Tìm kiếm

 
 

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Kiện toàn Ban chỉ đạo Chuyển đổi số, đô thị thông minh và an toàn thông tin mạng Sở Kế hoạch và Đầu tư
Ngày cập nhật 04/10/2022

Ngày 02/6/2022, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Quyết định số 101/QĐ-SKHĐT về việc Kiện toàn Ban chỉ đạo Chuyển đổi số, đô thị thông minh và an toàn thông tin mạng Sở Kế hoạch và Đầu tư

QUYẾT ĐỊNH

Kiện toàn Ban chỉ đạo Chuyển đổi số, đô thị thông minh và an toàn thông tin mạng Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

 
 

 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Căn cứ Quyết định số 57/QĐ-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2016 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế;

Căn cứ Quyết định số 1957/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2020 phê duyệt chương trình chuyển đổi số tỉnh Thừa Thiên Huế;

Căn cứ Kế hoạch số 222/KH-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2020 triển khai chương trình chuyển đổi số tỉnh Thừa Thiên Huế đến 2025;

Căn cứ Công văn số số 5472/UBND-CN ngày 31 tháng 5 năm 2022 của UBND tỉnh về việc khẩn trương triển khai, hoàn thiện các nội dung nhằm nâng cao Chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Kiện toàn Ban chỉ đạo Chuyển đổi số, đô thị thông minh và an toàn thông tin mạng Sở Kế hoạch và Đầu tư trên cơ sở kiện toàn Ban chỉ đạo Công nghệ thông tin của Sở Kế hoạch và Đầu tư (sau đây gọi tắt là Ban chỉ đạo) gồm các thành viên sau:

1. Ông Nguyễn Đại Vui - Giám đốc Sở - Trưởng ban.

2. Ông Phan Quốc Sơn – Phó Giám đốc Sở – Phó Trưởng ban.

3. Ông Nguyễn Hồng Phong – Chánh văn phòng Sở - Thành viên.

4. Ông Trần Công Thích Vương – Trưởng phòng, Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế Tập thể và Tư nhân - Thành viên.

5. Bà Lê Thị Hồng Mai – Trưởng phòng, Phòng Đăng ký kinh doanh - Thành viên.

6. Ông Hồ Thủy Sơn - Phó Chánh Văn phòng – Thành viên.

7. Ông Trịnh Đinh Mão – Phó Trưởng phòng, Phòng Tổng hợp, Quy hoạch - Thành viên.

8. Ông Nguyễn Ái Thành – Phó Trưởng phòng, Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát Đầu tư - Thành viên.

9. Ông Trần Ngự Bình – Phó Giám đốc, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp - Thành viên.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban chỉ đạo

1. Nghiên cứu, đề xuất với Giám đốc Sở về các chủ trương, chiến lược, cơ chế, chính sách tạo môi trường pháp lý thúc đẩy xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số; dịch vụ đô thị thông minh và những nhiệm vụ trong lĩnh vực quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

2. Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chuyển đổi số của đơn vị.

3. Giúp Giám đốc Sở điều phối, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các đề án, dự án, giải pháp chuyển đổi số liên thông trong ngành Kế hoạch và Đầu tư.

4. Sơ kết, đánh giá tình hình, kết quả triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm xây dựng, phát triển chuyển đổi số ứng dụng CNTT.

5. Đảm bảo công tác an toàn thông tin mạng Sở Kế hoạch và Đầu tư.

6. Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Giám đốc Sở.

Điều 3. Nhiệm vụ của các thành viên Ban chỉ đạo

1. Giám đốc Sở, Trưởng ban chỉ đạo điều hành toàn diện hoạt động của Ban chỉ đạo.

2. Phó Giám đốc Sở, Phó Trưởng ban chỉ đạo giúp Giám đốc Sở trực tiếp chỉ đạo các hoạt động của Ban chỉ đạo; Xem xét, giải quyết các công việc thường xuyên của Ban chỉ đạo.

3. Chánh văn phòng chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở về việc xây dựng kế hoạch chuyển đổi số, đô thị thông minh, đảm bảo an  toàn thông tin, kế hoạch chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025.

4. Các thành viên Ban chỉ đạo có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ theo phân công của Trưởng Ban chỉ đạo.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 153/QĐ-SKHĐT ngày 20 tháng 10 năm 2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thành Thành lập Ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử, Chuyển đổi số và đô thị thông minh Sở Kế hoạch và Đầu tư.

2. Các thành viên Ban chỉ đạo, Trưởng các phòng chuyên môn, Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp và cán bộ, công chức, viên chức liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 13.292.725
Truy cập hiện tại 298 khách