Tìm kiếm

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 (các Sở, ban, ngành)
Ngày cập nhật 15/07/2019

Căn cứ Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 25/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ, Công văn số 4538/BKHĐT-TH ngày 03/7/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về V/v hướng dẫn xây dựng Kế hoạch năm 2020 và thực hiện ý kiến chỉ đạo UBND tỉnh về xây dựng Kế hoạch phát triển KTXH và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị các đơn vị Trung ương trên địa bàn, các sở, ban, ngành, đơn vị xây dựng Kế hoạch 2020 đảm bảo các nội dung sau:

1. Đề cương và yêu cầu báo cáo kinh tế - xã hội:

Phần 1 Dự ước thực hiện nhiệm vụ năm 2019; trong đó:

- Tình hình thực hiện các chỉ tiêu theo Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 01/01/2019 đã được phân công, trong đó: đánh giá mức độ hoàn thành so với kế hoạch năm; phân tích nguyên nhân tăng, giảm so cùng kỳ, khả năng đạt kế hoạch.

- Đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ nổi bật;nêu rõ tồn tại, hạn chế; nêu nguyên nhân của tồn tại; đề xuất (nếu có)

Phần 2 Kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực năm 2020 bao gồm:

- Xây dựng các chỉ tiêu

- Các các nhiệm vụ thường kỳ, nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp cần tập trung.

Phần 3 Rà soát đánh giá tình hình thực hiện giai đoạn 2016-2020, bao gồm mức độ hoàn thành các chỉ tiêu và giải pháp thực hiện.

- Các chỉ tiêu thực hiện 5 năm, mức độ hoàn thành so với kế hoạch 5 năm;

- Thực hiện nhiệm vụ thường kỳ, nhiệm vụ trọng tâm;

- Đề xuất các giải pháp cần tập trung chỉ đạo

Đề nghị cập nhật biểu số liệu của ngành lĩnh vực phụ trách kèm theo báo cáo (có biểu đính kèm).

2. Báo cáo Chương trình trọng điểm của Tỉnh: đề nghị có báo cáo riêng về dự ước tình hình thực hiện năm 2019, kế hoạch năm 2020; và giai đoạn 2016-2020; trong đó:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, các sở, ban, ngành và địa phương liên quan tổ chức thực hiện Chương trình trọng điểm phát triển đô thị, hạ tầng kinh tế - kỹ thuật.

- Sở Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Công thương, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế và các ban, ngành liên quan tổ chức thực hiện Chương trình trọng điểm phát triển du lịch - dịch vụ.

- Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin Truyền thông, các sở, ban, ngành, địa phương liên quan tổ chức thực hiện Chương trình trọng điểm cải cách hành chính gắn với phát triển chính quyền điện tử, dịch vụ đô thị thông minh.

- UBND thành phố Huế chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Trung tâm BTDT Cố đô Huế, các sở, ban ngành, đoàn thể  liên quan tổ chức triển khai thực hiện Chương trình trọng điểm di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực I Kinh thành Huế.

3. Báo cáo các Chương trình mục tiêu quốc gia:

- Các Sở, ban ngành và UBND các huyện, thị xã báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân vốn 6 tháng đầu năm 2019 và ước thực hiện 2019.

- Xây dựng kế hoạch năm 2020: căn cứ chức năng nhiệm vụ và vốn dự kiến còn lại thuộc kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020 các chương trình mục tiêu quốc gia đã được UBND tỉnh giao kế hoạch để xây dựng kế hoạch năm 2020.

Nội dung kế hoạch xây dựng theo Quyết định số 41/QĐ-TTg ngày 10/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư số 15/2017/TT-BTC ngày 15/2/2017 và Thông tư số 43/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính.

3.1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các ngành và địa phương xây dựng kế hoạch 2020 các nội dung:

- Đối với CTMTQG xây dựng nông thôn mới:

+ “Phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân”.

+ “Vệ sinh môi trường nông thôn, khắc phục, xử lý ô nhiễm và cải thiện môi trường tại các làng nghề” các nội dung: “Hỗ trợ xây dựng chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh” và “Hỗ trợ thu gom, xử lý chất thải rắn; thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt tập trung, phân tán; cải tạo cảnh quan môi trường xanh- sạch- đẹp”.

+ Danh mục “Duy tu bảo dưỡng” các công trình.

+ “Phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội” nội dung: danh mục “Công trình hạ tầng”, lưu ý: danh mục đăng ký phải có Quyết định phê duyệt dự án.

- Đối với CTMTQG giảm nghèo bền vững: “Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế” thuộc Tiểu dự án 3 - Dự án 1 (chương trình 30a), Tiểu dự án 2 - Dự án 2 (chương trình 135) và Dự án 3.

3.2. Sở Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các ngành và địa phương xây dựng kế hoạch 2019 các nội dung:

- Đối với CTMTQG xây dựng nông thôn mới: “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn”.

- Đối với CTMTQG giảm nghèo bền vững:

+ Các dự án “Nhân rộng mô hình giảm nghèo” thuộc Tiểu dự án 3 - Dự án 1 (chương trình 30a), Tiểu dự án 2 - Dự án 2 (chương trình 135) và Dự án 3.

+ “Truyền thông về giảm nghèo” thuộc Dự án 4 (truyền thông và giảm nghèo về thông tin).

+ Danh mục “Duy tu bảo dưỡng” các công trình thuộc Dự án 1 (chương trình 30a).

+ “Hỗ trợ cho lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài” thuộc Tiểu dự án 4 - Dự án 1 (chương trình 30a).

+ Danh mục “Công trình hạ tầng” thuộc Tiểu dự án 2 - Dự án 1 (chương trình 30a), lưu ý: danh mục đăng ký phải có Quyết định phê duyệt dự án.

