Tìm kiếm

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Quyết định số 88/QĐ-SKHĐT ngày 20 tháng 5 năm 2019 về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ của phòng chuyên môn thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

 

 Điều 1. Quy định chức năng, nhiệm vụ của các phòng chuyên môn thuộc sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế như sau:

1. Văn phòng

Văn phòng thực hiện chức năng tham mưu giúp Lãnh đạo Sở trong công tác tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ công chức, viên chức; công tác cải cách hành chính; hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; công tác ISO; công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ; công tác thi đua - khen thưởng; công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; an ninh, trật tự trong phạm vi cơ quan; công tác phòng cháy, chữa cháy; công tác ứng dụng công nghệ thông tin; công tác lưu trữ, pháp chế, hành chính và hậu cần của cơ quan.

* Thực hiện các nhiệm vụ:

1.1. Phối hợp phòng Tổng hợp, Quy hoạch đôn đốc các phòng chuyên môn thực hiện nhiệm vụ, chương trình công tác, đánh giá kết quả công tác cơ quan hàng quý, 6 tháng, năm.

1.2. Đề xuất công tác tổ chức bộ máy, biên chế; công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận, chuyên môn nghiệp vụ; công tác cải cách hành chính; công tác thi đua khen thưởng; công tác phòng cháy, chữa cháy, an ninh, trật tự của cơ quan.

1.3. Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ, tình hình giải quyết công văn của các phòng, tiếp nhận và trao trả hồ sơ theo cơ chế một cửa (trừ thủ tục cấp chứng nhận đăng ký kinh doanh).

1.4. Quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên, các nguồn kinh phí khác qua tài khoản cơ quan; đề xuất các biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý và sử dụng kinh phí cơ quan; Quản lý, bảo vệ các tài sản, trang thiết bị làm việc của cơ quan; Cung cấp các vật tư, văn phòng phẩm đảm bảo hoạt động chung của cơ quan.

1.5. Chủ trì xây dựng và theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các quy chế, nội quy của cơ quan; theo dõi, kiểm tra công việc trực bảo vệ cơ quan, trực các ngày lễ, tết, lụt bão...

1.6. Phối hợp Tổ CNTT, Ban Biên tập Website của cơ quan thực hiện công tác xây dựng, duy trì hoạt động mạng thông tin nội bộ và trang thông tin điện tử của cơ quan.

1.7. Chủ trì phối hợp các phòng tổ chức rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật quản lý chuyên ngành thuộc chức năng của Sở, đề xuất phương án xử lý kết quả rà soát.

1.8. Xây dựng kế hoạch trong việc phối hợp với Sở Tư pháp kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của pháp luật; chuẩn bị báo cáo kết quả kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật để Giám đốc sở báo cáo Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh.

1.9. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở giao.

Chánh Văn phòng chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở về hoạt động của Văn phòng và căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao để bố trí công việc cụ thể cho từng công chức của phòng.

2. Thanh tra sở 

Thanh tra thực hiện chức năng tham mưu giúp Lãnh đạo Sở trong công tác thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư; tổng hợp giám sát đầu tư, giám sát đầu tư các dự án đầu tư ngoài ngân sách, giám sát cộng đồng.

* Thực hiện các nhiệm vụ:

2.1. Chủ trì tổng hợp, xây dựng chương trình kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra hàng năm của Sở. Phối hợp các phòng chuyên môn xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch kiểm tra định kỳ thuộc lĩnh vực phòng mình phụ trách.

2.2. Tổ chức thanh tra công vụ; thanh tra việc chấp hành chế độ, chính sách, pháp luật về lĩnh vực kế hoạch và đầu tư thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở kế hoạch và Đầu tư trên địa bàn tỉnh.

2.3. Chủ trì tổng hợp báo cáo giám sát đầu tư; chủ trì phối hợp các phòng chuyên môn thực hiện giám sát đầu tư các dự án đầu tư ngoài ngân sách, giám sát cộng đồng.

2.4. Thực hiện công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền.

2.5. Theo dõi, đôn đốc các phòng chuyên môn thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền.

2.6. Tổng hợp tham mưu báo cáo tình hình thực hiện công tác thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng hàng quý, 6 tháng và năm theo định kỳ báo cáo của ngành Thanh tra.

2.7. Chủ trì phối hợp cùng các phòng liên quan đề xuất, kiến nghị ban hành các văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền để quản lý lĩnh vực chuyên ngành ở địa phương.

