Tìm kiếm
 

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Văn phòng
Ngày cập nhật 24/04/2017

Văn phòng thực hiện chức năng tham mưu giúp Lãnh đạo Sở trong công tác tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ công chức, viên chức; công tác cải cách hành chính; hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; công tác ISO; công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ; công tác thi đua - khen thưởng; công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; an ninh, trật tự trong phạm vi cơ quan; công tác phòng cháy, chữa cháy; công tác ứng dụng công nghệ thông tin; công tác lưu trữ, pháp chế, hành chính và hậu cần của cơ quan.

Ông Nguyễn Hồng Phong
Chánh Văn phòng

 

Ông Nguyễn Văn Châu 
Phó Chánh Văn phòng

Ông Hồ Thủy Sơn
Phó Chánh Văn phòng

 
 

 

 

 

Bà Đặng Thị Thanh Ngoan
Chuyên viên

Bà Lê Thị Minh Huyền
Chuyên viên

Ông Lê Nguyên Quân
Chuyên viên

Bà Bùi Vũ Khánh Hương
Nhân viên

Bà Đặng Nguyên Hoàng Lan
Chuyên viên

 

  

Ông Nguyễn Văn Phụng
Lái xe

Ông Phan Văn Hồng 
Lái xe

* Thực hiện các nhiệm vụ:

1.1. Phối hợp phòng Tổng hợp, Quy hoạch đôn đốc các phòng chuyên môn thực hiện nhiệm vụ, chương trình công tác, đánh giá kết quả công tác cơ quan hàng quý, 6 tháng, năm.

1.2. Đề xuất công tác tổ chức bộ máy, biên chế; công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận, chuyên môn nghiệp vụ; công tác cải cách hành chính; công tác thi đua khen thưởng; công tác phòng cháy, chữa cháy, an ninh, trật tự của cơ quan.

1.3. Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ, tình hình giải quyết công văn của các phòng, tiếp nhận và trao trả hồ sơ theo cơ chế một cửa (trừ thủ tục cấp chứng nhận đăng ký kinh doanh).

1.4. Quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên, các nguồn kinh phí khác qua tài khoản cơ quan; đề xuất các biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý và sử dụng kinh phí cơ quan; Quản lý, bảo vệ các tài sản, trang thiết bị làm việc của cơ quan; Cung cấp các vật tư, văn phòng phẩm đảm bảo hoạt động chung của cơ quan.

1.5. Chủ trì xây dựng và theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các quy chế, nội quy của cơ quan; theo dõi, kiểm tra công việc trực bảo vệ cơ quan, trực các ngày lễ ,tết, lụt bão...

1.6. Phối hợp Tổ CNTT, Ban Biên tập Website của cơ quan thực hiện công tác xây dựng, duy trì hoạt động mạng thông tin nội bộ và trang thông tin điện tử của cơ quan.

1.7. Chủ trì phối hợp các phòng tổ chức rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật quản lý chuyên ngành thuộc chức năng của Sở, đề xuất phương án xử lý kết quả rà soát.

1.8. Xây dựng kế hoạch trong việc phối hợp với Sở Tư pháp kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của pháp luật; chuẩn bị báo cáo kết quả kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật để Giám đốc sở báo cáo Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh.

1.9. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở giao.

Chánh Văn phòng chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở về hoạt động của Văn phòng và căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao để bố trí công việc cụ thể cho từng công chức của phòng.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 13.130.512
Truy cập hiện tại 571 khách