Tìm kiếm

 
 

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập Quy hoạch phân khu Khu trung tâm đô thị mới Phong An, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 18/02/2021

Ngày 02 tháng 02 năm 2021, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Quyết định số 292/QĐ-UBND về việc Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập Quy hoạch phân khu Khu trung tâm đô thị mới Phong An, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

(Nội dung Quyết định có file kèm theo)

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập Quy hoạch phân khu Khu trung tâm đô thị mới Phong An, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế với những nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Phong Điền chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế; Chủ tịch UBND huyện Phong Điền; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Phong Điền và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 13.292.725
Truy cập hiện tại 264 khách