2.8. Chủ trì hoặc tham gia soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật được phân công.

2.9. Chủ trì phối hợp với các phòng liên quan tham gia ý kiến về mặt pháp lý đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các đơn vị khác soạn thảo trước khi trình.

2.10. Chủ trì phối hợp với các phòng liên quan chuẩn bị các kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc ban hành, sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực quản lý chuyên ngành ở địa phương.

2.11. Chủ trì phối hợp với các phòng liên quan tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc lĩnh vực thanh tra, khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, tiếp công dân; Tham gia ý kiến về việc xử lý các vi phạm pháp luật, nội quy, quy chế của cơ quan.

2.12. Thực hiện nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở giao.

Chánh Thanh tra chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở về hoạt động của Thanh tra Sở và căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được giao để bố trí công việc cụ thể cho từng công chức của phòng.

3. Phòng Tổng hợp, Quy hoạch

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch thực hiện chức năng tham mưu giúp Lãnh đạo Sở trong công tác tổng hợp về quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh; theo dõi kế hoạch và đầu tư  một số ngành, lĩnh vực: An ninh, quốc phòng, tài chính - tín dụng, Công nghệ thông tin, bưu chính viễn thông, các huyện, thị xã và Thành phố Huế; quy hoạch tổng thể KTXH của tỉnh và các địa phương.

* Thực hiện các nhiệm vụ:

3.1. Chủ trì tổ chức triển khai xây dựng và tổng hợp kế hoạch 5 năm, kế hoạch hàng năm về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; Dự thảo các văn bản về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội báo cáo lãnh đạo Sở trình Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc lập quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thuộc vùng.

3.2. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xác định hệ thống chỉ tiêu, biểu mẫu, phương pháp tính toán các chỉ tiêu kế hoạch; hệ thống chỉ tiêu giao kế hoạch.

3.3. Đề xuất các cân đối chủ yếu về kinh tế - xã hội của tỉnh, cơ cấu đầu tư phát triển toàn xã hội. Tổng hợp đề xuất cơ chế, chính sách, nhiệm vụ, nguồn lực cho đầu tư phát triển. Chủ trì, phối hợp cùng các phòng tham gia, xây dựng các đề án về phát triển kinh tế - xã hội vùng của tỉnh.

Chủ trì phối hợp các phòng chuyên môn tổng hợp, đề xuất danh mục dự án quy hoạch của tỉnh, phối hợp góp ý quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực chủ yếu cấp tỉnh. Chủ trì hướng dẫn và thường trực thẩm định quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội cấp huyện.

3.4. Chủ trì phối hợp các phòng tổng hợp đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, vùng kinh tế trọng điểm và các liên kết vùng khác; phát triển bền vững, tăng trưởng xanh.

Chủ trì theo dõi, đánh giá quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của các huyện, thị xã và thành phố Huế.

3.5. Chủ trì phối hợp các phòng hướng dẫn các Sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

3.6. Chủ trì phối hợp cùng các phòng hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực kế hoạch và đầu tư đối với Phòng tài chính - kế hoạch thuộc UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế.

3.7. Phối hợp với phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư đề xuất chủ trương đầu tư, kế hoạch vốn từ ngân sách nhà nước (NSNN) các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực phòng phụ trách.

 Phối hợp phòng Doanh nghiệp, kinh tế tập thể và tư nhân thẩm định hồ sơ cấp quyết định chủ trương đầu tư, hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với những nội dung chuyên ngành thuộc lĩnh vực phòng phụ trách của những dự án đầu tư trong nước; theo dõi tình hình hoạt động, các khó khăn, vướng mắc của dự án sau khi đi vào hoạt động của từng dự án để đề xuất hướng giải quyết.

3.8. Thẩm định các dự án đầu tư, kế hoạch lựa chọn nhà thầu các dự án sử dụng vốn ngân sách thuộc lĩnh vực Công nghệ thông tin, bưu chính viễn thông và lĩnh vực thuộc phòng phụ trách.

3.9. Tổng hợp, theo dõi đánh giá công tác quy hoạch, kế hoạch hàng năm ngành Tài chính, Ngân hàng, An ninh Quốc phòng, Công nghệ thông tin, bưu chính viễn thông, các huyện, thị xã và thành phố Huế.

