Tìm kiếm

 
 

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Góp ý dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về quy định một số chính sách hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 15/09/2021
Hình ảnh minh họa

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cú Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Thực hiện Nghị quyết 01/NQ-TT.HĐND ngày 28/12/2020 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về chương trình xây dựng nghị quyết chuyên đề của Hội đồng Nhân dân tỉnh năm 2021;

Thực hiện Quyết định số 3320/QĐ-UBND ngày 01 tháng 01 năm 2021 về việc ban hành chương trình công tác năm 2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh;

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng dự thảo Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế quy định về một số chính sách hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế  thay thế Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐND ngày 31/3/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc Quy định một số chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư (có dự thảo Nghị quyết và tờ trình đề nghị xây dựng nghị quyết kèm theo).

Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Sở, ban, ngành, địa phương và các cơ quan có liên quan nghiên cứu và có văn bản góp ý về các nội dung liên quan của dự thảo Nghị quyết nhằm tạo điều kiện để Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục bổ sung, hiệu chỉnh và hoàn thiện dự thảo  Nghị quyết, tham mưu UBND tỉnh trình  HĐND tỉnh thông qua theo quy định.

Nhận được văn bản này, đề nghị Lãnh đạo các Sở, ngành, địa phương và các cơ quan, tổ chức có liên quan quan tâm thực hiện góp ý bằng văn bản gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế trước ngày 30/09/2021. Nếu trường hợp thống nhất không có ý kiến đóng góp dự thảo, đề nghị có văn bản thống nhất để Sở Kế hoạch và Đầu tư có cơ sở tổng hợp kịp thời. Thông tin gửi nhanh theo địa chỉ: E.mail tvtan.skhdt@thuathienhue.gov.vn.

Đề nghị truy cập theo địa chỉ:

https://www.thuathienhue.gov.vn/vi-vn/Lay-y-kien-ve-du-thao-van-ban-phap-luat

hoặc http://www.skhdt.thuathienhue.gov.vn

 

Rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp thực hiện của các Sở, ngành, địa phương và các cơ quan, tổ chức có liên quan./.

(Có dự thảo kèm theo)

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 13.292.725
Truy cập hiện tại 244 khách