Tìm kiếm
 

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Báo cáo tình hình KT-XH 06 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 06 tháng cuối năm 2021
Ngày cập nhật 19/05/2021
Hình ảnh minh họa

Thực hiện Quyết định số 01/QĐ-UBND  ngày 01/01/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và Chương trình công tác năm 2021 của UBND tỉnh; để chuẩn bị nội dung báo cáo UBND tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 06 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 06 tháng cuối năm 2021;  Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Quý cơ quan, đơn vị báo cáo tình hình và kết quả thực hiện các nhiệm vụ thuộc ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách, trong đó cần đánh giá đầy đủ tác động, ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và tình hình triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách của Chính phủ, hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương về các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức và người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19, cụ thể:

1. Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế tổ chức đánh giá tình hình, kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 06 tháng đầu năm 2021, xây dựng nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm 06 tháng cuối năm (cập nhập số liệu theo các Phụ lục đính kèm được phân công).

2. Đối với UBND các huyện, thị xã, thành phố có thực hiện điều chỉnh địa giới hành chính theo Quyết định số 1264/NQ-UBTVQH14 ngày 27/4/2021 của UBTVQH thực hiện điều chỉnh Kế hoạch phát triển Kinh tế - xã hội năm 2021 và kế hoạch 05 năm giai đoạn 2021-2025. Qua đó, điều chỉnh lại các chỉ tiêu, xây dựng phương án phát triển mới phù hợp với tình hình và địa giới hành chính địa phương sau khi thực hiện thay đổi theo Nghị quyết.

3. Đối với các Sở, ngành, địa phương được phân công chủ trì tổ chức thực hiện các chương trình trọng điểm, đề nghị có báo cáo riêng về kết quả thực hiện 06 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 2021. Cụ thể chủ trì báo cáo như sau:

- Chương trình phát triển đô thị (bao gồm Chương trình di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực 1 Kinh thành Huế): Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan và các địa phương triển khai thực hiện Chương trình phát triển đô thị; UBND thành phố Huế tổ chức thực hiện Chương trình di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực 1 Kinh thành Huế.

- Chương trình phát triển hạ tầng kinh tế - kỹ thuật và phát triển công nghiệp: Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh, các Sở, ban, ngành và các địa phương tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển hạ tầng kinh tế - kỹ thuật. Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý khu kinh tế, công nghiệp tỉnh và các Sở, ban, ngành liên quan và các địa phương tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển công nghiệp.

- Chương trình trọng điểm phát triển văn hóa, du lịch - dịch vụ: Giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan và các địa phương tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển văn hoá. Giao Sở Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế và các ban, ngành liên quan tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển du lịch - dịch vụ.

- Chương trình cải cách hành chính gắn liền với phát triển chính quyền điện tử, dịch vụ đô thị thông minh: Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng UBND tỉnh và các Sở, ban, ngành, địa phương liên quan tổ chức thực hiện; trong đó, giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì thực hiện đề án chuyển đổi số và đề án dịch vụ đô thị thông minh.

- Chương trình phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao: Giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành và các địa phương thực hiện đào tạo nguồn lao động tay nghề chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp. Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, các địa phương và các cơ sở đào tạo bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

- Chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số: Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan và các địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan và các địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo bền vững. Giao Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành và các địa phương liên quan thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

4. Cục Thống kê tỉnh báo cáo chung tình hình thực hiện các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội 06 tháng đầu năm; dự ước các chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; phối hợp với các Sở, ban, ngành thu thập số liệu, đảm bảo cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời có sự thống nhất về số liệu giữa Trung ương và địa phương.

5. Cục Thuế tỉnh, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tỉnh Thừa Thiên  Huế, Cục Hải quan tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh báo cáo tình hình thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu 06 tháng đầu năm; trong đó, báo cáo tình hình triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách của Chính phủ, hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương về các giải pháp hỗ trợ cho doanh nghiệp, người lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, dự ước thực hiện 06 tháng cuối năm 2021 (riêng Cục Thuế đề nghị cung cấp cơ cấu nguồn thu phân theo ngành, lĩnh vực; danh sách 50 doanh nghiệp nộp thuế đứng đầu trên địa bàn tỉnh theo Phụ lục 4 đính kèm; báo cáo tình hình thực hiện giãn, hoãn, miễn, giảm các loại thuế, phí, lệ phí,... theo Nghị định 41 của Chính phủ).

6. Đại học Huế, Trường Đại học Y Dược - Đại học Huế, Bệnh viện Trung ương Huế, Cảng Hàng không quốc tế Phú Bài, Công ty Cổ phần Cảng Chân Mây báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ của cơ quan 06 tháng đầu năm, dự ước thực hiện 06 tháng cuối năm 2021. Trong đó có tình hình đầu tư các dự án trung ương trên địa bàn tỉnh; các giải pháp và đề xuất đối với UBND tỉnh và đối với cơ quan chủ quản Bộ/ngành.

7. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh báo cáo tình hình thu hút và đầu tư các dự án ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh (theo Phụ lục 5 đính kèm).

8. Các doanh nghiệp theo danh sách kèm theo báo cáo tình hình thực hiện 06 tháng đầu năm, ước thực hiện 06 tháng cuối năm 2021 và các khó khăn vướng mắc, kiến nghị (theo Phụ lục 6 đính kèm).

Nội dung các văn bản liên quan được đăng tải trên Trang Thông tin điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư theo địa chỉ: http://skhdt.thuathienhue.gov.vn (tại chuyên mục Thông tin Điều hành).

Đề nghị các địa phương, cơ quan, đơn vị gửi báo cáo về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 20/5/2021 (ngoài báo cáo chính thức bằng văn bản, đề nghị gửi báo cáo bằng file điện tử theo địa chỉ: tonghop.skhdt@thuathienhue.gov.vn). Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/5/2021.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai nội dung công văn này đến các địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp liên quan; theo dõi, đôn đốc để đảm bảo thực hiện nội dung chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh./.

 

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 13.130.512
Truy cập hiện tại 596 khách