3.10. Chủ trì xây dựng chương trình công tác cơ quan; chủ trì tổng hợp, xử lý phân bổ công văn đến cho các phòng chuyên môn; theo dõi, đôn đốc các Phòng thực hiện chương trình công tác, công văn đến của cơ quan; chủ trì xây dựng báo cáo sơ kết, tổng kết công tác cơ quan.

3.11. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở giao.

Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở về hoạt động của phòng và căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao để bố trí công việc cụ thể cho từng công chức của phòng.

4. Phòng Đăng ký Kinh doanh

Phòng Đăng ký Kinh doanh thực hiện chức năng tham mưu giúp Lãnh đạo Sở trong công tác đăng ký kinh doanh, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và công tác hậu kiểm doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

* Thực hiện các nhiệm vụ:

4.1. Hướng dẫn, tiếp nhận, thụ lý và trả hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (bao gồm cả đăng ký thành lập mới và đăng ký thay đổi); đăng ký tạm ngừng hoạt động doanh nghiệp; đăng ký giải thể doanh nghiệp; cấp lại và thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn thuộc thẩm quyền của Sở.

4.2. Hướng dẫn, tiếp nhận, thụ lý và trả hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh (bao gồm cả đăng ký thành lập mới và đăng ký thay đổi); đăng ký tạm ngừng hoạt động, giải thể chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh; cấp lại và thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh trên địa bàn thuộc thẩm quyền của Sở;

4.3. Hướng dẫn, tiếp nhận, thụ lý và trả hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Liên hiệp Hợp tác xã, Quỹ tín dụng nhân dân và các đơn vị trực thuộc (bao gồm cả đăng ký thành lập mới và đăng ký thay đổi); đăng ký tạm ngừng hoạt động, giải thể Liên hiệp Hợp tác xã, Quỹ tín dụng nhân dân và các đơn vị trực thuộc; cấp lại và thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký Liên hiệp Hợp tác xã, Quỹ tín dụng nhân dân và các đơn vị trực thuộc trên địa bàn thuộc thẩm quyền của Sở;

4.4. Phối hợp xây dựng, quản lý, vận hành Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp; Cung cấp dịch vụ công trực tuyến, hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ đăng ký kinh doanh qua mạng. Vận hành hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia ở cấp địa phương;

4.5. Phối hợp với cơ quan Thuế và các cơ quan có liên quan thực hiện việc chuẩn hóa dữ liệu, cập nhật dữ liệu đăng ký doanh nghiệp tại địa phương sang Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp; đầu mối theo dõi, tổng hợp tình hình doanh nghiệp sau đăng ký thành lập;

 4.6. Phối hợp phòng Doanh nghiệp, kinh tế tập thể và tư nhân thẩm định hồ sơ cấp quyết định chủ trương đầu tư, hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với những nội dung chuyên ngành thuộc lĩnh vực phòng phụ trách của những dự án đầu tư trong nước (như tư cách pháp nhân thực hiện dự án, ngành nghề kinh doanh, năng lực vốn chủ sở hữu, cam kết bảo đảm thực hiện dự án);

4.7. Xây dựng, cập nhật, lưu trữ và quản lý thông tin về đăng ký kinh doanh trong phạm vi địa bàn tỉnh; Cung cấp thông tin cho các cơ quan nhà nước và các tổ chức cá nhân có nhu cầu;

4.8. Chủ trì tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh; Hướng dẫn cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký hộ kinh doanh;

4.9. Phối hợp với Thanh tra Sở và các phòng chuyên môn hoặc các ngành kiểm tra, theo dõi, tổng hợp tình hình và xử lý theo thẩm quyền các vi phạm sau đăng ký thành lập của các doanh nghiệp tại địa phương;

4.10. Chủ trì xây dựng kế hoạch, thực hiện và tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện công tác đào tạo đội ngũ doanh nghiệp doanh nhân trên địa bàn tỉnh.

4.11. Chủ trì thực hiện cập nhật thông tin doanh nghiệp; đôn đốc, theo dõi tình hình triển khai thực hiện quy định quản lý, vận hành và khai thác Hệ thống thông tin doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

4.12. Chủ trì tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện, xây dựng kế hoạch hành động theo từng thời kỳ và hàng năm về các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh; theo dõi, đánh giá, tổng hợp kế hoạch nâng hạng nâng cao năng lực cạnh tranh (PCI) trên địa bàn tỉnh;

4.13. Chủ trì xây dựng kế hoạch, thực hiện và tổng hợp báo cáo tình hình Hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

4.14. Thực hiện nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở giao.

Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở về hoạt động của phòng và căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao để bố trí công việc cụ thể cho từng công chức của phòng.

