Tìm kiếm

 
 

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng Công an xã, thị trấn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới
Ngày cập nhật 26/10/2022

Ngày 18/10/2022, Tỉnh ủy đã  có Chỉ thị số 32-CT/TU về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng Công an xã, thị trấn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới

Trong thời gian qua, lực lượng Công an xã, thị trấn được xây dựng vững mạnh toàn diện về mọi mặt đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội, xây dựng cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân tại cơ sở, phục vụ có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế, xã hội địa phương.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể chưa nhận thức sâu sắc, đầy đủ và thực hiện tốt chủ trương của Đảng, Nhà nước về xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; lực lượng Công an xã, thị trấn còn một số bất cập, vướng mắc như: năng lực, kinh nghiệm thực tiễn công tác của cán bộ, chiến sĩ còn chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đã đề ra; cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị phục vụ công tác, chiến đấu còn thiếu so với tiêu chuẩn, định mức quy định; một số chế độ, chính sách đối với cán bộ Công an xã, thị trấn chưa tương xứng với tính chất công việc.

Để xây dựng lực lượng Công an xã, thị trấn thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng và tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ an ninh Quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, trọng tâm là: Nghị quyết 12-NQ/TW, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 18-NQ/TU, ngày 30/6/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; Nghị quyết 12-NQ/ĐUCA, ngày 25/7/2022 của Đảng ủy Công an Trung ương về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng Công an xã, thị trấn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

2. Hoàn thiện các quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức cán bộ, cơ chế lãnh đạo, chỉ huy, chế độ chính sách đối với công an xã, thị trấn; quan tâm đội ngũ công an xã bán chuyên trách trước đây được tiếp tục tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở. Tranh thủ huy động đa dạng các nguồn lực để tiếp tục trang bị, đảm bảo cơ sở vật chất, điều kiện đáp ứng nhu cầu công tác, chiến đấu, sinh hoạt của công an xã, thị trấn chính quy.

3. Thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện để lực lượng Công an xã, thị trấn thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao. Xây dựng, kiện toàn, củng cố tổ chức, hoạt động và phát huy vai trò của Chi bộ Công an xã, thị trấn trong tham mưu với cấp ủy, chính quyền cùng cấp lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an theo Quy định 192/QĐ-TW, ngày 18/5/2019 của Bộ Chính trị về tổ chức Đảng trong Công an nhân dân.

4. Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp giữa lực lượng Công an với các ban, ngành, đoàn thể tại địa phương trong xây dựng, củng cố nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm và bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn, đảm bảo thiết thực, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của từng xã, thị trấn.

5. Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện và các sở, ngành liên quan chủ động cân đối, bố trí ngân sách, hỗ trợ kinh phí cho lực lượng Công an xã, thị trấn trong mua sắm phương tiện, trang thiết bị, công cụ hỗ trợ. Quan tâm công tác quy hoạch địa điểm, bố trí kinh phí xây dựng, sửa chữa trụ sở làm việc của Công an xã,  thị trấn đảm bảo đồng bộ, hiệu quả.

Nghiên cứu xây dựng chế độ chính sách đối với Công an viên thôn, bản và hỗ trợ đối với cán bộ Công an chính quy ở cấp xã phù hợp với tình hình thực tế. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 14/2021/NQ-HĐND, ngày 16/7/2021 quy định số lượng, mức phụ cấp đối với Công an viên thôn, bản thuộc xã trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

6. Đảng ủy Công an tỉnh phối hợp với các huyện ủy, thị ủy và Thành ủy Huế chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng đội ngũ Công an xã, thị trấn có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân, có phẩm chất đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật tốt, nắm vững kiến thức nghiệp vụ, pháp luật, am hiểu kiến thức xã hội, phong tục tập quán, nắm chắc địa bàn, gần dân, bám cơ sở.

Rà soát, bổ sung quy hoạch, luân chuyển cán bộ chỉ huy Công an xã, thị trấn; thường xuyên quan tâm tạo điều kiện cho cán bộ, chiến sĩ học tập, nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, kịp thời biểu dương, khen thưởng đối với những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu; xử lý nghiêm những cán bộ, chiến sĩ suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, từng bước đầu tư, nâng cấp hệ thống thông tin, báo cáo từ công an cấp xã đến công an cấp tỉnh; phối hợp với các cơ quan liên quan để đẩy mạnh số hoá, lưu trữ điện tử tại công an cấp cơ sở đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và dịch vụ công điện tử.

7. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo vệ an ninh Quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; về hoạt động của lực lượng Công an xã, thị trấn theo hướng gần dân, sát dân, vì dân phục vụ nhằm lan toả sâu rộng hình ảnh đẹp của lực lượng Công an xã, thị trấn trong lòng nhân dân.

8. Các cấp ủy, chính quyền, các sở, ban, ngành có liên quan; Đảng ủy Công an tỉnh xây dựng kế hoạch, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện Chỉ thị này.

Giao Ban Nội chính Tỉnh ủy phối hợp với Đảng ủy Công an tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện Chỉ thị này; định kỳ báo cáo, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy sơ, tổng kết Chỉ thị theo quy định.

  Chỉ thị này được phổ biến đến Chi bộ./.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 13.244.909
Truy cập hiện tại 3 khách