Tìm kiếm
Kế hoạch tuyển dụng viên chức Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế.
Ngày cập nhật 01/11/2021
Hình ảnh minh họa

Ngày 29/10/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Kế hoạch số 3876/KH-SKHĐT về tuyển dụng viên chức Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế. Nội dung Kế hoạch cụ thể:

Căn cứ Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 về việc Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Bộ Nội Vụ về việc Ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Căn cứ Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11 tháng 6 năm 2021 của Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư;

Căn cứ Quyết định số 57/2016/QĐ-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2016 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế;

Căn cứ Quyết định số 1101/QĐ-UBND ngày 25/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thành lập Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 97/QĐ-SKHĐT ngày 02 tháng 7 năm 2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 69/QĐ-SNV ngày 07 tháng 01 năm 2021 của Sở Nội Vụ về việc phân bổ số lượng người làm việc năm 2021 cho Sở Kế hoạch và Đầu tư;

Căn cứ Thông báo số 442/TB-UBND ngày 01/10/2021 của UBND tỉnh về việc Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp nghe báo cáo về công tác tổ chức biên chế và Đề án hoàn thiện hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp sau khi sắp xếp, điều chỉnh địa giới hành chính trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Công văn số 1345/SNV-TCCC ngày 25/10/2021 của Sở Nội vụ về việc tuyển dụng viên chức tại Sở Kế hoạch và Đầu tư,

Trên cơ sở số lượng viên chức làm việc được giao, nhu cầu công việc và tình hình thực tế; Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức cho Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU

1. Tuyển dụng những người có phẩm chất đạo đức, năng lực và trình độ đáp ứng được yêu cầu công việc, phù hợp với vị trí việc làm để bổ sung viên chức còn thiếu theo quy định.

2. Tuyển dụng công khai, cạnh tranh thông qua việc xét tuyển nhằm tuyển dụng được viên chức đạt chất lượng tốt, tuyển dụng “đúng người”, “đúng việc”.

3. Tuyển dụng phải căn cứ vào chỉ tiêu biên chế và yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm của đơn vị.

II. NHU CẦU, PHƯƠNG THỨC TUYỂN DỤNG

  1. Nhu cầu tuyển dụng: 02 viên chức

Vị trí cụ thể như sau:

- Chuyên viên hỗ trợ pháp lý: Số lượng: 01, yêu cầu người đăng ký dự tuyển phải có bằng Đại học trở lên thuộc ngành Luật.

- Chuyên viên kỹ thuật xây dựng hoặc kiến trúc sư: Số lượng: 01, yêu cầu người đăng ký dự tuyển phải có bằng Đại học trở lên thuộc ngành kỹ sư xây dựng hoặc kiến trúc sư.

  1. Phương thức tuyển dụng: Việc tuyển dụng viên chức được thực hiện thông qua hình thức xét tuyển.

III. XÉT TUYỂN

1. Đối tượng: Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, loại hình đào tạo, văn bằng, chứng chỉ, trường công lập, trường ngoài công lập được đăng ký dự tuyển viên chức.

  1. Điều kiện

a) Điều kiện

          - Có quốc tịch Việt Nam, có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

          - Độ tuổi: Từ đủ 18 tuổi trở lên. (Điều 22 Luật Viên chức)

          - Có phiếu đăng ký dự tuyển.

          - Có lý lịch rõ ràng.

          - Có văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí tuyển dung. Trường hợp có văn bằng do cơ sở nước ngoài cấp phải dịch sang Tiếng Việt được cơ quan có thẩm quyền chứng thực và được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận tại thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển.

          - Có đủ sức khỏe để đảm nhận nhiệm vụ theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển.

    - Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam. Quy định theo TT 02.

    b) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

  - Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

    - Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

          - Đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

          - Người đăng ký dự tuyển có dị dạng, phát âm không chuẩn.

    c) Nguyên tắc tuyển dụng viên chức:

    - Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, khách quan, dân chủ, cạnh tranh và đúng quy định của pháp luật.

    - Người được tuyển dụng phải đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện quy định và được bố trí đúng chức danh nghề nghiệp.

     - Chỉ tuyển dụng đủ số lượng còn thiếu so với chỉ tiêu biên chế được giao năm 2021 và theo đúng vị trí cần tuyển.

      3. Nội dung và hình thức xét tuyển

      Xét tuyển viên chức được thực hiên theo 2 vòng:

      a) Vòng 1

      Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2 theo quy định tại mục III.2 của Kế hoạch này.

      b) Vòng 2

      - Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của người dự tuyển.

      - Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100

      - Thời gian phỏng vấn: 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự thi có

không quá 15 phút chuẩn bị).

      - Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

      4. Nội dung phỏng vấn: Bốc thăm ngẫu nhiên trong số câu hỏi liên quan đến các nội dung sau:

      - Luật Viên chức và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

- Kiến thức chuyên môn: kỹ năng và xử lý tình huống liên quan đến vị trí việc làm.

      5. Thủ tục hồ sơ

      - Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu, có dán ảnh 4x6);

      - Bản sao giấy khai sinh hoặc chứng minh nhân dân;

          - Bản khai sơ yếu lý lịch (theo mẫu) quy định, có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn, nơi cư trú;

      - Bản sao có chứng thực các văn bằng, chứng chỉ và bảng điểm kết quả học tập phù hợp với yêu cầu của vị trí dự tuyển, giấy chứng nhận thuộc đối tượng được hưởng ưu tiên trong tuyển dụng (nếu có). Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải dịch sang Tiếng Việt được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Khi trúng tuyển, người đăng ký tuyển dụng phải mang bản chính đến cơ quan tuyển dụng để đối chiếu.

      - Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe;

      - Bản photo hộ khẩu thường trú;

      - 01 bì thư có ghi địa chỉ và dán tem.

      Riêng hồ sơ của người được đề nghị tiếp nhận viên chức (trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng viên chức): Bản tự nhận xét, đánh giá của người được đề nghị tiếp nhận về phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, quá trình công tác và các hình thức khen thưởng (nếu có); Bản sao có chứng thực Sổ bảo hiểm Xã hội; bản nhận xét và xác nhận của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người đó công tác đối với trường hợp tiếp nhận nêu trên.

      Hồ sơ dự tuyển gồm có 02 bộ hồ sơ/người dự tuyển.

  • Đối tượng và điểm ưu tiên trong xét tuyển viên chức:

+ Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

+ Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

+ Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

  •  Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức:

+ Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau: Có kết quả điểm ở vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên, có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

+ Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn hoặc thực hành này cộng với điểm ưu tiên bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm phỏng vấn hoặc thực hành vòng 02 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác nhận được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

    6. Thời gian, địa diểm thu nhận hồ sơ tổ chức xét tuyển, báo cáo kết quả tuyển dụng

      a) Thông báo kế hoạch tuyển dụng:

Thông báo tuyển dụng được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Đài Phát thanh truyền hình tỉnh (TRT).

      b) Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ:

      - Thời gian nhận hồ sơ dự kiến từ ngày 01/11/2021 đến hết ngày 30/11/2021 (trừ thứ bảy, chủ nhật)

      Sáng: từ 8 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút

               Chiều: 14 giờ 00 phút đến 16 giờ 00 phút

  • Địa điểm nhận hồ sơ: Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư, 07 Tôn Đức Thắng, thành phố Huế.   

      7. Hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng:

      a).Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng. Hồ sơ tuyển dụng bao gồm:

- Bản sao văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển, chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có); Trường hợp người trúng tuyển có bằng tốt nghiệp chuyên môn đã chuẩn đầu ra về ngoại ngữ, tin học theo quy định mà tương ứng với yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển thì được sử dụng thay thế chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.

- Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp.

b). Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức ra quyết định hủy kết quả trúng tuyển.

Trường hợp người đăng ký dự tuyển có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng thông báo công khai trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  1. Trình tự thực hiện

STT

Nội dung công việc

Người chủ trì

Người thực hiện

Thời gian

1

Xác định các vị trí cần tuyển

Đ/c Phan Quốc Sơn

Đ/c Nguyễn Thị Bích Thảo, CVP Nguyễn Hồng Phong

01/11/2021

2

Thông báo tuyển dụng

Đ/c Phan Quốc Sơn

CVP Nguyễn Hồng Phong

02/11/2021

3

Thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức

Đ/c Phan Quốc Sơn

CVP Nguyễn Hồng Phong

02/11/2021

4

Tiếp nhận hồ sơ tuyển dụng

Đ/c Phan Quốc Sơn

CVP Nguyễn Hồng Phong

Từ 01/11 - 30/11/2021

5

Thành lập các bộ phận giúp việc cho Hội đồng tuyển dụng bao gồm: Ban kiểm tra sát hạch ứng tuyển viên chức và Ban Giám sát kỳ thi xét tuyển viên chức

Đ/c Phan Quốc Sơn

Hội đồng tuyển dụng

05-7/11/2021

6

Kiếm tra hồ sơ, tổng hợp lập danh sách hồ sơ và tiến hành xét duyệt hồ sơ vòng 1 theo nội dung tại mục III.3.a, báo cáo Hội đồng tuyển dụng

Đ/c Phan Quốc Sơn

CVP Nguyễn Hồng Phong

Từ 01/12 đến 03/12/2021

7

Họp Hội đồng thông qua danh sách thí sinh đủ điều kiện xét tuyển

Đ/c Phan Quốc Sơn

Hội đồng tuyển dụng

03/12/2021

8

Tổ chức phỏng vấn và tiến hành các nội dung tại mục III.3.b

Đ/c Phan Quốc Sơn

Hội đồng tuyển dụng

04/12/2021

9

Thẩm tra lý lịch

Đ/c Phan Quốc Sơn, Đ/c Nguyễn Thị Bích Thảo

CVP Nguyễn Hồng Phong

05/12/2021

10

Họp Hội đồng tuyển dụng thống nhất nhân sự

Đ/c Phan Quốc Sơn

Hội đồng tuyển dụng

06/12/2021

11

Quyết định tuyển dụng và Hợp đồng tuyển dụng

Đ/c Nguyễn Đại Vui

CVP Nguyễn Hồng Phong

06/12/2021

      2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp tham mưu thành lập Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2021 để thực hiện tuyển dụng theo quy định; Thông báo công khai nội dung tuyển dụng trên Đài Phát thanh truyền hình tỉnh (TRT).

2. Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư trị chủ trì phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp tham mưu Hội đồng xét tuyển viên chức tổng hợp danh sách những người đăng ký dự tuyển, tổ chức phỏng vấn và công bố kết quả trúng tuyển theo quy định.

Trên đây là kế hoạch tuyển dụng viên chức Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư./.

 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
 

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 13.130.512
Truy cập hiện tại 594 khách