5. Phòng Kinh tế ngành

Phòng Kinh tế ngành thực hiện chức năng tham mưu giúp Lãnh đạo Sở  trong công tác quản lý nhà nước về kế hoạch và đầu tư phát triển các ngành, lĩnh vực: Công nghiệp, xây dựng (lĩnh vực sản xuất); giao thông vận tải (lĩnh vực vận tải); thương mại, du lịch, tài nguyên môi trường (lĩnh vực khoáng sản, môi trường); đất đai; Khu kinh tế, công nghiệp; Nông nghiệp - lâm nghiệp - thủy lợi - thuỷ sản, phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai, phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn.

* Thực hiện các nhiệm vụ:

5.1. Chủ trì tổng hợp, theo dõi, đánh giá chiến lược, quy hoạch, kế hoạch 5 năm và hàng năm của ngành, lĩnh vực thuộc phòng phụ trách.

5.2. Phối hợp với phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư đề xuất chủ trương đầu tư các chương trình, dự án đầu tư công thuộc lĩnh vực phòng phụ trách.

5.3. Chủ trì phối hợp với phòng Tổng hợp, Quy hoạch và các phòng chuyên môn liên quan góp ý thẩm định đề cương, nhiệm vụ quy hoạch ngành, lĩnh vực, sản phẩm thuộc phòng phụ trách. Chủ trì tổng hợp, theo dõi công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.

5.4. Chủ trì tổng hợp, theo dõi, đánh giá tình hình hoạt động của các khu kinh tế, công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề, lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp và một số lĩnh vực khác do phòng phụ trách.

5.5. Chủ trì, phối hợp thẩm định, trình phê duyệt chủ trương đầu tư, kế hoạch lựa chọn nhà thầu các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, ngoài ngân sách dưới 7 tỷ đồng thuộc lĩnh vực phòng phụ trách trừ các dự án điện chiếu sáng đô thị, các dự án hồ, đập, kè sông, kè biển, trạm bơm.

5.6. Chủ trì phối hợp với các phòng có liên quan kiểm tra, giám sát các dự án thuộc chương trình MTQG.

5.7. Phối hợp phòng Doanh nghiệp, kinh tế tập thể và tư nhân thẩm định hồ sơ cấp quyết định chủ trương đầu tư, hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với những nội dung chuyên ngành thuộc lĩnh vực phòng phụ trách của những dự án đầu tư trong nước; theo dõi tình hình hoạt động, các khó khăn, vướng mắc của dự án sau khi đi vào hoạt động của từng dự án để đề xuất hướng giải quyết.

5.8. Phối hợp phòng Doanh nghiệp, kinh tế tập thể và tư nhân đề xuất cơ chế, chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế tập thể thuộc lĩnh vực Phòng phụ trách. Phối hợp tổng hợp báo cáo tình hình hoạt động, sản xuất kinh doanh của các loại hình kinh tế thuộc lĩnh vực phòng phụ trách.

5.9. Chủ trì đề xuất chủ trương đầu tư các dự án thuộc nguồn vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình mục tiêu thuộc lĩnh vực Phòng phụ trách. Điều chỉnh vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình mục tiêu thuộc lĩnh vực Phòng phụ trách.

5.10.  Chủ trì phối hợp Phòng Khoa giáo, Văn xã tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia theo quy định.

5.11. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở giao.

Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở về hoạt động của Phòng và căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao để bố trí công việc cụ thể cho từng công chức của phòng.

6.  Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư

Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư thực hiện chức năng tham mưu giúp Lãnh đạo Sở trong công tác quản lý nhà nước về đầu tư phát triển, Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư nguồn vốn ngân sách trên địa bàn tỉnh.

* Thực hiện các nhiệm vụ:

6.1. Tổng hợp, theo dõi, đánh giá công tác quy hoạch, kế hoạch xây dựng và phát triển đô thị; tổng hợp, xây dựng kế hoạch các nguồn vốn đầu tư phát triển trung hạn (5 năm) và hàng năm trên địa bàn; chủ trì tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch các nguồn vốn đầu tư trên địa bàn theo định kỳ.

6.2. Chủ trì tổng hợp đề xuất chủ trương, danh mục đầu tư; cân đối, bố trí kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản hàng năm (cả các dự án di tích Cố đô Huế) và điều chỉnh các nguồn vốn đầu tư công (trừ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia).

