slogan
Tìm kiếm
Trao đổi thông tin
Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Công văn số 3351/UBND-TH ngày 23 tháng 4 năm 2021 của UBND tỉnh về việc góp ý dự thảo Thông tư thay thế Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BKHĐT-BNV; trong đó giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh góp ý...
Thực hiện công tác của UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng Dự thảo Quy định về công tác quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công; vốn ngân sách nhà nước chi thường xuyên để sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Sở...
Thực hiện Quyết định số 1804/QĐ-TTg ngày 13/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021- 2025 và Quyết định số 3320/QĐ-UBND ngày 29/12/2020 của UBND tỉnh về việc ban hành Chương trình công tác năm 2021, trong đó UBND tỉnh giao...
Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Công văn số 1767/UBND-NV ngày 04 tháng 3 năm 2021 của UBND tỉnh về việc tham gia dự thảo Thông tư hướng dẫn vị trí việc làm nghiệp vụ, chuyên ngành và biên chế công chức ngành Kế hoạch, đầu tư và Thống kê.
Thực hiện Chương trình công tác năm 2021 của UBND tỉnh, trong đó UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương hoàn thiện các quy định lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án không sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh; Sở Kế hoạch và Đầu tư đã hoàn thiện dự thảo...
Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Công văn số 10287 /UBND-TH ngày 14/11/2020 của  UBND tỉnh về việc báo cáo nguồn lực định kỳ theo Đề cương báo cáo và maket số liệu kiểm kê nguồn lực hằng năm và 5 năm. Về việc nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền...
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh về xây dựng dự thảo Nghị quyết về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước cho các huyện, thị xã, thành phố giai đoạn 2021-2025;   Để hoàn chỉnh các dự thảo trình UBND tỉnh trình Hội đồng...
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 01/01/2010 của UBND tỉnh ban hành Chương trình công tác năm 2020, trong đó giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu điều chỉnh Quyết định 39/2018/QĐ-UBND ngày 28/6/2018 của UBND tỉnh ban hành...
Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017; Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; Căn cứ Thông tư số 08/2019/TT-BKHĐT ngày 17/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về định mức trong hoạt động quy hoạch; Căn cứ Thông tư số 113/2018/TT-BTC ngày 15/11/2018 của Bộ Tài chính quy định về giá...
Thực hiện nhiệm vụ được UBND tỉnh giao tại Công văn số 5286/UBND-XDCB ngày 16/3/2020 về việc đề nghị giao thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nhóm C, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh, Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc giao thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nhóm C. Để đảm bảo quy trình...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 12.874.900
Truy cập hiện tại 221 khách