Tìm kiếm

 
 

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Trao đổi thông tin
Thực hiện Quyết định số 514/QĐ-UBND ngày 29/02/2024 của UBND tỉnh về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của HĐND, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế kỳ 2019-2023 và Công văn số 4657/UBND-CCHC ngày 11/5/2024 của UBND tỉnh về việc xử lý kết quả rà soát kỳ 2019-2023 và...
Thực hiện Quyết định số 514/QĐ-UBND ngày 29/02/2024 của UBND tỉnh về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của HĐND, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế kỳ 2019-2023 và Công văn số 4657/UBND-CCHC ngày 11/5/2024 của UBND tỉnh về việc xử lý kết quả rà soát kỳ 2019-2023 và...

Nhằm đánh giá thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và xây dựng kế hoạch năm 2024 của tỉnh sát thực, khả thi, Sở Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị các doanh nghiệp báo cáo tình hình thực hiện các dự án đang triển khai; tình hình sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh năm 2023 và kế hoạch năm 2024 (theo biểu mẫu đính kèm – https://bit.ly/3oDdO6n); đồng thời các khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị nếu có (về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính, đất đai, hạ tầng, liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, …)

Triển khai nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 316/QĐ-UBND ngày 06/02/2023 của UBND tỉnh về Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức lấy ý kiến đóng góp về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) và xin gửi dự thảo Luật đất đai (sửa đổi); một số nội dung trọng tâm trong dự thảo Luật xin ý kiến kèm theo Nghị quyết số 170/NQ-CP của Chính phủ.

Mọi góp ý xin vào đường link trang sau: https://luatdatdai.monre.gov.vn/

(Có 2 file kèm theo)

Thực hiện Nghị quyết số 04/NQ-TT.HĐND ngày 13/6/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình xây dựng nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2022 (đợt 4); Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ xây dựng hoàn thiện dự thảo...
Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Công văn số 7495/BKHĐT-TCCB ngày 29 tháng 10 năm 2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc góp ý dự thảo bản mô tả, khung năng lực vị trí việc làm ngành kế hoạch và đầu tư. Để có cơ sở tham mưu, tổng hợp báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư...
Ngày 29/10/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Công văn số 3904/SKHĐT-THQH gửi các ngành về việc tham gia góp ý dự thảo Thông tư quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Kế hoạch và Đầu tư.

Thực hiện Công văn số 8434/UBND-TH ngày 13/9/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 09/9/2021 của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19; Sở Kế hoạch và Đầu tư đã dự thảo Công văn của UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 105/NQ-CP của UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Quý cơ quan, địa phương, đơn vị tham gia góp ý dự thảo.

Dự thảo Công văn triển khai Nghị quyết số 105/NQ-CP được đăng trên Website của Sở theo địa chỉ: http://skhdt.thuathienhue.gov.vn/ (vào mục Trao đổi thông tin).   

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Quyết định số 3320/QĐ-UBND ngày 29/12/2020 của UBND tỉnh về việc ban hành Chương trình công tác năm 2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, trong đó giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng Đề án “Phát triển doanh nghiệp đến...
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Căn cú Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Thực hiện Nghị quyết 01/NQ-TT.HĐND ngày 28/12/2020 của Hội đồng Nhân dân...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 13.292.725
Truy cập hiện tại 261 khách