6.3. Tổng hợp, tham mưu các cơ chế, chính sách, chủ trương trong lĩnh vực quản lý đầu tư xây dựng; đề xuất, xây dựng các biện pháp, giải pháp, cơ chế chính sách nhằm thu hút, huy động các nguồn vốn đầu tư. Phối hợp phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và tư nhân tham mưu cơ chế thực hiện các dự án hợp đồng đối tác công tư (PPP), các dự án đầu tư có sử dụng đất.

6.4. Tổ chức hướng dẫn nghiệp vụ về quản lý đầu tư cho các phòng chuyên môn thuộc Sở; các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND và cơ quan chuyên môn cấp huyện.

6.5. Chủ trì thực hiện công tác quản lý nhà nước về đấu thầu trong phạm vi thẩm quyền, chức năng, nhiệm của Sở theo quy định của pháp luật.

6.6. Thẩm định, trình phê duyệt chủ trương đầu tư, kế hoạch đấu thầu, tổng hợp trình phê duyệt dự án đầu tư và một số nhiệm vụ khác liên quan đến quản lý đầu tư xây dựng theo quy định đối với các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực được phân công của Sở (trừ các dự án đã phân công các phòng chuyên môn khác).

6.7. Phối hợp phòng Doanh nghiệp, kinh tế tập thể và tư nhân và các phòng chuyên môn khác thẩm định hồ sơ cấp quyết định chủ trương đầu tư, hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với những nội dung chuyên ngành thuộc lĩnh vực phòng phụ trách của những dự án đầu tư trong và ngoài nước. Phối hợp với các phòng chuyên môn kiểm tra, giám sát các dự án thuộc lĩnh vực phòng phụ trách.

6.8. Chủ trì phối hợp Thanh tra sở tổ chức thực hiện công tác giám sát, đánh giá đầu tư đối với các dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước theo quy định của pháp luật (trừ Chương trình MTQG).

6.9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở giao.

Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở về hoạt động của phòng và căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao để bố trí công việc cụ thể cho từng công chức của phòng.

7. Phòng Kinh tế Đối ngoại

Phòng Kinh tế Đối ngoại thực hiện chức năng tham mưu giúp Lãnh đạo Sở trong công tác quản lý nhà nước về kế hoạch và đầu tư phát triển các lĩnh vực đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và đầu tư ra nước ngoài ở địa phương; nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ; nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài (NGO); quản lý nhà nước về công tác xúc tiến đầu tư trên địa bàn tỉnh cũng như trong và ngoài nước.

* Thực hiện các nhiệm vụ:

7.1. Chủ trì tổng hợp, theo dõi, đánh giá chiến lược, quy hoạch, kế hoạch 5 năm và hàng năm các lĩnh vực thuộc phòng phụ trách.

7.2. Phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp, phòng Doanh nghiệp, kinh tế tập thể và tư nhân và các phòng có liên quan để xây dựng cơ chế chính sách, giải pháp khuyến khích thu hút đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư, tìm kiếm và hỗ trợ thu hút các nguồn vốn nước ngoài đầu tư vào tỉnh.

7.3. Chủ trì tổ chức vận động, thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI); các chương trình, dự án hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và các nguồn viện trợ phi Chính phủ thực hiện trên địa bàn tỉnh. Hướng dẫn các Sở, ban, ngành xây dựng danh mục vận động thu hút đầu tư và nội dung các chương trình, dự án thuộc nguồn vốn ODA và các nguồn viện trợ phi Chính phủ; tổng hợp danh mục các chương trình dự án sử dụng nguồn vốn ODA và các nguồn viện trợ phi Chính phủ trình UBND tỉnh phê duyệt và báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

7.4. Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp và các Sở, ban, ngành hỗ trợ, giải quyết khó khăn, vướng mắc cho nhà đầu tư, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

7.5. Chủ trì phối hợp cùng các phòng chuyên môn thẩm tra xem xét đăng ký, cấp điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI); tổng hợp, tham gia ý kiến thẩm tra gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư đối với các doanh nghiệp trên địa bàn cấp Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài; thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào các tổ chức kinh tế của nhà đầu tư nước ngoài. Chủ trì phối hợp cùng các phòng chuyên môn thực hiện xét cho phép sử dụng thẻ ABTC,.

