Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ thường kỳ ngành, lĩnh vực

Phần 3 - Đánh giá ước thực hiện giai đoạn 2016-2020

Căn cứ các mục tiêu, chỉ tiêu, định hướng phát triển trong các Nghị quyết Đại hội Đảng của địa phương, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp huyện về phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020; trên cơ sở tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội các năm 2016, 2017, 2018 và ước thực hiện 2019; kế hoạch 2020, đề nghị đánh giá tình hình thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội và khả năng hoàn thành kế hoạch giai đoạn 2016-2020; nêu ra các tồn tại, hạn chế; phân tích các nguyên nhân; đề xuất các giải pháp thực hiện.

2. Đối với hệ thống biểu mẫu: Đề nghị các địa phương xây dựng biểu phụ lục thông tin KTXH theo mẫu biểu đăng trên Website của Sở theo địa chỉ: http://skhdt.thuathienhue.gov.vn/ (vào mục Thông tin điều hành/Xây dựng kế hoạch).

3. Về việc cập nhật thông tin lên Trang thông tin Kinh - tế xã hội tỉnh, đề nghị cập nhật số liệu ước thực hiện cả năm 2019 và kế hoạch 2020 trước ngày 31/7/2019; số liệu chính thức thực hiện cả năm 2018 trước ngày 31/7/2019 (sau khi Niên giám Thống kê 2019 được phát hành).

4. Tiến độ thực hiện: để nghị báo cáo trước ngày 20/7/2019. Ngoài báo cáo chính thức bằng văn bản, đề nghị gửi báo cáo bằng file điện tử theo địa chỉ: tonghop.skhdt@thuathienhue.gov.vn.

Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý cơ quan, đơn vị./.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 13.134.748
Truy cập hiện tại 181 khách