Tìm kiếm

 
 

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết Quy định một số chính sách hỗ trợ DNNVV
Ngày cập nhật 21/06/2022
Hình ảnh minh họa
Thực hiện Nghị quyết số 04/NQ-TT.HĐND ngày 13/6/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình xây dựng nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2022 (đợt 4); Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ xây dựng hoàn thiện dự thảo Nghị quyết về Quy định một số chính sách hỗ trợ DNNVV (trên cơ sở điều chỉnh thay thế Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc Quy định một số chính sách hỗ trợ DNNVV).
Để có cơ sở tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh dự thảo Nghị quyết nêu trên, Sở Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị Quý cơ quan, đơn vị nghiên cứu tham gia ý kiến. Văn bản góp ý xin gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 04/7/2022 để Sở tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.
Rất mong nhận được sự hỗ trợ phối hợp của Quý cơ quan.
Trân trọng!
Nội dung dự thảo, tài liệu liên quan được đăng tải tại mục “Thông tin điều hành -> Trao đổi thông tin” Trang Thông tin Sở Kế hoạch và Đầu tư (htpp://skhdt.thuathienhue.gov.vn), gồm:
- Dự thảo Tờ trình UBND tỉnh về dự thảo Nghị quyết;
- Dự thảo Nghị quyết và Quy định./.
Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 13.292.725
Truy cập hiện tại 244 khách