7.6. Thẩm định, tiếp nhận các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn ODA, các dự án viện trợ phi Chính phủ; Chủ trì tổng hợp, tham mưu bố trí vốn đối ứng của các chương trình, dự án ODA và NGO.

7.7. Tham mưu thành lập các Ban quản lý dự án ODA, NGO.

7.8. Phối hợp phòng Đăng ký kinh doanh tham mưu quản lý các Văn phòng đại diện, Chi nhánh doanh nghiệp FDI.

7.9. Chủ trì phối hợp các phòng chuyên môn quản lý, theo dõi, đánh giá tình hình thực hiện các dự án ODA, FDI, các nguồn viện trợ phi Chính phủ và sử dụng thẻ ABTC của các doanh nhân. Theo dõi các hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp FDI và đầu mối của Sở theo dõi, quản lý theo phân cấp tại hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài.

7.10. Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về xúc tiến đầu tư như thẩm tra, trình phê duyệt các cơ chế chính sách, kế hoạch xúc tiến đầu tư trên địa bàn tỉnh.

7.12. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, giám sát các dự án FDI, ODA, NGO…

7.13. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở giao.

Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở về hoạt động của phòng và căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao để bố trí công việc cụ thể cho từng công chức của phòng.

8.  Phòng Khoa giáo, Văn xã:   

Phòng Khoa giáo, Văn xã thực hiện chức năng tham mưu giúp Lãnh đạo Sở  trong công tác quản lý nhà nước về kế hoạch và đầu tư phát triển các ngành, lĩnh vực: Khoa học và công nghệ, Giáo dục và đào tạo, Lao động thương binh và xã hội, Dân số gia đình và trẻ em, Y tế, Văn hóa và thể thao, Thông tin truyền thông trên địa bàn tỉnh.

* Thực hiện các nhiệm vụ:

8.1. Tổng hợp, theo dõi, đánh giá chiến lược, quy hoạch, kế hoạch 5 năm, kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm của ngành, lĩnh vực thuộc phòng phụ trách.

8.2. Phối hợp với Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư đề xuất chủ trương đầu tư các chương trình, dự án đầu tư công thuộc lĩnh vực phòng phụ trách.

8.3. Phối hợp đề xuất danh mục, kế hoạch vốn đầu tư và điều chỉnh các dự án thuộc nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình mục tiêu thuộc lĩnh vực Phòng phụ trách.

8.4. Phối hợp phòng Tổng hợp, Quy hoạch và các phòng chuyên môn báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch, Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình mục tiêu thuộc lĩnh vực phòng phụ trách theo quy định.

8.5. Chủ trì phối hợp với phòng Tổng hợp, Quy hoạch và các phòng chuyên môn góp ý thẩm định đề cương, nhiệm vụ quy hoạch ngành, lĩnh vực, sản phẩm thuộc phòng phụ trách.

8.6. Chủ trì, phối hợp thẩm định, trình phê duyệt chủ trương đầu tư, kế hoạch lựa chọn nhà thầu các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước dưới 7 tỷ đồng thuộc lĩnh vực phòng phụ trách trừ dự án di tích Cố đô Huế.

8.7. Phối hợp phòng Doanh nghiệp, kinh tế tập thể và tư nhân thẩm định hồ sơ cấp quyết định chủ trương đầu tư, hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với những nội dung chuyên ngành thuộc lĩnh vực phòng phụ trách của những dự án đầu tư trong nước; theo dõi tình hình hoạt động, các khó khăn, vướng mắc của dự án sau khi đi vào hoạt động của từng dự án để đề xuất hướng giải quyết.

8.8. Phối hợp thực hiện công tác kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện quy hoạch, kế hoạch và các dự án thuộc lĩnh vực phòng phụ trách.

8.9. Phối hợp phòng Kinh tế ngành đề xuất lồng ghép đầu tư đảm bảo các tiêu chí thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia.

8.10  Chủ trì phối hợp với  các phòng đề xuất cơ chế, chính sách huy động và quản lý nguồn vốn xã hội hóa các lĩnh vực thuộc phòng phụ trách.

8.11 Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở  giao.

Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở về hoạt động của Phòng và căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao để bố trí công việc cụ thể cho từng công chức của phòng.

