slogan
Tìm kiếm
Trao đổi thông tin
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 01/01/2010 của UBND tỉnh ban hành Chương trình công tác năm 2020, trong đó giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu điều chỉnh Quyết định 39/2018/QĐ-UBND ngày 28/6/2018 của UBND tỉnh ban hành...
Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017; Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; Căn cứ Thông tư số 08/2019/TT-BKHĐT ngày 17/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về định mức trong hoạt động quy hoạch; Căn cứ Thông tư số 113/2018/TT-BTC ngày 15/11/2018 của Bộ Tài chính quy định về giá...
Thực hiện nhiệm vụ được UBND tỉnh giao tại Công văn số 5286/UBND-XDCB ngày 16/3/2020 về việc đề nghị giao thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nhóm C, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh, Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc giao thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nhóm C. Để đảm bảo quy trình...
Kính gửi các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh tham gia góp ý về Quyết định về Quy định về công tác quy hoạch và quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công; vốn ngân sách nhà nước chi thường xuyên để sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất trên địa bàn...
Thực hiện Chương trình công tác năm 2020 của UBND tỉnh, trong đó UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương hoàn thiện các quy định lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án không sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh; Sở Kế hoạch và Đầu tư đã hoàn thiện dự thảo...
Thực hiện Chương trình công tác năm 2020 của UBND tỉnh, trong đó UBNd tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương hoàn thiện các quy định lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án không sử dụng nguồn vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh; Sở Kế hoạch và Đầu tư đã hoàn thiện dự thảo Quyết định quy phạm pháp...
Thực hiện nhiệm vụ được UBND tỉnh giao tại Công văn số 2064/UBND-XDCB ngày 16/3/2020 về việc đề nghị giao thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nhóm C, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh, Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc giao thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nhóm C. Để đảm bảo quy trình...
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 9895/UBND-QHXT ngày 25/12/2019 về việc giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thuê đơn vị tư vấn có năng lực tổ chức xây dựng Đề án cơ chế, chính sách đặc thù xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Trên cơ sở ý kiến chỉ...
Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn các chương trình MTQG tỉnh Thừa Thiên Huế theo Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 
Thực hiện Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư, Thông tư số 22/2015/TT-BKHĐT ngày 18/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định về mẫu báo cáo và giám sát đánh giá đầu tư; để có cơ sở tổng hợp báo cáo UBND tỉnh,...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 12.684.191
Truy cập hiện tại 7 khách