3.3. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các ngành và địa phương xây dựng kế hoạch 2020 nội dung “Hỗ trợ phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuổi; xóa mù chữ và chống tái mù chữ; duy trì kết quả phổ cập giáo dục tiểu học, thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở”.

3.4. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các ngành và địa phương xây dựng kế hoạch 2019 nội dung “Phát triển y tế cơ sở, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân nông thôn”, “Hỗ trợ xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh”.

3.5. Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp với các ngành và địa phương xây dựng kế hoạch 2020 nội dung “Nâng cao chất lượng đời sống văn hóa của người dân nông thôn”.

3.6. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các ngành và địa phương xây dựng kế hoạch 2020 nội dung “Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, năng lực quản lý hành chính, quản lý kinh tế - xã hội chuyên sâu cho cán bộ, công chức cấp xã”.

3.7. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các ngành và địa phương xây dựng kế hoạch 2020 nội dung “Giảm nghèo về thông tin”.

3.8. UBMT Tổ quốc Việt Nam tỉnh chủ trì, phối hợp với các ngành và địa phương xây dựng kế hoạch 2020 phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

3.9. Hội nông dân tỉnh, Tỉnh đoàn, Hội cựu chiến binh tỉnh theo chức năng nhiệm vụ của mình phối hợp với các ngành và địa phương xây dựng kế hoạch 2019 phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”.

3.10. Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh chủ trì, phối hợp với các ngành và địa phương xây dựng kế hoạch 2020 thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”.

3.11. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các ngành và địa phương xây dựng kế hoạch 2019 nội dung “Giữ vững quốc phòng, an ninh và trật tự xã hội nông thôn”.

3.12. Ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với các ngành và địa phương xây dựng kế hoạch 2020 các nội dung:

- Danh mục “Duy tu bảo dưỡng” các công trình thuộc Tiểu dự án 1 - Dự án 2 (chương trình 135).

- “Nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu; thôn bản đặc biệt khó khăn” thuộc Tiểu dự án 3 - Dự án 2 (chương trình 135).

- Danh mục “Công trình hạ tầng” thuộc Tiểu dự án 1 - Dự án 2 (chương trình 135), lưu ý: danh mục đăng ký phải có Quyết định phê duyệt dự án.

3.13. Chi cục Phát triển nông thôn chủ trì xây dựng kế hoạch 2020 nội dung “Chương trình OCOP”; phối hợp với Liên minh Hợp tác xã xây dựng kế hoạch 2020 nội dung “Hỗ trợ bồi dưỡng nguồn nhân lực phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015- 2020”.

3.14. UBND các huyện, thị xã xây dựng kế hoạch 2020 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia của địa phương mình bao gồm cả vốn đầu tư phát triển và vốn sự nghiệp; trong đó lưu ý phần vốn cam kết đối ứng của địa phương, nhân dân đóng góp và huy động hợp pháp khác đúng quy định.

4. Dự án trọng điểm theo chương trình tỉnh ủy; dự án thuộc rà soát, giám sát tiến độ theo Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh; dự án cấp mới có tác động kinh tế - xã hội

Đề nghị Ban quản lý Khu kinh tế, công nghiệp; Ban quản lý khu vực phát triển đô thị cập nhập tình hình thực hiện các dự án trọng điểm; dự án thuộc rà soát, giám sát tiến độ báo cáo gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp để có cơ sở xây dựng Dự án trọng điểm năm 2020 (theo biểu đính kèm).

5. Báo cáo Chương trình công tác thuộc sở, ngành phụ trách

Các sở ban ngành báo cáo tiến độ các nhiệm vụ theo Chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2019 theo Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 01/01/2019  (theo biểu đính kèm).

Các báo cáo phân tích làm rõ những thuận lợi, khó khăn, những mặt được, chưa được trong quá trình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ; đánh giá cụ thể các kết quả đạt được so với mục tiêu, nhiệm vụ và chỉ tiêu kế hoạch phát triển KTXH của năm 2019 và chương trình công tác năm 2019.

6. Cập nhật thông tin lên Trang thông tin Kinh - tế xã hội tỉnh, đề nghị các sở, ban, ngành cấp tỉnh cập nhật số liệu ước thực hiện cả năm 2019 và kế hoạch 2020 trước ngày 31/7/2019; số liệu chính thức thực hiện cả năm 2018 trước ngày 31/7/2019 (sau khi Niên giám Thống kê 2018 được phát hành).

7. Văn bản Báo cáo đề nghị gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 20/7/2018 để kịp tổng hợp trình Uỷ ban nhân dân Tỉnh.

Để đảm bảo tiến độ chung, kính đề nghị các cơ quan, đơn vị gửi báo cáo đầy đủ, đúng tiến độ. Ngoài báo cáo chính thức bằng văn bản, đề nghị gửi báo cáo bằng file điện tử theo địa chỉ: tonghop.skhdt@thuathienhue.gov.vn.

Lưu ý: Bên cạnh Báo cáo thuộc ngành lĩnh vực phụ trách, đề nghị tóm tắt báo cáo tình hình thực hiện năm 2019 và kế hoạch 2020 với các nội dung nổi bật từ 3-5 trang A4. Nếu đơn vị không tham mưu phần này, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ khó có cơ sở để nêu kết quả nổi bật của ngành tại báo cáo tổng hợp gửi UBND tỉnh.

Đối với hệ thống biểu mẫu kèm Công văn này, Sở kế hoạch và Đầu tư đã đăng trên Website của Sở theo địa chỉ: http://skhdt.thuathienhue.gov.vn/ (vào mục Thông tin điều hành/Xây dựng kế hoạch).

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý cơ quan, đơn vị./.

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 13.061.391
Truy cập hiện tại 745 khách