9.  Phòng Doanh nghiệp, kinh tế tập thể và tư nhân

Phòng Doanh nghiệp, kinh tế tập thể và tư nhân thực hiện chức năng tham mưu giúp Lãnh đạo Sở trong công tác quản lý Doanh nghiệp, kinh tế tập thể và tư nhân; tham mưu lãnh đạo sở trình UBND tỉnh thống nhất địa điểm nghiên cứu đầu tư, chủ trương đầu tư, cấp quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư; tham mưu lãnh đạo sở cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư trong nước (sau khi có chủ trương của UBND tỉnh).

* Thực hiện các nhiệm vụ:

9.1. Chủ trì tham mưu lãnh đạo sở trình UBND tỉnh ban hành các chính sách, quy trình thủ tục đầu tư đối với các dự án không sử dụng vốn nhà nước; tham mưu lãnh đạo Sở trả lời các vấn đề liên quan đến các chính sách, liên quan quản lý nhà nước trong đầu tư ngoài ngân sách khi các nhà đầu tư đề xuất.

9.2. Chủ trì, tổng hợp ý kiến của các Sở, ban, ngành và phòng chuyên môn thuộc sở, thẩm định báo cáo giám đốc Sở trình UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư, quyết định điều chỉnh và thu hồi chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư của nhà đầu tư trong nước.

9.3. Chủ trì, tổng hợp ý kiến của các Sở, ban, ngành và phòng chuyên môn thuộc sở tham lãnh đạo sở trình UBND tỉnh xem xét chấp thuận địa điểm nghiên cứu đầu tư dự án cho các nhà đầu tư.

9.4 Chủ trì hướng dẫn, tổng hợp ý kiến của các Sở, ban ngành và phòng chuyên môn thuộc sở, thẩm tra trình Giám đốc Sở cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư của nhà đầu tư trong nước.

9.5. Chủ trì tổng hợp ý kiến của các Sở, ban ngành và phòng chuyên môn thuộc sở, tham mưu lãnh đạo Sở trình UBND tỉnh ban hành các các kế hoạch hỗ trợ triển khai các dự án trọng điểm đối với các dự án đầu tư của nhà đầu tư trong nước.

9.6. Xây dựng, cập nhật, lưu trữ và quản lý thông tin về các dự án đầu tư trong nước trên địa bàn tỉnh; cung cấp thông tin cho các cơ quan Nhà nước và các tổ chức cá nhân có nhu cầu.

9.7. Quản lý theo dõi việc cập nhật, xử lý thông tin hỗ trợ doanh nghiệp đối với phần mềm Tiếp nhận thông tin và Hỗ trợ doanh nghiệp trên môi trường mạng;

9.8. Theo dõi, tổng hợp báo cáo tiến độ, tình hình triển khai của dự án trước và sau khi có quyết định chủ trương đầu tư (hoặc được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư). Phối hợp Thanh tra Sở giám sát, đánh giá quá trình đầu tư của các dự án đầu tư ngoài ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh. Tham mưu xử lý, giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc hoặc vi phạm của nhà đầu tư phát sinh trong quá trình đầu tư liên quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực đầu tư ngoài ngân sách đối với các dự án thuộc diện giám sát đặc biệt và xem xét thu hồi.

9.9. Chủ trì và phối hợp với các phòng chuyên môn tổng hợp tình hình hoạt động của các doanh nghiệp. Chủ trì tổng hợp, báo cáo tình hình phát triển doanh nghiệp, kinh tế tập thể và tư nhân theo định kỳ và yêu cầu của lãnh đạo.

9.10. Chủ trì, phối hợp với phòng chuyên môn liên quan thẩm định các đề án thành lập, sắp xếp, tổ chức lại doanh nghiệp Nhà nước do tỉnh quản lý; tham mưu xây dựng kế hoạch, tổng hợp đánh giá tình hình sắp xếp, đổi mới, phát triển doanh nghiệp Nhà nước.

9.11. Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan đề xuất kế hoạch, giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể và tư nhân; theo dõi, kiểm tra và báo cáo đánh giá tình hình hoạt động kinh tế tập thể và tư nhân trên địa bàn tỉnh theo quy định.

9.12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở giao.

Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở về hoạt động của Phòng và căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao để bố trí công việc cụ thể cho từng công chức của phòng.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 68/QĐ-SKHĐT ngày 02 tháng 7 năm 2018 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chức năng, nhiệm vụ của phòng chuyên môn thuộc Sở.

Điều 3: Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Trưởng các phòng chuyên môn  và Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp thuộc Sở chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Tập tin đính kèm:
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 13.061.391
Truy cập hiện tại 737 khách