Tìm kiếm

 
 

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tham gia góp ý dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh bãi bỏ các văn bản QPPL của HĐND tỉnh thuộc ngành
Ngày cập nhật 27/05/2024
Hình ảnh minh họa

Thực hiện Quyết định số 514/QĐ-UBND ngày 29/02/2024 của UBND tỉnh về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của HĐND, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế kỳ 2019-2023 và Công văn số 4657/UBND-CCHC ngày 11/5/2024 của UBND tỉnh về việc xử lý kết quả rà soát kỳ 2019-2023 và xử lý kết quả tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật. Trong đó, ngành Kế hoạch đầu tư có 03 văn bản liên quan cụ thể như sau:

1. Nghị quyết số 10/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của HĐND tỉnh về ban hành tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

* Các văn bản mà Nghị quyết sử dụng làm căn cứ pháp lý để ban hành hết hiệu lực hoặc bị sửa đổi, bổ sung, đó là:

-  Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 hết hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 do Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 quy định thay thế và hiện nay đã được sửa đổi, bổ sung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019.

 - Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004 hết hiệu lực ngày 01/07/2016 do Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật  ngày 22 tháng 6 năm 2015 quy định thay thế và hiện nay đã được sửa đổi, bổ sung tại Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật  ngày 18 tháng 6 năm 2020.

- Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014 hết hiệu lực từ ngày 01/01/2020 do Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 06 năm 2019 quy định thay thế.

* Về nội dung: Tại khoản 1 và khoản 2 Điều 1 Nghị quyết đã viện dẫn Điều 10 Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014, Luật này đã hết hiệu lực ngày 01/01/2020.

2. Nghị quyết số 40/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh về Quy định cơ chế chính sách huy động nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn mới tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016 - 2020.

- Tại điểm b khoản 5 Điều 1 Nghị quyết viện dẫn Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 hết hiệu lực từ ngày 19 tháng 4 năm 2022 do Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia quy định bãi bỏ.

- Nội dung của Nghị quyết không còn phù hợp với quy định tại Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội về phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; Nghị quyết số 24/2021/QH15 ngày 28 tháng 7 năm 2021 của Quốc hội về phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết số 25/2021/QH15 ngày 28 tháng 7 năm 2021 của Quốc hội về phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025.

- Thời gian thực hiện kế hoạch quy định tại Nghị quyết giai đoạn 2016-2020 đã kết thúc và hiện nay nội dung của Nghị quyết đã thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 27/2022/NQ-HĐND ngày 08/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành quy định cơ chế lồng ghép nguồn vốn giữa các chương trình mục tiêu quốc gia, giữa các chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình, dự án khác trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021 – 2025.

3. Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND về Quy định cơ chế, chính sách huy động nguồn lực hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng cho phát triển hợp tác xã nông, lâm, ngư, diêm nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016 - 2020.

* Các văn bản mà Nghị quyết sử dụng làm căn cứ pháp lý để ban hành hết hiệu lực hoặc bị sửa đổi, bổ sung đó là: 

- Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 đã được sửa đổi, bổ sung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019.

- Thông tư số 15/2016/TT-BNNPTNT ngày 10 tháng 6 năm 2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hướng dẫn điều kiện và tiêu chí thụ hưởng hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đối với hợp tác xã nông nghiệp hết hiệu lực từ ngày 10 tháng 02 năm 2022 do Thông tư số 18/2021/TT-BNNPTNT ngày 27 tháng 12 năm 2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành quy định bãi bỏ.

* Về nội dung:

- Khoản 2 Điều 1 Nghị quyết viện dẫn Thông tư số 15/2016/TT-BNNPTNT ngày 10 tháng 6 năm 2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hướng dẫn điều kiện và tiêu chí thụ hưởng hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đối với hợp tác xã nông nghiệp đã hết hiệu lực.

- Thời gian thực hiện cơ chế, chính sách huy động nguồn lực hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng cho phát triển hợp tác xã nông, lâm, ngư, diêm nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế quy định tại Nghị quyết giai đoạn 2016-2020 đã kết thúc.

Trên cơ sở đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu dự thảo văn bản của UBND tỉnh đề nghị ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật của HĐND tỉnh thuộc ngành Kế hoạch đầu tư quản lý gửi các cơ quan, đơn vị, địa phương tham gia ý kiến (có dự thảo kèm theo).

Văn bản góp ý gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 30/5/2024, sau thời gian trên, các cơ quan, đơn vị, địa phương không có ý kiến tham gia xem như thống nhất với nội dung dự thảo.

 

Rất mong sự quan tâm, phối hợp của Quý cơ quan./.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 13.292.725
Truy cập hiện tại 229 khách