Tìm kiếm
Chuẩn bị báo cáo thanh tra, kiểm tra năm 2022
Ngày cập nhật 27/09/2022
Thực hiện nội dung Văn bản số 8278/BKHĐT-TTr ngày 29/12/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thanh tra, kiểm tra năm 2022 (gửi kèm); Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế và các chủ đầu tư thực hiện các nội dung sau:
1. Đối với các chủ đầu tư: Cung cấp và cập nhật thông tin các kết luận thanh tra, báo cáo kiểm toán đối với những dự án do đơn vị quản lý đã được thanh tra hoặc kiểm toán bởi Kiểm toán nhà nước thực hiện nhưng chưa có thông tin theo phụ lục 01 đính kèm.
2. Đối với UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế: Tổng hợp các dự án do HĐND, UBND cấp huyện quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư theo yêu cầu tại tiết a điểm 2.1 khoản 2 mục I phần B Đề cương báo cáo Văn bản số 8278/BKHĐT-TTr ngày 29/12/2021 theo phụ lục số 02 đính kèm, cụ thể như sau:
- Tổng số dự án đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng trước 31/12/2015 nhưng vẫn được bố trí vốn trong giai đoạn 2016-2020, tổng mức đầu tư, tổng giá trị khối lượng thực hiện, giá trị giải ngân, quyết toán;
- Tổng số dự án chuyển tiếp từ trước 31/12/2015 sang giai đoạn 2016-2020, tổng mức đầu tư, tổng giá trị khối lượng thực hiện, giá trị giải ngân, quyết toán;
- Tổng số dự án được quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư dự án được phê duyệt các năm 2016, 2017, 2918, 2019 và 2020; tổng mức đầu tư, tổng giá trị khối lượng thực hiện, giá trị giải ngân, quyết toán.
Các phụ lục đính kèm tại địa chỉ:...
Đề nghị các đơn vị gửi báo cáo về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 04/10/2022 để Sở Kế hoạch và Đầu tư kịp thời tổng hợp.
Trân trọng cám ơn./.
Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
 

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 13.130.512
Truy cập hiện tại 571 khách