Tìm kiếm

 
 

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Ban hành Danh mục cơ sở dữ liệu tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 13/12/2021
Hình ảnh minh họa

Ngày 08/11/2021, UBND tỉnh đã có Quyết định số 2878/QĐ-UBND về việc ban hành Danh mục cơ sở dữ liệu tỉnh Thừa Thiên Huế.

Nội dung Quyết định sau:

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Danh mục cơ sở dữ liệu tỉnh Thừa Thiên Huế” (có Danh mục kèm theo)

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Sở Thông tin và Truyền thông:

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu của tỉnh để kết nối, chia sẻ dữ liệu, khai thác hiệu quả các hệ thống thông tin thuộc Danh mục cơ sở dữ liệu của tỉnh.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh kịp thời điều chỉnh, bổ sung Danh mục cơ sở dữ liệu của tỉnh theo nhu cầu ứng dụng công nghệ thông tin của từng giai đoạn phát triển Chính quyền điện tử tỉnh Thừa Thiên Huế hoặc khi có đề nghị của các cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Tổ chức hướng dẫn các cơ quan liên quan thực hiện các yêu cầu kỹ thuật về kết nối, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống cơ sở dữ liệu của tỉnh đảm bảo đồng bộ và an toàn thông tin.

2. Các cơ quan có hệ thống thông tin thuộc Danh mục cơ sở dữ liệu của tỉnh:

-  Quản lý, vận hành hệ thống  thông  tin  bảo đảm việc tiếp cận, trao đổi, cung cấp thông tin, dữ liệu được thông suốt, kịp thời; đáp ứng các yêu cầu về an toàn, an ninh thông tin.

- Chủ trì rà soát các cơ sở dữ liệu đảm bảo phù hợp với quy định về các cơ sở dữ  liệu thuộc thẩm quyền quản lý của đơn vị; đề xuất nội dung cập nhật, điều chỉnh, bổ sung Danh mục cơ sở dữ liệu (CSDL) của tỉnh Thừa Thiên Huế và gửi Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Điều khoản thi hành

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 13.292.725
Truy cập hiện tại 270 khách